تبلیغات انتخابات دومای روسیه اوان شد

[ad_1]

تبلیغات انتخابات دومای روسیه آغاز شد

تبلیغات انتخابات كنگره دومای روسیه از امروز یکشنبه داخل این کشور بدو شد.

به منظور با بيانيه خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از كاسه لگن، انتخابات دومای روسیه دروازه اندر اواخر شهریور ماه برگزار می شود و تبلیغات ساعت از امروز یکشنبه مبدا شد.

نزد احزاب درب این انتخابات یک پیش پيمان دارد و حين اینکه باید امضای ۲۰۰ عندليب طرفدار را داشته باشند.

نیمی از ۴۵۰ کرسی پارلمان دوما برای هم چشمي هم چشمي كردن های حزبی داخل مشاهده افسرده شده است و نیم دیگر نیز برای نامزدهای خودگردان که باید مهجور جداگانه از احزاب اهل انتظار های انتخاباتی شوند تا حق رای دهندگانی که نمی خواهند به منظور با احزاب و درب مواردی به طرف بازی های سیاسی آنها قريب شوند، صيانت شود و انگیزه کافی برای شرکت درب رای گیری داشته باشند.

صلاح طاعت بخشش بالذات پي جويي عهد اندازه شده بیش از ۱۰۹ میلیون شخص از جمعیت ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ الف بلبل نفری روسیه غني شرایط رای اجازه دادن هستند و دست كم پرده برای شرکت درب رای گیری نیز ۱۸ عام است.

گروه بهره حاکم روسیه يكه حتي اکنون  ۲۳۸ کرسی مستوي با ۵۲،۹ درصد نمایندگان دوما را تو اختیار دارد.

تبلیغات انتخابات دومای روسیه آغاز شد

[ad_2]

تبلیغات انتخابات دومای روسیه آغاز شد