تایلند درب ایران به قصد «آ سه ساعت» است/ مکمل توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن قناعت كورس دور کشور

[ad_1]

تایلند دروازه ایران به «آ سه آن» است/ مکمل بودن اقتصاد دو کشور

«راسمی چیتهام» با بیان اینکه تایلند و ایران می توانند تو شرایط مواجه نزد مکمل اقتصادی یکدیگر باشند، از كورس دور طبيعت مبادله فرهنگی و ليس مداخله باب مسائل داخلی کشورها به سمت آغاز اهداف اصلی بانکوک عنوان سرما. قبل از عمل جراحی

خبرگزاری مهرباني، قبيله جمع بین الملل- مریم خرمائی: موفقیت ایران داخل جولانگاه مذاکرات تخم‌ای نوبت مغتنمی برای کشورهای آشنا آماده آورد تا با سود از پتانسیل های فضای پسابرجام با اشتیاق بیشتری به قصد وسعت بسط دادن پيوستگي با تهران بیاندیشند. تو این میان، تایلند نیز به قصد شهرت یک هاب تجاری مهم داخل سوق رده آسیای نواحي پهلوها شرقی از سعه همکاری های خيز جانبه خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می کند و به سوي همین نيت با شروع اجرای برجام هیات های تجاری – سیاسی متعددی را به طرف ایران رسول که این نفس نشان آهنگ پايدار بانکوک برای ترقي روابط باب ساحت های نامشابه و آشنا از كاملاً تجاری، صنعتی، سرمایه گذاری و فرهنگی است.

دروازه اندر همین سمت، گزارشگر عنف صحبت ای با «راسمی چیتهام» سفیر تایلند دروازه اندر ایران داشته است تا حين ارزیابی امکاناتی که ظهور هم دلي موافقت اتحاد دانه ای پیش روی تاخت کشور فراغ می دهد، نگاه وی را تو مورد بغاز نگاره اثر دیپلماسی توده سالارانه داخل این ارتباط جویا شود.

به طرف عقیده چیتهام، روابط قوم ها پایه صحیح، مستحکم و بسیار ارزشمندی برای روابط شايع کشورها و بخت‌ها درعرصه‌های نامشابه و آشنا است.

*همکاری ایران و تایلند مدخل سرپوش عصر پسابرجام داخل چاهك زمینه هایی توسعه خواهد یافت؟

تایلند و ایران دوستان بسیار نزدیکی هستند. روابط تاریخی من واو به قصد بیش از چهار دوره پیش نيرنگ ساز می گردد. پار نیز كورس دور کشور شصتمین سالگرد بستگي دیپلماتیک فی مابین را عيش بوزينه گرفتند. ثروت تایلند مایل به سوي توسعه و تعمیق روابط خويش با ایران دروازه اندر جمعاً زمینه ها به سوي ویژه بازرگاني، سرمایه گذاری، انرژی، دائره المعارف و توریسم است.

دروازه اندر ماه فوریه ماضي نیز شروع وزیر تایلند سفری به مقصد براي ایران داشت. حتی پیش از این جابجايي نیز وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه تایلند برای برابر دروازه اندر نهمین گردهم آيي انجمن کشورهای صادر کننده دندان (جی سی ای) به قصد ایران آمد. از آنجایی که مذاکرات خستو ای ایران به سمت نيل پيدايش دستور كار مستوفا عمل مشترک (برجام) فرجام و بدو مختوم ترحيم شد، درهای این کشور ثمره دیگر به سمت روی عالم نيرنگ ساز شده است. بنابرين براي چه نباید چشمداشت شكيب داشته باشیم که تایلند نیز به طرف كنار و بازدم گرمي پف مشارکت درب فعالیت های بیشتری با ایران باشد؟

 تو همین محاذي جهت، تایلند هیات های رسا پنهان پایه ای را به سوي تهران فرستاد تا با مداقه به قصد پتانسیل های حي درمورد مسلك های صحت هرچه بیشتر همکاری ها با نشانه غايت بسط و تعمیق ایده های مشترک تو عام زمینه ها به طرف مكالمه پچ پچ و تهاتر نگاه بپردازند.

از آنجا که تایلند دروازه اندر آسیای قبله شرقی یک هاب ناحيه رده بازار ای تلقی می شود و دومین قناعت برجسته آ سه دم نیز هست، ایران می تواند از این کشور به سوي شهرت باب ای برای سعه روابط تجاری خويشتن با پايه حين تمتع کند.

اضافه نيكوكاري این، تایلند به طرف نوبت های سرمایه گذاری درون ایران بيدار است به طرف ویژه داخل زمینه های تولیدی، پيشرفت شهرسازی و زیرساخت ها. اخیرا باز چندین شرکت تایلندی و همینطور خويش ميانجيگري قنسولگري تایلند تو نمایشگاه خوراك و هتلداری ۲۰۱۶ ایران شرکت کردند. من وتو امیدواریم که محصولات غذایی و کشاورزی خويشتن بوسيله سوگند به ویژه ساختن غذای نكويي پاكي تایلند را به قصد بازارگاه ایران تقديمي کنیم.

از آنجایی که ایران به طرف ملاحظه سرچشمه ها ماخذ نفت و نيش كلبتين بسیار غنی است، تایلند تو زمینه انرژی و حوزه های خويش بوسيله سوگند به ساعت نظیر پتروشیمی ظرفیت های زیادی درون وسعت بسط دادن همکاری با ایران می بیند.  

*به منظور با زاويه بازارچه انرژی، ایران از چاهك جایگاهی برای تایلند كامياب است؟

همانگونه که می دانید، تایلند مدخل سرپوش جمله کشورهای تولید کننده نفت و دندان نیست و داخل این زمینه به منظور با واردات خويش است.   به سوي همین دلیل نیز هست که تایلند به سمت واردات محصولات انرژی از کشورهای خاورمیانه متکی است. به سوي این ترتیب، ایران برای من وآنها و آنها حکم یک گزینه دیگر را دارد. من واو به سوي كنار و بازدم گرمي پف برابري تو راسته از شاهراه سهیم متوقف شدن مدخل سرپوش لمحه مدت هستیم و نمی خواهیم فرد به قصد سرچشمه ها ماخذ یک یا خيز کشور قوم باشیم. از آنجایی که تایلند ارتباط بسیار خوبی با ایران دارد، من وآنها و آنها به منظور با ريح افزایش امکان واردات از این کشور هستیم.

تایلند بوسيله سوگند به ظرفیت های عظیم ایران تو تيمچه انرژی عارف است. ایران چهارمین ذخایر نفتی و بزرگترین ذخایر گازی عالم را تو اختیار دارد. من وتو برای از سرگیری همکاری ها با ایران باب زمینه انرژی حاضر هستیم. این همکاری می تواند دربردارنده اکتشافات نفت و دندان، تولید و همچنین بازرگاني محصولات نفتی و مشتقات حين باشد.

طالع تمكن تایلند همچنین علاقمند بوسيله سوگند به سرمایه گذاری مدخل سرپوش مبحث پتروشیمی ایران است. اخیرا خيز کشور سرمایه گذاری مشترکی دروازه اندر حوزه «اس سی جی» صنع پتروشیمی دروازه اندر «عسلویه» ایران داشته اند.

تایلند و ایران كل تاخت نیازمند تعويض هیات هایی برای مذاکره درمورد چگونگی سروكار درون پیشبرد این دادوستد به منظور با وضع ای هستند که برای كل خيز سو مفيد باشد.

*افزون نيكوكاري سوق و ميدان معامله لذت بردن از زندگی
انرژی، ایران و تایلند درون چاه زمینه های دیگری زورمند بوسيله سوگند به همکاری مشترک هستند؟

توریسم حوزه کلیدی دیگری است که همکاری درون لمحه مدت می تواند برای كل خيز کشور بهره دار باشد. تایلند و ایران می توانند دروازه اندر حيث انگيزه مبادله توریسم با یکدیگر مشارکت کنند به مقصد براي ویژه آنکه از تاریخ ۲۲ ماه میلادی ژوئن نیز خطوط هوایی «آسیا ایر» پرش مستقیم بانکوک – تهران را برپا سنقر کرده است. من وشما همچنین عين ديد آرزو برقراری پرش مستقیم خطوط هواپیمایی تایلند درون ماه میلادی اکتبر هستیم.

ولي ضمير اول شخص جمع بيم توقع با ایران را حتی مدخل سرپوش صنع قوت که محل توان تایلند است نداریم، بلکه تيرخور ضمير اول شخص جمع همکاری و مشارکت است.

همانطور که می دانید به قصد ملاحظه تدارکاتی، تایلند بوسيله سوگند به كنيه مرکزی برای گروه اقتصادی آ سه ساعت تلقی می شود. درمورد ایران حتي باید قول که این کشور درب موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی حقيقت شده است. به سمت خطاب مثابه، درياكنار «چابهار» یک صف فارغ تجاری است که مرکزی برای ترانزیت کالا به مقصد براي کشورهای همسایه نظیر پاکستان، افغانستان و آسیای تلقی می شود. بنابراین، قناعت تاخت کشور تایلند و ایران می توانند مکمل یکدیگر باشند.

من وشما حتی تو جریان رحيل درآغاز وزیر تایلند به مقصد براي تهران درب زمینه سرمایه گذاری تو تكنيك هتلداری با یکدیگر مناقشه درس جستار و تعويض نظاره داشتیم چون آري که ایران دستکم سالاسال به مقصد براي ۲۰ مهمانخانه جدید نیاز دارد. ارچه مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر هیچ شرکت تایلندی برای سرمایه گذاری به قصد ایران نیامده، خود به طرف ترغیب آنها استمرار خواهم جيغ.

افزون نيكوكاري این، تایلند و ایران می توانند سياق صحن تبادلات تاخت جانبه آدمي تاخت شريعت را به سمت لقب شکلی از دیپلماسی فرهنگی بركشي دهند. یک دیپلماسی آدمي مركز اساس که محتوي تبادلات فرهنگی نیز باشد، یکی از اولویت های ماست و این می تواند به مقصد براي تمرین های خود شناسانه
همکاری نزدیکتر بین خيز کشور منتهی شود.

*داخل زمان حال و ماضي حاضر، بهره ایران از سوق و ميدان معامله ۲۰۰ میلیارد دلاری تایلند کمتر از نیم درصد این مقياس تعداد یعنی ۹۹ میلیون دلار است. دروازه اندر موسم پسابرجام، چاه زمینه های جدیدی برای فعالیت تاجران ایرانی داخل تایلند فنا دارد؟ آیا طالع تمكن بانکوک تصوير زمينه ویژه ای برای ربايش كل چاهك بیشتر سرمایه های ایرانی دارد؟

تایلند از سرمایه گذاری ایران خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می کند به مقصد براي ویژه درب حوزه هایی که ایران باب آنها بسیار پیشتاز است نظیر علامت و تکنولوژی، دارویی و فناوری نانو و غیره.

باب دوازده ماه) ۲۰۱۵ میلادی، تراز تجاری ایران و تایلند حدود ۳۷۵ میلیون دلار هستي و عدم زمان حال و ماضي آنکه اضافي دخل تجاری طالع تمكن بانکوک ۲۸۷ میلیون دلار تقويم ارزش گذاري می شد.

ثروت تایلند پرشوق سلامت تراز تجاری نفس با ایران از منهج تعويض هیات های بازرگانی، مشارکت داخل نمایشگاه ها و حتی سازماندهی نمایشگاه هایی بین خيز کشور است. من وتو همچنین به سوي امکان تاسیس مراکز توزیع کالا دروازه اندر منطقه ها وارسته تجاری – اقتصادی ایران نيز می اندیشیم.   

افزون نيكوكاري این، تو جریان مسافرت آقای «سامکید جاتوسری پیتاک» مواسات بدو وزیر تایلند به منظور با ایران که درب بازه زمانی يكم و آخر تا چهارم فوریه ۲۰۱۶ وحدت افتاد، یک توافقنامه تجاری با غرض ارتقاء روي بازرگاني تاخت جانبه تا واحد زمان ( روز میلادی ۲۰۲۱ به طرف شمار ۳۰۰۰ میلیون دلار به سوي جايزشماري رسید.

تایلند همچنین مایل به سوي سرمایه گذاری های مشترک به قصد ویژه دروازه اندر زمینه تولید کالا، فرآوری محصولات غذایی و شیلات است.

تایلند دروازه ایران به «آ سه آن» است/ مکمل بودن اقتصاد دو کشور

[ad_2]

تایلند دروازه ایران به «آ سه آن» است/ مکمل بودن اقتصاد دو کشور

دیدگاهتان را بنویسید

*