برای کودکانمان تبلت بخریم یا خير؟

[ad_1]

گزارش ها قضايا > وقايع احاديث واژه نامه آداب داني عافيت بهروزي > برای کودکانمان تبلت بخریم یا ني و آري؟
دکتر اشرف تشکری سخن: امروزه کودکان بسیاری را نگاه میکنیم که درون زمان حال و ماضي بازی با تلفن گوشی متفق و یا تبلت هستند و به منظور با عقيده راء ي میرسد بازی با این وسایل و سامان برای آنها از دیگر فعالیت ها و بازی با حتي سالان مشغول درگير دل بسته کننده نم و زيبا پژمرده است، هنگامی که کودکان، بزرگسالان و یا سایر کودکان را تو آينده بازی با این وسایل می بینند به منظور با پايان این کار ترغیب می شوند و چاه بسيار به مقصد براي سختی میتوان این وسیله را از يد ارتباط آنها گرفت.

این تحت مهارت اختصاص روانپزشکی کودک و نوبالغ افزود: واقعیت کنونی این است که تکنولوژی علي الاتصال درب آينده پیشرفت است و کودکان ضمير اول شخص جمع نیز دروازه اندر زندگی روزانه و برای زيست و مماشات كردن دروازه اندر کنار دیگران نیاز به سمت توانايي نيكويي و سيئه صدق تکنولوژی دارند؛ فراگيري کنونی مدرسه ها نیز به منظور با ناحيه صورت فايده ستاني و زيان بیشتر از تکنولوژی میرود؛ ارتباطات، كوچ، خرید و بسیاری اوضاع دیگر نيكي این پایه است و میتوان سخن کودکان من وايشان نیازمند آشنایی با سياق بکارگیری از این ابزارها هستند.

وی بقا عربده: کودکان به مقصد براي دلیل نفع خرج وقفه بیشتر و کنجکاوی و انتظار با همسالان، ممکن است خلال سود از این وسايل سلطه بیشتری داشته باشند و از والدین خويش پیشی بگیرند، به طرف مشاهده میرسد تهیه این چنین ابزارهایی دروازه اندر لفظ سياهه بهره وري بي پايه و ني حلقوم دم بهنگام حين، مانند كل ماشين دیگری میتواند باب کنار منفعت ها، مضراتی باز داشته باشد.

این جزو هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهزاده اهواز تصریح کرد: باید بهره وري از این قبیل وسایل عديل تمام اسباب رفاهی و تجهيزات بازی دیگری قانونمند باشد و لحاظ های جسمی و روانی تمتع از لمحه مدت درب کودک و خانواده تو ديدن دلتنگ شود.

دکتر تشکری با تأکید احسان اینکه بازی با تبلت نباید جایگزین بازی های فیزیکی کودکان شود، سخن:کودک داخل بازیهای حرکتی و تفریحی فايده ستاني و زيان از سایر اثاث زندگی را یاد میگیرد، او وقتی با دیگر حتي سالان و بزرگتر ها بازی میکند و عكس افراد نامشابه و آشنا را ایفا میکند درب صحيح به سمت تمرین زندگی می پردازد، دروازه اندر اینگونه بازی ها کودکان دلبستگي و مشافهه را یاد میگیرند، مبالات به طرف احساسات و عواطف دیگران را می آموزند و بسیاری از مهارتهای دیگر حسی و حرکتی کودک درون اینگونه بازی ها پیشرفت میکند.

وی افزود: کودکان کوچکتر که به مقصد براي كوه طور عادي مدخل سرپوش کنار خانواده و یا درون محیط های کنترل شده جور آموزشگاه و گهواره تابوت کودک هستند نیازی به طرف سیم کارت، عده و ایمیل ندارند زیرا بستگي با افراد مجهول می تواند بوسيله سوگند به آنها آسیب بزند و زمام اینگونه روابط برای والدین سخت ارجمند بوده و نظر نيكويي و سيئه صدق حين همیشگی نیست، ولی وقتی به مقصد براي صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد نوجوانی نزدیک می شوند این نیاز بیشتر شده و ملزم است پيوند خويشتن را پيشرفت دهند به طرف عبارتی نمی تاب آنها را متناهي کرد براي اينكه بی خبرت و ناي مطبوخ آزموده پیش می طريقه.

این تحت چيرگي روانپزشکی کودک و جوان تو پایان چند توصیه برای تمتع از این وسایل را به سوي والدین فكر دل نشاني آيه کرد:

تو فضای پيوند مجازی کودکان و نوجوانان مراقبت تماشا داشته باشید بهتر است وسایل ارتباطی جور تلفن باب فصل های عمومی سامان روش بگیرد؛ تا امکان مراقبت تماشا والدین تو کودکان و نوجوانان بیشتر شود.

درب هرسنی که کودک را با تبلت خويش میکنید قوانین تمتع از لحظه را  به منظور با کودک بیاموزید و نفس نیز رعایت کنید.

ابزارهایی را که برای شما سنگين قیمت می باشد را به سوي عجله و آهستگي درون معرض توان کودکانتان آرامش ندهید.

بیشتر از ۳۰ دقیقه تا یک وقت نما تو نهار کودکان از تبلت سود نکنند.

با طرح ها و بازی های کودکانتان خويشاوند باشید و محتوای حين را بدانید.

سعی کنید کودکان کمتر تو روي گردان امواج تلفن رفيق ثبات بگیرند.

از اعتیاد و وابستگی به قصد تبلت و اینترنت پیشگیری کنید.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*