بمباران شیمیایی یمن وساطت ميانجيگري ____________كردن عربستان سعودی

[ad_1]

بمباران شیمیایی یمن توسط عربستان سعودی

منبع ها یمنی از بمباران شیمیایی نواحي نامشابه و آشنا این کشور وساطت كردن ازطريق عربستان سعودی روايت مسند و مبتدا نقل دادند.

به سمت اعلام خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نظامیان سعودی داخل دنباله تجاوزات خويش به سوي یمن این ثمره روستاهای استان صعده را با ماده ها مخدرها(هروئين و ) سمی و جنگ افزار شیمیایی مقصد نهاد استقرار دادند.

دروازه اندر این غارت شماری از ملت بیگناه یمن مجروح شده اند. بناگر نيكوكاري ذمر آوند شرط منبع ها یمنی، عربستان سعودی همچنین صف «نهم» داخل استان صنعاء را بمباران شیمیایی کرده است.

قوبره، ديو علی، معادی، عصرات و عقران از يكسر روستاهایی هستند که غرض حملات شیمیایی سعودی ها آرامش گرفتند.

عربستان سعودی از ششم فروردین سن ۹۴ با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی به قصد عذر بازگردان «زرخريد ربه فيروز هادی» رئیس جمهوری فراری یمن به منظور با طاقت، به قصد این کشور تعرض کردند که عقبه بهره حين به استثناي ویرانی زیرساخت های یمن از يكسره عبارت زمره دبستان ها، بیمارستان ها و کارخانه ها و شهید و زخمی بي حركت ماندن آرام شدن هزاران اهل یمنی نبوده است.

نهادهای مواجب مردم آرایش تابستانه
پیش از این به دفعات ذمر آوند شرط کرده اند عربستان سعودی دروازه اندر حملات ذات به طرف یمن از مواد منفجره های سنبله ای و شیمیایی بهره گيري می کند.

میگرن

بمباران شیمیایی یمن توسط عربستان سعودی

[ad_2]

بمباران شیمیایی یمن توسط عربستان سعودی