تماس تاخت هواپیما درب فرودگاه راهنما خمینی(ره)

[ad_1]

هنگام واحد زمان ۶:۴۵ سپيده دم امروز كورس دور فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی هما و ماهان درب فرودگاه بین المللی قايد خمینی(ره) با یکدیگر معامله اصابت کردند که هیچ خسران جانی و مالی بدنبال نداشت.

مدیر روابط عمومی موسسه نظم و ترتيب هواپیمایی کشوری  تو سخن‌وگو با گزارشگر نيكي و عتاب درمورد جزییات ديدار این خيز هواپیما سخن: فصل فقره وساطت ميانجيگري ____________كردن کارشناسان بنياد هواپیمایی کشوری درب رابطه تسلط بررسی است  و بررسی های اولیه حکایت از زوال كنجكاوي هندلرها برای جابه جایی این هواپیماها دارد.

رضايت جعفرزاده با تاکید نيكي اینکه هیچ مشکلی درون فرودگاه بین المللی شيخ خمینی (ره) پیش نیامده است، افزود: کسی درب این ملاقات رفتار مضرت برخورد ندیده است و مسافران مطار سير شر کت هواپیمایی ماهان با هواپیمای جایگزین دروازه اندر زمان حال و ماضي جابه جایی هستند.

این دومین رويداد معامله اصابت هواپیما طی سه هفته اخیر تو فرودگاه بین المللی رهبر خمینی(ره) است. 

[ad_2]