تصاویر صورت يكم و بعد جريده‌های امروز کشور

دیدگاه های فرستادن اعزام شده وساطت كردن ازطريق شما، ظهر از تایید وساطت كردن ازطريق خبرگزاری ايران درب وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی اتهام یا تهمت باشد منتشر نخواهد شد
پیام هایی که به سمت غیر از لسان كلام فارسی یا غیر چسبيده با روايت مسند و مبتدا نقل باشد منتشر نخواهد شد