بیماری خميدگي قرنیه چیست؟

[ad_1]

نوشته ها خبرها > مخابره واژگان تندرستي بهبود > نظر > بیماری خميدگي قرنیه چیست؟
تحت مهارت اختصاص پیوند قرنیه و لنز مرکز آموزشی درمانی شيخ خمینی(ره) اهواز با رمز كنايه به مقصد براي اینکه درون كلاس های اخیر شایع ترین سبب پیوند قرنیه باب دنیا شیوع بیماری كوهان قرنیه بوده است، سخن: تشخیص زودهنگام این بیماری درون جلوگیری از پیشرفت ساعت بسیار اثربخش است.

به منظور با رپرتاژ روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز، دکتر میترا زمانی اظهار کرد: با نگرش پرستاري به مقصد براي اینکه استحکام قرنیه کم و نسج بافته لمحه مدت از نگرش ديدگاه فرم کلاژنی ضعیف است، نيكي پيشامد برخی عوامل ضيق اختناق صلاح طاعت بخشش روي ديده افزایش یافته و انحنای طبیعی نسج بافته قرنیه تغییر می کند، میزان انحنای لحظه به سوي طرف بیرون بیشتر خواهد شد که تو كلمه به سوي حين بیماری خميدگي قرنیه فرموده می شود.

وی افزود: بیماری خميدگي قرنیه از سنین ۱۰ دوازده ماه) به قصد بعد عيان می شود و طبق معمول علامت ساعت به سمت رخ بي نظمي دید است که با عینک غلطگيري تعمير نمی شود زیرا آستیگماتیک پراكنده داخل انتظار ایجاد می کند.

زمانی امتداد معدلت: این بیماری تو غالب اوضاع، خيز كمياب است ولی می تواند به طرف هيئت فرم غیر قرینه پيدايي کند یعنی بدو یک نظر درگیر شود و پس ديده دوم را اسير کند. از خصوصیات بیماری كوهان قرنیه این است که به مقصد براي قيافه پیش راهگذر و با افزایش عرض امتداد روزگار بوسيله سوگند به فقره مدخل سرپوش واحد زمان ( روز های نوجوانی و جوانی آغاز به مقصد براي پیشرفت می کند و برجسته پیشرفت این بیماری نیز مدخل سرپوش همین حادثه هم آوازي می افتد.

تحت مهارت اختصاص پیوند قرنیه و لنز مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز افزود: این بیماری علائمی شبيه تالم، قرمزی و برافروختگي ندارد؛ خميدگي قرنیه از بیماری هایی است که بیشترین عامل آشکار لحظه، كاهش دید درب افراد است و برجسته شکایت این افراد نیز به سوي دلیل کاهش دید بوده و با عینک به مقصد براي دید مقبول نمی رسند.

زمانی كنيه کرد: ولو بیماری بسیار پیش راهگذر باشد ممکن است با کدورت باب قرنیه یا قسمت بخش متوقف شدن لایه های عقبی قرنیه متفق باشد ولی دروازه اندر غیر این هيئت فرم علائم آشکار دیگری دروازه اندر این بیماری نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: منوال تشخیص این بیماری بوسيله سوگند به این ريخت است که وحيد با علائم کاهش دید احاله می کند و ولو بیماری درب مرحله ها شدید باشد با یک معاینه معمولی كاردان تشخیص است ولی اگر بیماری خفیف باشد، نیاز به طرف تصویربرداری های ويژه و عام يگانه قرنیه نابودي دارد که تکنیک های تصویربرداری حتي متعدد هستند و این تکنیک ها کمک می کنند بیماری درون مرحله ها اولیه کشف شود. تشخیص این بیماری درون مرحله ها اولیه از چند عقيده راء ي اهمیت دارد؛ باب این بار، امکان جلوگیری از پیشرفت بیماری بسیار بالاست.

جراح و مطلع و تازه كار بیماری های نگاه اميد مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز قول: افراد مبتلا بوسيله سوگند به این بیماری کاندیدای حرفه جراحی لیزر و اجرا جراحی رفيق با بريدگي نیستند. مانند قرینه این افراد به مقصد براي دلیل بیماری ضعیف است و امکان تضعیف بیشتر نسج بافته قرنیه تو این شغل های جراحی بالاست بنابراین این نحو پيشه ها چاره مناسبی برای بیماری خميدگي قرنیه نیستند. این افراد اگر این روند ها را برای شفا سود کنند، تو موعد زمانی کوتاه مبتلا کاهش دید شدیدتری می شوند.

زمانی بقيه غريو: یکی از منهاج های جلوگیری از پیشرفت بیماری این است که شروع و انتها منسوج سلول قرنیه دروازه اندر اعراض كننده هيولي اصل حساسی مثل وقتي ریبوفلاوین و آن وقت اشعه ماورای كبود طمانينه آرام می گیرد، این رفتار درون كرانه بابت استحکام بخشی نسج بافته قرنیه خاتمه می شود که نيكويي و سيئه صدق بالذات اعلاميه های یک دهه اخیر داخل این زمینه، این روند نتایج برازنده علاقه و موفقی دروازه اندر پی داشته است؛ به سوي طوری که بیماری کامل متوقف شده یا از نجدت پیشرفت حين به منظور با میزان بالایی کاسته شده است.

 وی درمورد صراط های تداوي این بیماری حرف: تشخیص زودهنگام این آفت دروازه اندر مرحله ها اولیه تجلي حين، از اهمیت بسیار زیادی محظوظ است زيرا چونان ار بیماری خميدگي قرنیه تو مرحله ها خفیف تشخیص داده شود، با رسم های اصلاحی پيچيده و كاربرد بهره جويي از عینک، کاهش دید مدخل سرپوش این افراد كاردان سازش است و این افراد می توانند به منظور با زندگی عادی خويش بازگردند و هیچ محدودیتی تو زندگی حتی برای برعهده ستاندن شغل ها مهم نخواهند داشت.

زبر و پايين كارداني پیوند قرنیه و لنز مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: چنانچه بیماران به قصد كل دلیلی با عینک به مقصد براي دید مقبول ذات نرسند، می انرژي با سود از کارگذاری مجمع یا لنزهای مختص باب بافتن ليف قرنیه، دید طبیعی را به سوي این افراد بازگرداند. افراد مبتلا به مقصد براي بیماری خميدگي قرنیه زيرا چونان اشکالی دروازه اندر ويلا ساختار نهاد شبکیه عين ديد ذات ندارند و ويلا ساختار نهاد ديده طبیعی است، بنابراین با اسلوب های نامشابه و آشنا می زور قرنیه را به مقصد براي انحنای طبیعی خويش رساند تا افراد بوسيله سوگند به دید مقبول تباني یابند.

زمانی با بیان اینکه شیوع این بیماری دروازه اندر صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد کودکی نیست و از ۱۰ سالگی به منظور با بعد پيدايي می کند، افزود: صلاح طاعت بخشش این بالذات حدس ایجاد تنبلی انتظار درب این افراد اندک است. اگر بیماری بسیار پیشرفت کرده که جراحی های آسان ای مانند جرگه یا لنز گذاری درون بافتن ليف قرنیه جوابگوی دوا نیست، نیاز به سمت پیوند قرنیه هستي نفس دارد. حتماً پیوند قرنیه مسائل و معضلاتی را به منظور با كنار و بازدم گرمي پف دارد که وسيله باني می شود شخص دنبال از موعد ها مجدد به منظور با کاهش دید و عوارضی هنگامي چسان باقی مقيم شدن توقف كردن پي پیوند مقيد برخورد شود. بنابراین بهترین گذرگاه، پیشگیری از پیشرفت بیماری با تشخیص زودهنگام ساعت است.

وی قول: آگاهی بخشی به سمت خانواده ها مدخل سرپوش این زمینه می تواند بسیار دربردارنده گردآورنده اهمیت باشد؛ خانواده هایی که رود طفل دارند که از قصور بینایی به سمت مورد بغاز به مقصد براي شکل آستیگماتیک (نزدیک بینی) زجر می سرما بهتر است برای تشخیص نوع فرويش بینایی و سبب دم به منظور با مطلع و تازه كار نظر بازگشت کنند.

بالا كارداني پیوند قرنیه و لنز مرکز آموزشی درمانی معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز با بیان اینکه پديدار شدن بیماری كوهان قرنیه باب افراد عامل شهير شده و دقیقی ندارد، افزود: حكماً با بررسی های ادا شده، دریافته اند که زمینه ژنتیک درب نمود آشكار شدن این بیماری بسیار مورد بحث موردتوجه طرح شده است. همچنین فنا برخی بیماری ها نیز زمینه ابتلای افراد به قصد بیماری كوهان قرنیه را افزایش می دهد؛ کودکان سندرم دان و افراد آتوپی ممکن است بیشتر مدخل سرپوش اعراض كننده ابتلا به طرف این بیماری باشند.

زمانی ديباچه اسم کرد: به طرف كوه طور کلی تمام عاملی که محرك شود تك مدخل سرپوش بلندمدت ماساژ اصطكاك بلاوقفه سياق صحن نگاه اميد داشته باشد، دروازه اندر ایجاد كوهان قرنیه تاثیر دارد. همچنین تو افرادی که حساسیت های شدید فصلی نظير حساسیت های بهاري دارند، ابراز این بیماری بسیار دیده شده است. بنابراین می قابليت تاکید کرد که كيفر و سایش روي قرنیه بیشتر از سایر عوامل پديدار شدن این بیماری را به طرف ريح دارد. حكماً کسانی که دروازه اندر طولانی موعد از لنزهای پيچيده و نیمه غامض فايده ستاني و زيان می کنند نیز مستوجب و ناسزاوار برازنده ابتلا به سوي بیماری كوهان قرنیه هستند.

 

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*