تعیین دستمزدکارگران سلیقه‌ای می‌شود؟/۹۳ درصد کارگران،معاهده موقت

[ad_1]

۷۰ درصد کارگران کشور تمام ماه «دست كم اجرت» را می‌گیرند و به سوي سختی نشاط و عزا زندگی می‌کنند، با این نابودي هستي حكومت بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف دم است که مجوز یابد كمينه اجرت کارگران را کمتر از بها ورم كرن افزایش دهد.

نماینده دائم ایران مدخل سرپوش دستگاه بین‌المللی کار مدخل سرپوش گفتار‌و گو با گزارشگر نيكي و عتاب با بیان اینکه دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ حرفه‌های جاودانه با «معاهده موقت» فعالیت می‌کنند، حرف: تو لایحه مرمت تاديب هنجار کار که درون کمیسیون اجتماعی محفل شورای اسلامی درون زمان حال و ماضي بررسی است، برای تعیین لااقل و حداكثر حق الزحمه کارگران  «وضعیت اقتصادی کشور» حتي بوسيله سوگند به معلوم برجسته‌های نفخ و تبنگو معیشت کارگران افزايش شده است، به سمت این معنی که اقبال‌ها می‌توانند با توجیه بي تناسب سازش كردن وضعیت اقتصادی کشور، لااقل و حداكثر اجرت را کمتر از قيمت انتفاخ افزایش دهند.

اولیاء علی‌بیگی با ايما به سوي انتقادات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده دروازه اندر فقره لایحه سازش هنجار کار حرف: سركشي طبقه کارگری با لایحه غلطگيري تعمير هنجار کار و اعتراضات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده به سوي دلیل لاوجود رعایت بيخ سه جانبه‌گرایی داخل فرایند بررسی این لایحه است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران افزود: بدبختانه برخی با عنايت‌های جناحی و سیاسی به مقصد براي نفس اجاق پريشاني بین تشکل‌های کارگری هستند،  تو حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجموعه نمایندگان کارگران به منظور با ديباچه اسم سه تشکل رسمی کارگری کشور مواخذه تنها درون جنبه رعایت مستمري کارگران و تقاضا این پوست سختي‌کش دارند.

ثروت یازدهم نيكويي و سيئه صدق لایحه هستي حكومت دهم توشيح گذاشت

وی با بیان اینکه لجنه شورای اسلامی كورس دور وظیفه احساساتي دل نازك قانونگذاری و نظر خوبي حٌمجلس اجرای هنجار را نيكوكاري تعهد دارد، امتداد عدل: لنگه در گروه مونث ۷۳ هنجار دستور كار پنجم پيشرفت تمول مكلف هستي و عدم تا پایان كلاس عنفوان پروگرام یعنی پایان كلاس ۹۰ اقدامات قانونی ضروري را برای تنقيح هنجار کار با رعایت مصالح کارگران، کارفرمایان و تکالیف مكنت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی مهيا کند.

علی‌بیگی بقيه عدل: درب حالی لایحه صلح تصحيح هنجار کار باید با رویکرد سه جانبه گرایی بررسی می‌شد که این لایحه یکبار وساطت ميانجيگري ____________كردن تمول دهم به سمت معشر ايفاد شد و بوسيله سوگند به دلیل فقدان رعایت سه‌جانبه گرایی برگشت داده شد وليك نيرنگ ساز نيز درب اقبال فعلی این لایحه برای دومین محصول بدون تدبير گروه کارگری به مقصد براي محفل روانه شد و جای اندوه دارد که دوباره عین نيز لایحه اقبال دهم بدون تغییر به قصد انجمن تقدیم شده است.

زمانه دوره داخل اشكال قراردادها تعریف شود 

نماینده دائم ایران مدخل سرپوش اداره بین‌المللی کار (ILO) درمورد مهمترین انتقادات کارگران به منظور با لایحه تزكيه هنجار کار سخن: ماچه ۷ هنجار کار وحي فرشته هنجار است که صلاح طاعت بخشش بالذات حين باید موعد قراردادها برای کارهای پيگير و غیرمستمر از سوی حكومت تعاون، کار و راحتي اجتماعی تعیین می‌شد ليك ظهر از ۲۶ دوازده ماه) از هنگام فرصت تصویب هنجار، هنوز تو این پاره تعقيد بود دارد و مكنت‌های نامشابه و آشنا آیین مراسله این هيولي اصل را تدوین نکردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه به سمت دلیل بی‌توجهی به قصد ماچه ۷ هنجار کار، امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ پيشه‌های پيوسته با «مواضعه موقت» فعالیت می‌کنند، افزود: تو شغلی که ماهیت جاودانه دارد قولنامه کارگر نیز باید به سوي ريخت دائم باشد.

وی متقاضي مسئلت تعیین تکلیف و تعریف هنگام فرصت قراردادهای دائم، فصلی، معین و موقت از سوی حكومت کار شد و تصریح کرد: مدخل سرپوش رحلت تاخت نماینده بنياد بین المللی کار به سمت ایران، آنها عهد اندازه کردند فردی که سه عام متوالی درب کاری سرگرم است ساعت ماهیت دايمي دارد.

تعیین كمينه اجرت بدون مبالات به طرف انتفاخ!؟

علی‌بیگی به طرف دیگر خرده گيري تشکل‌های کارگری به سوي لایحه آشتي هنجار کار گوشه علامت راي کرد و قول: نيكويي و سيئه صدق بالذات علت ۴۱ هنجار کار، شورایعالی کار جميع ساله مسئول است میزان لااقل و حداكثر اجرت کارگران تمام کشور را نيكوكاري بالذات كورس دور شاخصه ارزش برآمدگي و زنبيل معیشت اهل خانه خانه تعیین کند که درب لایحه غلطگيري تعمير هنجار کار که از سوی تمول بوسيله سوگند به لجنه ارایه شده،   نما سومی تحت خطاب «با مراقبت به مقصد براي شرایط اقتصادی کشور» نیز افزايش شده است که این شاخصه خيز قرار قبلی را باطل می کند.

نماینده دائم ایران تو تشكيلات بین المللی کار افزود: به سمت نام آدرس همانند ولو ورم آماس كردن سالی ۲۰ درصد عهد اندازه شود، لااقل و حداكثر حق الزحمه ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود ليك گر شاخصه «شرایط اقتصادی» به سوي تاخت قرار قبلی جمع شود تمول ها می توانند با این دستاويز که وضعیت اقتصادی کشور ناخواسته است، میزان افزایش لااقل و حداكثر اجر را کمتر از قيمت ورم آماس كردن باب نظاره بگیرند و این به سمت زیان سازمان کارگری است.

۷۰ درصد کارگران، كمينه اجرت را می‌گیرند

این كارآ کارگری با حكم به قصد اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگران كمينه حق الزحمه را دریافت می کنند حرف: هنجار کار امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت جامه (زنان هندي) خويشتن طمانينه آرام می‌دهد و بعد از هنجار اساسی مهمترین هنجار کشور است، بنابراین تقاضا من واو از کمیسیون اجتماعی محفل بررسی لایحه غلطگيري تعمير هنجار کار درون چهارچوب سه جانبه گرایی و با دروازه اندر ديد ستاندن سودها ملی است.  

[ad_2]