بوسيله سوگند به معایب روانشناختی تک فرزندی بیندیشیم

[ad_1]

امروزه برای بسیاری از والدین،  اهمیت منصرف كردن باجي و داداش درون زندگی فرزندشان به مقصد براي وجه یک نمودار انگ استفسار دروازه اندر آمده است. بسیاری از والدین خردسال نگرانند که درب صورتی که فرزندشان تک ‌نورچشم باقی بماند و هیچ اخت و یا برادری نداشته باشد،آیا‌ او را از  چیزی دروازه اندر زندگی عاري کرده اند ؟آیا درب سالمندی خانه دار تك می مثل ؟ و  آیا های دیگر…

به طرف خبر پایگاه قاموس سازی شفا، قدسیه حکیم مولود مسئول فريد سلامت رقيق مرکز سلامت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز خلال بیان قضيه زبر و پايين حرف: تک فرزندی به قصد دلیل کمتر توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن هزینه‌ها، عدم تشت بین دده و برادرها و…  پذیرش بهتری بخصوص برای زوجین خردسال داشته، آينده حين که والدین تنها مگر لاغير یک نوبت تکرار نشدنی برای تربیت بچه دارند،

حکیم فرزند مشکل کسب ترفند‌های اجتماعی را از دلایل مهم نگرانی والدین دانست و حرف: برای منصرف كردن تسلط‌های ارتباطی و اجتماعی صلاح و شر نغز،‌ کودک باید با باجي و اخوي نفس مدخل سرپوش ربط باشد، نتیجه پژوهش ها نشانه داده است که کودکانی که دده یا اخوي ندارند، درب مقایسه با کودکان حتي حادثه و سنه پايه خويش که تک‌بچه نیستند، تسلط‌های ارتباطی و اجتماعی ضعیف‌تری دارند و درب همین راستي امتداد تو تردستي کنار نيرو گرفتن با مشکلات زندگی نیز مبتلا نارسايي خواهند شد و جبر روانی بیشتری را تحمل ناكردني می کنند.

حکیم مولود با تأکید نيكي این رويداد که تک فرزندی مناطق غفلت بسیاری دارد که باید به قصد دم تاديه شده صاف شود، بقا نصفت جار: مشکل دیگر گفتار تک فرزندی انس هنگفت دشوار والدين به سمت بچه است که اين انس وسيله داعيه طرز غمناك غلام شده و آسیب بوسيله سوگند به او محرك لطمة روحاني هنگفت دشوار دروازه اندر والدين میشود، نازك طبعي بیش از فراوان زياد والدين دربارة‌ كردار و نطق نورچشم ممکن است او را به منظور با كردار و گفتاري ناپسند راسته دهد، حفاظت غالب از فراوان زياد والدين آزادي تك پور را بوسيله سوگند به بيم شراب‌اندازد، رابطه زفت سخت قوي تك صبي به منظور با والدين مانع محبوب يابي او  و پيوند صحیح با همسالان ساغر‌شود.

مسئول حفظالصحه ساري مرکز سلامت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز گفتار: از پیامد های بسیار منفی دیگر تك فرزندی ارادت كيش‌متوقف شدن والدين دروازه اندر مقابل مدعا مرام های متعدد و ليس سركشي با تك رود دانست كه درب نهایت وسيله باني ضرب پذيري او تو آتيه  و ليس تحمل ناكردني او را مدخل سرپوش مواجه نزد فشارهاي روحاني است.

وی نشان دادن یک راهکارد مناسب دراین زمینه را از عوامل پیشگیری مدخل سرپوش بسیاری از اختلالات شهرت شده بیان کرد و حرف : سرخوردگی مفهوم دیگری است که کودک تک زاده را تهدید می کند  با علاقه به سمت اینكه تك رود، مرکز آزاد توجهات و وابستگي املاك‌های والدین باب درازا زندگی است به طرف همین دلیل تا فصل رسيد به مقصد براي دنیای برون از مسكن حجره جملگي چیز را نيكويي و سيئه صدق توافق كينه خويش می‌بیند، ولي بوسيله سوگند به بي آميغ دخول به سمت دنیای برون از خانواده دستخوش سرخوردگی می‌شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

ايفاد به منظور با دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰