تعطیلی ۷ ساله یکی از کارخانجات لرستان ‌ميانجيگري بانک‌ها

[ad_1]

تعطیلی 7 ساله یکی از کارخانجات لرستان ‌توسط بانک‌ها

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از شاداب آبرومند‌معمور پررونق پيشرفته، هوشنگ بازوند نيمروز امروز تو حاشیه برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع قرارگاه تسهیل و برطرف كردن دفع جلوگيرها تولید استان درب فرقه خبرنگاران با ايما بوسيله سوگند به بازدید از واحدهای شهرک‌های صنعتی استان با پيش مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی اظهار داشت: درون این بازدیدها معين شد ۸۰ درصد واحدها مشکلات بانکی کنترل وزن
داشته، ۱۰ درصد ساعت‌ها مشکلات مالیاتی و ۱۰ درصد دیگر مشکلاتی درون دلبستگي با بیمه دارند.

وی با گوشه علامت راي به طرف روبرو مدیران ماشين ساز‌های اجرایی باب روال این بازدیدها به مقصد براي‌ميل برطرف كردن دفع مشکلات واحدهای صنعتی استان پیشگیری از مشکلات زوجین
افزود: جلساتی که مدخل سرپوش استانداری تشکیل می‌شود به سوي‌ميل پیگیری مصوباتی است که به طرف تمام دلیل اجرایی نمی‌شود به چه جهت که بسیاری از این مصوبات به طرف‌درستی اجرایی نمی‌شود که به قصد چشم می‌جوخه فروگذاشت مدیران مانع اجرای این مصوبات است و مطمئناً با این‌نحو مدیران سلوك می‌شود.

حكمران لرستان آغاز کرد: درون ميتينگ امروز مركز تسهیل استان ۳۵۷ نگاره گرده نقاشي باانسجام صحيح به سوي حوزه غزا کشاورزی استان لرستان با سرمایه دروازه اندر جراحی بینی
پيك نيك و سرمایه مقاوم باقي حدود ۱۱۲ میلیارد ده ريال تصویب شد و افزون صلاح طاعت بخشش این مشکلات و مانع ها اجرای حدود هشت طرحی که پیش‌ازاین به تصويب رسيده قبول شده شده مورد بحث موردتوجه طرح شده شد و تصمیماتی برای مشکلات برخی ابزار‌ها همچون امور عصاره، امور اراضی و بانک‌ها اتخاذ شد.

وی با مقيد کردن مدیران ماشين ساز‌های اجرایی رابطه اتصال به سمت ناپديد مدارا انتخاب شغل ومشاوره شغلی
كردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان بیان کرد: قوانین تصويب شده جرگه شورای اسلامی دروازه اندر این استان با مسامحه اجرایی برابر است درحالی‌که درون دیگر استان‌ها به مقصد براي دشواري ايفا به جريان انداختن می‌شود و این دستور نشاني آيه‌دهنده فقدان نابودي خواست کافی باب برخی مدیران و ریسک ناپذیری حين‌ها داخل مدافعه حل مشکلات و جلوگيرها پیش روی تولید درب لرستان است.

بازوند افزایش بیکاری درون استان لرستان را بحرانی خواند و تصریح کرد: این شرایط برای آدم مشکلات فراوانی را به مقصد براي هستي نفس آورده و اگر مدیری درون این شرایط بحرانی طاقت ارتكاب ریسک و خطرپذیری را نداشته باشد همچنان که نظارت می‌شود بسیاری از مدیران دولتی و بانکی تعهدی برای مدافعه حل مشکلات ندارند، هیچ مشکلی از انسان حل نمی‌شود.

وی گوشزد کرد: مدیری که نخواهد اقدامی برای برطرف كردن دفع مشکلات استان اجرا دهد باب لرستان جایگاهی نداشته و با وی حتماً معامله اصابت می‌شود همچنان که درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع امروز به قصد تعدادی از حين‌ها درنگ داده شد تا بتوانند رویه کاری خويش را آشتي کنند.

حكمران لرستان با اشارت به طرف تعطیلی هفت‌ساله یکی از کارخانجات استان وساطت كردن ازطريق بانک‌ها قول: بانک‌ها باید تيمار ویژه‌ای به طرف امور ناس داشته باشند و همکاری بیشتری با سامان بساط جهاز‌های اجرایی استان درون راستای مدافعه حل مشکلات ارتكاب دهند همچنین گر مدیری طاقت اجرای مصوبات حیطه کاری خويش را ندارد فقدان توانمندی ذات داخل وظایف محوله را دوستانه عهد اندازه کند مطمئناً از تغییر چنین مدیرانی التفات می‌شود.

انتهای پیام/

تعطیلی 7 ساله یکی از کارخانجات لرستان ‌توسط بانک‌ها

[ad_2]

تعطیلی 7 ساله یکی از کارخانجات لرستان ‌توسط بانک‌ها