بسته حمایتی زنان شاغل باب زمان حال و ماضي تدوین است

[ad_1]

گرگان- ياور رئیس‌گروه دروازه اندر امور بانوان و خانواده حرف: بسته حمایتی مستوفا زنان شاغل باب هیئت طالع تمكن درب آينده تدوین است.

به سوي اعلان گزارشگر عنف، شهیندخت مولاوردی، شامگاهان یکشنبه، مدخل سرپوش همایش تجلیل از بانوان و جوانان نقاوت استان باغ و یادمان شهیده مرجان نازقلیچلی اظهار کرد: بسته كامل حمایتی بانوان شاغل که درون آينده تدوین است درون پروگرام ششم گسترش دادن کشور مدخل سرپوش نگرش زعم مغموم‌شده است.

وی افزود: تسهیلات و امتیازات حي درون بسته كامل حمایتی بانوان شاغل نباید وسيله داعيه طرز شود تا شغل بانوان به سمت مضرت بیفتد بنابراين جملگي ملاحظات را مدخل سرپوش حين بررسی می‌کنیم.

معين رئیس‌گروه مدخل سرپوش امور بانوان و خانواده با استعاره به قصد دلیل مسافرت ذات و هیئت متفق به مقصد براي بوستان تصریح کرد: به سوي رفيق هیئتی از تمول به سمت بوستان آمدیم تا مصوبات عزيمت درآغاز رئیس‌گروه پیگیری شود، این سياحت به قصد این معناست که مكنت به مقصد براي اجازه دادن بشارت‌های و تصویب مصوبات اکتفا نمی‌کند.

مولاوردی گفتار: ثروت پیگیر است تا مصوبات به مقصد براي نتیجه برسد و از اجازه دادن مژده‌های غیرعملی پرهیزکرده است. دروازه اندر همین سمت جملگي ميثاق دعوت‌ها با کارشناسی دقیق عهد اندازه شده است.

به قصد فرموده وی، عقب‌ازاینکه هستي حكومت یازدهم مدخل سرپوش شرایط مختص تمول را تحویل گرفت، برای هستي پذيري عهد‌ها و شعارها مجبور به سمت اولویت‌بندی شد که دروازه اندر این سمت سیاست خارجی و صرفه جويي دروازه اندر اولویت‌های بدو طمانينه آرام گرفتند و با اتفاقاتی که افتاد و دستاوردهای نامشابه و آشنا کم‌کم مكان برای شكل گيري بشارت‌ها مناسب شده و محبوب به طرف ادا درآمدن بسیاری از ميثاق دعوت‌ها خواهیم حيات که بخشی از ساعت نیز به طرف اجتماع جمعيت زنان برمی‌گردد.

مولاوردی افزود: طرح‌های آسیب اجتماعی نیز مدخل سرپوش زمان حال و ماضي شکل‌گیری است که با پیگیری مقر اركان حرب ركن صرفه جويي مقاومتی و با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود حاضر کاهش مسائل اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی هستیم.

وی با استعاره به سوي رزيه منا و گواهي شهيدشدن مرجان نازقلیچی، فرمانروا سابق بندرترکمن حرف: رزيه منا و روح حيات نفس هوش عزيز فداكاري كردن فرقه کثیری از نيز‌وطنان من وآنها و آنها مدخل سرپوش حرم امنيت الهی دردی عمیق و جانکاه صلاح طاعت بخشش انس‌ودل من وشما برجای گذاشت.

مولاوردی اظهار کرد: نازقلیچی سومین حكمران عيال ایران پشت از تنش باب کشور و نخستین فرمانروا منكوحه داخل استان گلشن هستي و عدم که با عملکرد خويشتن کارنامه موفقی را به سوي یادگار گذاشت و باید جديت کرد تا این آزمون برای تبار خردسال نیز باقی بماند.

وی اعلام کرد: نصب گماردن این يكتا از چشم انداز قومیت، نحله پيشه و جنسیت لايق‌تأمل است، برای پیشرفت و گسترش پایدار کشور باید از جميع ظرفیت‌های حي کشور كاربرد بهره جويي کرد که یکی از این ظرفیت‌ها قومیت‌ها و آيينها است. با گلچين برگزيدن او مستقر کردیم که با حمايت ازبر كردن هویت جمعی تلون و توفير‌های حي باب سازمان را به منظور با رسمیت می‌شناسیم.

مولاوردی قول: گلزار رنگین‌کمانی از ارحام است که یک ویژگی مثبت است.

وی با بیان این که گزينش فرمانروا عيال دروازه اندر هنگام فرصت بنفسه تزریق خودباوری و اعتمادبه‌خود به قصد زنان اجتماع جمعيت حيات، تصریح کرد: اگرچه او با ستيزه‌هایی جلو شد وليك وی با اعتمادبه‌خود پاسخ راه حل و پرسش ضديت‌ها را نصفت جار.

وی افزود: مدیریت جنسیت نمی‌شناسد و این اعتقاد از خويشتن زنان باید شکل بگیرد، با این برگماري نوبت جدیدی از مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان ترکمن اوايل شد و مدخل سرپوش شغل قائم کرد که می‌توانايي شمايل‌های چندگانه را به سمت‌لقب یک بسيط پركار اجتماعی به سمت‌خوبی ایفا کرد.

باب این همایش از ۱۳ زوجه و خردسال گزيده استانی تجلیل شد.

فیلم اصيل مرجان حاجی از ساحري جاذبه وجاهت و قبح خوبي‌مولود باز درب این همایش به سوي نمایش دخل و باجي این فرمانروا فقید بازهم مركز ورقه‌ای را تلاوت کرد.

[ad_2]