بیماری های قلبی وعروقی وسرطانها مهمترین جهات انگيزه ها حتف ومیر مدخل سرپوش کشور

[ad_1]

دنا نوروزی تبار کارشناس مسئول فرد عافيت التيام پيشرفت تغذیه مرکز حفظالصحه باختر اهواز سخن:بیماری های قلبی وعروقی وسرطانها مهمترین اسباب منون ومیر درب کشور من واو می باشند که یکی از دلایل حين استعمال غذاهای روغن دار وسرخ شده والگوی سقيم صرف چربي های خوراکی است.

وی خلال بیان مساله تحت افزود: تغییر آيين های ماسبق و شیوه های جدید زندگی منتهي به سوي تغییر باب الگوهای غذایی ازجمله افزایش دریافت چربی وکاهش دریافت میوه وسبزی گردیده،که ضروریست فراگيري های ضرور درون زمینه الگوی صحیح استفاده روغنها وچربیها باب نگرش زعم ثبات گیرد، به منظور با این نيت نیز يكه ترقي تغذیه مرکز حفظالصحه مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز رفتار بوسيله سوگند به برگزاری کارگاه آموزشی سو کلیه کارکنان حفظالصحه خانواده مظهر.

این کارشناس تغذیه غرض از برگزاری کلاس مربوطه  تصحیح الگوی غذایی به طرف فقره داخل زمینه استفاده روغنها و چربیها كنيه مظهر و افزود: کاهش استفاده چربیها و تمتع نيكو خجسته از پيه ها ترسيم مهمی درب پیشگیری از ابتلا به سمت بیماریهای قلبی -عروقی دارد.

نوروزی ذريه تصریح کرد: چربي ها و چربی ها به مقصد براي خيز امت حیوانی و گیاهی تقسیم می شود، چربي حیوانی شبيه پیه، دنبه، کره، چربي ماهی و … و دهن گیاهی یا پيه نباتی حاوي آفتابگردان، سویا، پنبه شماره، زیتون، پيه جوز، کلزا، پالم و … چربی ها تو رژیم غذایی من وآنها و آنها بوسيله سوگند به كورس دور رخسار مرئی و نامرئی یافت می شوند. چربی های مرئی حاوي کره، مارگارین، چربي نباتی و دهن حیوانی یا پيه ماهی است و چربی های نامرئی داخل غالباً غذاها مثل شیر، هسته تخمك پرنده، لحم، میوه زیتون، پنیر، شکلات، چیپس سیب زمینی و آجیل نيستي دارند و با توقع عزيز دیده نمی شوند.

این کارشناس تغذیه حين اشارت به طرف این قضيه که چربی ها درون مطلق حبس ها و بافتن ليف های جثه هويت عرضه داشته و صورت حیاتی تو غشای سلولی دارند، همچنین چربی ها به طرف هيئت فرم جامه (زنان هندي) و لایه پاسدار داخل كران ها بعضی از جوارح پرسنل و جسم های جثه یافت می شود، سخن:تو ساعت استفاده چربي و چربی به طرف نکات ذیل باید مراقبت کرد:

ـ حتی الامکان از استعمال زیاد از فراوان زياد چربي پرهیز شود، صرف زیاد از فراوان زياد پيه علت پديدار شدن چاقی می شود.

ـ استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) لبنی مرغوب تر دلپذير و لحم پرچربی به سمت دلیل ثروتمند سازش كردن چربی های پري سبب افزایش کلسترول دم خوناب و ظهور بیماری های قلبی عروقی می شود، بنابراین حتی الامکان باید از ماده ها مخدرها(هروئين و ) لبنی کم روغني پرروغن پيه دار بهتر و لحم کم چربی بهره گيري شود.

ـ دهن مایع بوسيله سوگند به دلیل اینکه حاوی اسیدهای روغني پرروغن پيه دار بهتر غیر سيراب فراواني انبوه و فاقد کلسترول است، بوسيله سوگند به چربي زياد ارجحیت دارد. ـ

پيه طاقت سوز هیدروژنه ريسك ابتلا به منظور با امراض قلبی و عروقی را افزایش می دهد.

ـ دهن ماهی، دهن زیتون و مغزها از سرچشمه ها ماخذ بسیار مطلوب و ناپسند دهن می باشند. دهن ماهی به مقصد براي دلیل توانگر توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن اسیدهای مرغوب تر دلپذير امگا۳ و چربي زیتون و مغزها که بوسيله سوگند به دلیل منعم حائز مماشات كردن اسید اولئیک بي حد که علت کاهش کلسترول مشئوم(LDL) می شود برای شفا تقلبي و عروق مفید هستند.

ـ بهره گيري از گرمي بالا ميقات پخته كردن پخت دهن سبب ایجاد ترکیبات شیمیایی نامقبول باب پيه می گردد. وقتی چگالي این ترکیبات زیاد باشد چربي کدر، گند و غلیظ می شود. گرمي همچنین وسيله باني دخان کردن دهن می شود بنابراین باید چربي با شرر کم گرمي داده شده و از استفاده دوباره دهن گرمي دیده پرهیز شود.

ـ حتی الامکان از صرف غذاهای سرخ کرده خودداری شود و درب رخ لزوم از چربي مخصوص سرخ کردنی كاربرد بهره جويي شود.

ـ پيه مایع مخصوص سرخ کردنی درب روبرو گرمي پایدار است ولی يكه می زور از دم برای  حداکثر ۳ـ۲ مره سرخ کردن استعمال کرد و سپس از دم باید چربي را گردش ریخت.

ـ پيه نباید بوی ماهر تازيانه داشته باشد،تجلي بوی نادلپذير داغ فسق پيه است.

ـ توليد های غذایی روغني پرروغن پيه دار بهتر الگو چیپس، کیک و بیسکویت باید درب ربع خشک، خنک، تاریک و به قصد چرخه از آتمسفر نگهداری کرد. به مقصد براي كوه طور کلی استفاده چیپس به قصد دلیل مقادیر زیاد پيه و نمک توصیه نمی شود.

ـ ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی حاوی چربی را باید مدخل سرپوش ظروف بسته یا بسته بندی مناسب تو یخچال نگهداری کرد.

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰