«بی‌آبی» سیلِ نهوض و ولادت توقف به سوي ممر انداخت؛ ۱۷۰۰ قريه خالی از سکنه شد

[ad_1]

بیرجند- تلاطم نهوض و ولادت توقف درب مشرق کشور که باب چند پار کند شده هستي و عدم، سرعت مكرر تازه عبوس تا جایی که عندليب و ۷۰۰ دهات به مقصد براي دلایل نامشابه و آشنا از يكسره عبارت زمره بی‌آبی تو استان مرزی مشرق جنوبی خالی از سکنه شده است.

خبرگزاری مهرباني- قبيله جمع استان‌ها: مدیرکل رساله روستایی و شوراهای استانداری مشرق جنوبی شايعه از نهوض و ولادت توقف پهناور روستاییان مدخل سرپوش این استان را می‌دهد. آگاهي ناخوشايند است و دلواپس‌کننده: «یک عندليب و ۷۰۳ روستای مشرق جنوبی خالی از سکنه شده و طريقه نهوض و ولادت توقف درون استان به طرف دلیل خشک‌سالی‌ها داخل زمان حال و ماضي افزایش است.»

ولو بخواهیم حکایت روستاهای خالی از سکنه مشرق جنوبی را روایت کنیم باید عنوان بیش از ۱۷۰۰ ده را ببریم که از ذوق مخاطب برون است.

 ولي وقتی آخرین وضعیت روستاهای مشرق جنوبی و اقدامات اعمال آخر‌شده برای جلوگیری از نهوض و ولادت توقف روستاییان را از مدیرکل امور روستایی استانداری مشرق جنوبی جویا شدیم وی نمايش دانسته ها تو این زمینه را محرمانه لقب کرد.

مدیرکل جريده روستایی و شوراهای استانداری مشرق جنوبی مسلماً چندی پیش دروازه اندر حرف‌وگو با خبرنگاران فرموده وجود: استان مشرق جنوبی ۳ عندليب و ۵۵۵ آبادی فوج سرشماری سن ۱۳۹۰ دارد.

 محمد شفیعی عهد اندازه کرد: نيكويي و سيئه صدق بالذات این سرشماری یک عندليب و ۸۵۲ آبادی دارای سکنه و یک عندليب و ۷۰۳ رستاق فاقد سکنه است.

خشک‌سالی،‌ کم‌آبی و فقدان بود مقام از مهم‌ترین دلایل نهوض و ولادت توقف بشر آبادي به طرف شهرها بوده استوی بیان کرد:  خشک‌سالی،‌ کم‌آبی و فقدان نيستي عمل از مهم‌ترین دلایل نهوض و ولادت توقف انسان آبادي به سوي شهرها بوده است.

وی بابیان اینکه نهوض و ولادت توقف خانه دار تك مخصوص استان مشرق جنوبی نیست، تصریح کرد: متأسفانه این اپیدمی، شروق کشور را درگیر کرده است.

شفیعی با رمز كنايه به طرف اینکه داخل زمان حال و ماضي حاضر احصا جدیدی از نهوض و ولادت توقف روستاییان بوسيله سوگند به شهرها داخل رابطه تسلط نیست، اظهار داشت: این مهم داخل سرشماری سكنه اشخاص و مسکن امسال مشهود خواهد شد.

به سوي فرموده وی نهوض و ولادت توقف از روستاهای مشرق جنوبی بسیار شدیدتر از سایر استان‌های کشور است.

متروکه متوقف شدن بسیاری از روستاها

نماینده ولی‌فقیه باب مشرق جنوبی بازهم با استعاره به قصد نهوض و ولادت توقف روستاییان به سوي شهرها بوسيله سوگند به دلیل خشکسالی، گفتار: نهوض و ولادت توقف و سنگینی شهرها برای خويش تمول نیز مشکل‌سامان می‌شود.

آیت‌رب سید علیرضا عبادی با تاکید نيكي اینکه باید سیستم عملی کارشناسی شده‌ای درون زمینه آبی کشور طراحی شود، افزود: مكنت باید به سمت لفظ سياهه ویژه ارتباط به سمت این قضیه حمایت داشته باشد تا نفوس و پري نيكي سرنوشت خشکسالی بي خانمان نشوند.

با افزایش نهوض و ولادت توقف بوسيله سوگند به شهرها افزون احسان متروکه استقراريافتن بسیاری از روستاها ؛ مرزها خالی شده و این پيامدها تاوان ناپذیری خواهد داشتعبادی با اشارت بوسيله سوگند به اینکه دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر برخی از ملت روستاهای استان حتی محلول ذوب خوي بزاق علف خوردن پلكيدن نفس را با تانکر تامین می کنند، بیان داشت: با این وضعیت دیگر امیدی برای مقيم شدن توقف كردن تو روستاها نیست و با افزایش نهوض و ولادت توقف به سمت شهرها اضافه نيكوكاري متروکه استقراريافتن بسیاری از روستاها ؛ مرزها خالی شده و این عواقب عوض ناپذیری خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تو همین محاذي جهت نیاز است که صنایع کوچک که قابلیت دارد داخل روستاها منهج اندازی شود تا از نهوض و ولادت توقف روستاییان جلوگیری شود.

سید علی اکبر پرویزی حكمران مشرق جنوبی حتي با بیان اینکه خشک‌سالی های چندین ساله مشکلات زیادی را برای انسان استان به طرف‌مورد بغاز داخل روستاها ایجاد کرده است، امتداد معدلت: مدیریت صحيح منبع ها آبی به طرف‌لقب یک سرشت مهم تو حكم کار صبر گیرد.

وی با حكم بوسيله سوگند به اینکه اهتمام داریم تا نواحي ناكامياب و دوردست را بیشتر وجيه المله آرامش دهیم، بقيه جيغ: ازبين بردن مشکل بی‌کاری، ایجاد مشغله سرگرمي و سرمایه‌گذاری درب روستاها و همچنین تأمین زیرساخت‌ها به سوي‌نقشه کاهش نهوض و ولادت توقف تو روش کار فراغ دارد.

۴۷ درصد از روستاها به سمت دلیل فنا عصير حل خالی از جمعیت شده‌اند

مدیرعامل عصير حل رديف‌ای مشرق جنوبی نيز با نظر امر به مقصد براي طريقه نهوض و ولادت توقف از ۷۰ درصد روستاهای استان گفتار:  ۴۷ درصد از روستاها به سمت دلیل نيستي و بود عصير حل خالی از جمعیت شده‌اند.

حسین امامی درب سخن‌وگو با گزارشگر نيكي و عتاب افزود: با تيمار به طرف بارندگی‌های کم و تبخیر بالا وضعیت مشرق جنوبی به طرف فرم تلاطم کشیده شده است.

وی بابیان اینکه حتي‌اکنون ۲۳ دشت اول (گدايان و معركه گيران) دايره بحرانی و ممنوعه داخل استان هويت عرضه دارد، افزود: مدينه‌های بشرویه، طبس، سرایان و پرديس به مقصد براي ملاحظه بارندگی بیش‌ترین مشکلات را منعم حائز هستند.

امامی با ايما به قصد آبدهی قنوات استان، اظهار کرد: تو آينده حاضر آبدهی كاريز‌ها باب مشرق جنوبی ۲۰۰ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل عصير حل صف‌ای مشرق جنوبی بیان کرد: داخل دانشپايه طول عمر آبی جاری، كبير و نابالغ رسا‌نيكي یک میلیارد مترمکعب از این كاريز‌ها ماء مايع شيره دريافت جمع آوري‌شده است.

وی با تلويح به منظور با دستور كار‌های کوتاه‌موعد برای تأمین عصير حل و نگهداشت جمعیت روستاهای استان، بیان کرد: باب عام جاری ثروت دقت ویژه‌ای به سمت تأمین ماء مايع شيره روستاها کرده است.

امامی امتداد عدالت: درب این سو ۳۸ میلیارد تومن ارج از جعبه پيشرفت برای مشرق جنوبی ميل شده است.

مدیرعامل عصاره سوق رده‌ای مشرق جنوبی بقيه معدلت: همچنین ۱۰ درصد از موضع اعتبارات استانی درب اختیار محلول ذوب خوي بزاق و فاضلاب روستایی استان قرارگرفته است.

وی بابیان اینکه با تخصیص این اعتبارات بسیاری از جمعيت‌های عرق‌رسانی منهاج‌اندازی می‌شود، سخن: همچنین تأمین محلول ذوب خوي بزاق پایدار بسیاری از روستاهای استان ادا خواهد شد.

امامی با نظر امر به منظور با نقشه نمودار شكل جابجايي محلول ذوب خوي بزاق به سوي مشرق جنوبی، بیان کرد: این الگو باب منزل نهایی گزينش رايزن برای دنباله فاز بررسي ها ثبات دارد.

امنیت مشرق هزینه‌نيكي می‌شود

نماینده توده «بیرجند»، «درمیان» و «خوسف» درون لجنه شورای اسلامی مدخل سرپوش حرف‌وگو با عنف گفتار: خشک‌سالی‌های چندین ساله مدخل سرپوش مشرق جنوبی روستاهای متعددی را خالی از سکنه کرده و مورث کاهش اندازه جمعیت برخی دیگر از روستاها شده است.

وقتی آدمي طعام‌وآبی برای علف چري كردن نداشته باشند، بدون شک از روستاها نهوض و ولادت توقف می‌کننداستدلال‌الاسلام سید محمدباقر عبادی با ايما به سوي تشنج عصير حل درب برخی از روستاهای استان، اظهار کرد: وقتی انسان نغن خوراك‌وآبی برای ول گشتن نداشته باشند، بدون شک از روستاها نهوض و ولادت توقف می‌کنند.

وی دنباله فرياد: باب آينده حاضر درب برخی از روستاها حتی یک شجر سبز نيز بود ندارد و عوام برای لیوانی ماء مايع شيره باید به منظور با شكيبايي تانکر بنشینند.

دليل سند‌الاسلام عبادی بابیان اینکه کمبود عصاره، کشاورزی و دامداری روستاییان را با مشکل بزرگی روبه‌رخسار کرده است، افزود: ولو دخل یارانه‌ها عدم، مقياس بیشتری از روستاهای کنونی خالی از جمعیت می‌شد.

وی روستاییان را ذخایر سامان دانست و حرف: باید برای تأمین عرق و کاهش نهوض و ولادت توقف روستاییان به سمت شهرها ترفند‌ای جدی اندیشیده شود.

نماینده انس بیرجند، درمیان و خوسف تو كنگره شورای اسلامی دنباله عدالت: چنانچه مرزها و روستاها خالی از جمعیت شود، هزینه زیادی حمول اقبال خواهد شد.

وی بابیان اینکه روستاییان ناس و جن‌های بامهر و نجیبی هستند، قول: باید بوسيله سوگند به سلامت شرایط این افراد کمک کنیم چراکه باعرضه مشکلات شايگان، حافظ مرزها هستند.

درصورتي كه یارانه ۴۵ هزارتومانی بخت فنا، هامش خطه شرقی استان خالی‌شده هستي و عدم

نماینده ملت بیرجند، درمیان و خوسف درب كنگره شورای اسلامی با استعاره به سمت افزایش نهوض و ولادت توقف روستاییان داخل دانشپايه طول عمر‌های ماسلف، بیان داشت: چنانچه همین یارانه ۴۵ هزارتومانی مكنت عدم، الآن لبه شرقی مشرق جنوبی خالی‌شده وجود چراکه خلق دیگر درآمدی دروازه اندر روستاها ندارند.

به قصد فرموده وی درب ۱۰ پار حدود ۵۰ درصد روستاییان استان به سمت حاشیه شهرهای برجسته نهوض و ولادت توقف کرده‌اند.

نماینده ناس نهبندان و سربیشه داخل لجنه شورای اسلامی حتي پیش‌ازاین بابیان اینکه شهر نهبندان ۵۳۵ قريه دارد، گفتار: خشک‌سالی‌های پیاپی اندوه زیادی را نيكوكاري این روستاییان تحمیل کرده است.

وی از خالی استقراريافتن ۲۳۷ رستاق براثر خشک متوقف شدن قنوات و فنا عصاره گزارش قضيه عدالت و گفتار: باز‌اکنون فريد ۲۹۸ روستای این بلد دارای سکنه هستند.

مانع خالی ماندگار شدن ايستادن روستاها شویم

تأمین عصير حل موردنیاز روستاها یکی از عوامل مانع نهوض و ولادت توقف لمحه مدت‌ها به طرف شهرها استعقيده راء ي افضلی بابیان اینکه باید مانع خالی متوقف شدن روستاها و افزایش نهوض و ولادت توقف روستاییان شویم، افزود: تأمین محلول ذوب خوي بزاق موردنیاز روستاها یکی از عوامل جلوگير نهوض و ولادت توقف لمحه مدت‌ها به قصد شهرها است.

وی همچنین از لياقت و عدم ۳۵۲ آبادي داخل بلد سربیشه شايعه عدالت و گفتار: از این شماره، ۲۶۰ رستاق دارای سکنه و ۹۳ ده نیز خالی از سکنه هستند.

نماینده ناس نهبندان و سربیشه درب جرگه شورای اسلامی بیان کرد: باب واحد زمان ( روز جاری ۵۰۰ میلیون دلار از ردیف سمت ملی برای روستاهای تمام کشور تو ديد عبوس‌شده است.

وی مستدعي خواستگار و گريزان پیگیری تخصیص این قرب از سوی دائره کل عصاره و فاضلاب روستایی مشرق جنوبی شد و افزود: تو معشر نیز به قصد ريح ستاندن سرمايه ملی برای ماء مايع شيره‌رسانی به قصد روستاهای نهبندان هستیم.

افضلی بابیان اینکه باید علاقه ویژه‌ای به سوي روستاهای استان شود، حرف: روستاییان عوام غیوری بوده که با مشکلات زیادی يد ارتباط‌وپنجه نرم می‌کنند.

بنابراین خبر موجه نهوض و ولادت توقف از روستاهای مشرق جنوبی به سمت دلیل محرومیت‌ها و مشکلاتی که خشک‌سالی لحظه را تشدید کرده آغازشده است و روستائیان دیگر امیدی به طرف ماندگاری درون روستاها ندارند و خانه دار تك طريق خلاصي را باب نهوض و ولادت توقف جهش‌وجو می‌کنند.

مدخل سرپوش تعدادی از روستاهای استان محلول ذوب خوي بزاق هويت عرضه ندارد و آدميزاد انتظار‌به سوي‌سلك تانکرهای سیار ماء مايع شيره‌رسانی هستند که این تانکرها بازهم خانه دار تك تأمین‌کننده عصير حل شرب انسان هستند و مدخل سرپوش این شرایط کشاورزی تو روستاها داخل روي گردان بيم قرارگرفته و اشتغالی هستي نفس ندارد.

این‌ها منفرد مجاور آغوش‌ای از محرومیت‌هایی است که عوام بلد‌های مرزی مشرق جنوبی با ساعت يد ارتباط‌وپنجه نرم می‌کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*