الم خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگوCCHF

[ad_1]

نوشته ها خبرها > خبر واژگان شفا > الم خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگوCCHF
الم خونریزی دهنده کریمه کنگو یاCCHF  که بیماری ویروسی(خونریزی دهنده الم دار بغرنج) است که بوسیله کنه منتقل میشود.مردن و میر بالا دارد و جمله گیری های درون بیمارستان لمحه مدت نیز شایع هستند.با وجودی که بیماری مخصوص حیوانات است ولی اوضاع تک گیر و عام گیری های ناگهانی این بیماری تو انسانها نیز هم آوازي می افتد.  شیوع بیماری بیشتر باب هنگام انفصال صميمي و بارد عام همزمان با وقت فعالیت کنه ها می باشد.

بیماری درحیوانات اهلی هیچگونه علائم مشخصی ندارد و مضرت نقل سرايت احاله حين دروازه اندر ناس و جن باب اثنا كشتار حیوان چركين و بدنبال رابطه با غلاف یا نعش جيفه حیوان و همچنین رابطه با دم خوناب و نسج بافته بیماران به قصد  فقره داخل دفعه خونریزی یا عاقبت هرگونه اعمالی که كشيده بوسيله سوگند به تلاقي لمس مالش پيوستگي ناس و جن با دم خوناب، خدو، مشاهره، براز و دل بهم خوردگي آنها گردد، هستي نفس  دارد.عفونتهای بیمارستانی بعد از آلودگی با دم خوناب و یا ترشحات بیماران، شایع می باشند. افرادی که بیشتر دروازه اندر اعراض كننده ريسك میباشند عبارتند از:

دامداران و کشاورزان، کارگران کشتارگاهها، دامپزشکان و کارکنان بهداشتی و درمانی)بیمارستانها( .

دوران کمون بیماری به طرف كوه طور متوسط یک هفته می‌باشد. طبق معمولً تا وقت و شب چهارم علائم غیر خونریزی نظير تاب، صداع مزاحمت، درك سرما، خستگی الم عضلانی، پرخونی چهره، پرخونی ملتحمه و رويت، تهوع و دردهای بالای شكنبه دیده می شود. علائم خونریزی از گاه چهارم به سوي بعد مقدمه می‌شود که به سمت هيئت فرم خونریزی های زیر جلدی دروازه اندر مخاط دهن و لحات، خونریزی از لثه‌ها، بینی، شكمبه، روده، مهرباني و زیر لحات ناحیه اندام مابين زانو و مچ پا پاچه حيوانات پايه ساقه خطوه و دستها پيدا می‌شود.فوت بدلیل از يد ارتباط اجازه دادن دم خوناب، خونریزی مغزی، کمبود مایعات بدلیل شكم روش، یا تورمریوی ممکن است ایجاد شود.بالذات مداوا، حمایتی است و دربردارنده تنظیم عرق و الکترولیت های پيكر و دوا هرج ومرج انعقادی تو رگی پیش ذاهب‌است.

پیشگیری:

۱٫بیمار مشکوک بوسيله سوگند بهCCHF باید جداسازی شود و با افراد خانواده و کارکنان بیمارستانی تو ارتباط نباشد.

۲٫ سمپاشی سراها و ستورگاه‌های نگهداری نژنگ چهارپا برای کاهش کنه‌ها.

۳٫ استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) نقيض عفونی برای گندزدایی بزك آب ريزگاه‌ها، محیط ناشسته به سمت دم خوناب و ترشحات بیماران مبتلا.

۴٫ تور های کشتار شده بنابرين از قرباني تا ۲۴ وقت نما درب دمای یخچال  طمانينه آرام گیرند وپس از حين استعمال شوند

۵٫تو هنگامی که كادر مراقب بیمار دروازه اندر اعراض كننده ارتباط پوستی یا پوستی مخاطی با دم خوناب، مایعات لاش و یا نجاست پس مانده ها بیمار آرامش می‌گیرند بایستی فوراً سياق صحن چرك آلود را با ماء مايع شيره و صابون بشویند.

۶٫پرهیز از صرف لحم های بدون مهرباني دامپزشکی (کشتار غیر غيرواقع).

بايست بذکر است سیستم ديده باني بیماری وساطت ميانجيگري ____________كردن كمك هم دستي بهداشتی دانشگاه دانش ها پزشکی جندی ملكزاده و شاهدخت اهواز بوسيله سوگند به شکل پركار اعمال می گردد ودر كلاس ۱۳۹۳ خوشبختانه هیچ موردی درب استان خوزستان معاينه نشده است.

نویسنده:دکتر امین کمالی کارشناس مسئول بیماریهای مشترک دانشگاه حقايق پزشکی جندی شهزاده اهواز (مرکزبهداشت استان خوزستان اهواز)

ايفاد به سمت دوستان

asdf

آوازه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
اعتبار گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰