به قصد سادگی از وقايع بيماري ها دیابت نيكي بینایی جلوگیری کنید

[ad_1]

مطلب ها > اعلام معجم تندرستي بهبود > به سمت سادگی از خراج دیابت خوبي بینایی جلوگیری کنید
تحت استادي غدد تو ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز گفتار: کاهش دید و کوری ناگهانی تو واحد جدا ديار از وقايع بيماري ها دیابت نيكوكاري رويت است.

به سمت خبر روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز، دکتر سیدبهمن قادریان اظهارکرد: دیابت نوعی بیماری است که تقریبا تمام نشريه اعضا های پيكر را درگیر می کند؛ یکی از این نشريه اعضا های مهم، رويت است. دروازه اندر این بیماری، عروق شبکیه تحت تاثیر رسم می گیرند. کاهش دید و حتی کوری ناگهانی تو يكتا از عوارضی است که بیماری دیابت بوسيله سوگند به ملازم دارد.

وی افزود: بدون درون نگرش زعم ستاندن آسیب دیدگی توقع عزيز ها خوبي ماوقع مساله تروما و زدن ها، می استعداد حرف شایع ترین موجب منتج بوسيله سوگند به کوری دروازه اندر افراد، بیماری دیابت است که کنترل قندخون می تواند بوسيله سوگند به کاهش این رويداد آسيب کمک کند.

تحت چيرگي غدد اندرون ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز تاکید کرد: با مبالات به طرف ایجاد عارضه ها حوادث این چنینی، به سوي تمام افراد دیابتی توصیه می شود تمام دانشپايه طول عمر معاینه نظر ادا دهند تا تو صورتی که تغییرات جزئی باب نگاه اميد ها ایجاد شود، بتوان با شفا های سهل از انبساط این بيماري جلوگیری کرد.

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
آوازه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰