تغذیه با شیر مامان باب نوزاد خام

[ad_1]

مطلب ها > اعلام واژگان شفا > تغذیه با شیر مامان درب نوزاد كال
كل ساله حدود ۲۰ میلیون نوزاد با وزن پایین (LBW) بدنیا می آید که اکثر آنها (۹۶٫۵%) باانسجام صحيح به قصد کشورهای درحال پيشرفت می باشند . نارسی نوزاد یکی از مشکلات اصلي بهداشتی محسوب می شود و از شایع ترین جهات انگيزه ها موت های نوزادی است. این نوزادان درون اعراض كننده خراج زیادی از يكسر سندرم آزار تنفسی، بیماری های ديرپا ریوی، خونریزی باطن بطنی مغزی، ماليات پيامدها ذهنی و عصبی درازمدت، آنتروکولیت نکروزان و هرج ومرج تکامل حسی ـ عصبی رسم دارند و به طرف دلیل فنا کارایی و تکامل سیستم های جثه مقيد برخورد گون پریدگی، مشکلات تنفسی، جنبش، ناتوانی داخل تغذیه، زردی و… می شوند؛ بنابراين نیاز به سمت مراقبت و تيمارداشت بیشتری دارند.

نیازهای تغذیه‌ ای نوزادان كال نیز با نوزادان ترم(رسیده) توفير دارد. نیاز به قصد انرژی، برای تامین نیازهای متابولیک پایه و نیز حاضر کردن عجله و آهستگي نشو مناسب درب نوزاد نپخته و پخته بیشتر است. نیاز به سمت پروتئین نیز داخل نوزادان كال بیش از نوزادان ترم است. دروازه اندر موقع چربی ‌ها، گوارش و جاذبه چربی تو نوزادان نپخته و پخته کامل نیست. نیاز به سمت سدیم، کلسیم، فسفر، پولاد و برخی ویتامین‌ ها درب نوزادان نپخته و پخته بیشتر است. ترکیب شیرمادری که نوزاد خام به سوي دنیا آورده است با شیرمادر نوزاد رسیده اختلاف دارد به سمت طوری که شیرمادر نوزاد كال تا حدود زیادی نیازهای تغذیه ‌ای این نوزادان را تأمین می‌کند. باب شیرمادر نوزاد خام مقياس تعداد نیتروژن، پروتئین، اسیدهای روغني پرروغن پيه دار بهتر، اسیدهای روغني پرروغن پيه دار بهتر غیراشباع‌ شده با زنجیره نهان عمود پاينده، سدیم، کلر، منیزیم و پولاد بیشتر است.

بهترین تغذیه برای نوزاد خام، شیرمادر بشخصه است. عوامل غي و اجزای سلولی سیستم ایمنی حي درب شیر مامان، پدافند سیستم ایمنی شیرخواران نپخته و پخته را توسعه می‌بخشند. مقادیر عوامل ایمنی مدخل سرپوش شیرمادر نوزاد كال از شیرمادر نوزاد رسیده بیشتر است.

سیستم ایمنی (روده‌ای- پستانی) مکانیسمی است که از طریق ساعت، شیرخواری که شیرمادر می ‌خورد قسمتی از زور دفاعی منشا را کسب می‌ کند. تلاقي لمس مالش پيوستگي بشره با جلد مام و شیرخوار تكاثف پادتن ‌های شیرمادر را تحت تاثیر آرامش می ‌دهد.

تکامل سیستم عصبی مدخل سرپوش شیرمادرخواران بیشتر بوده و افزایش ضریب هوشی مدخل سرپوش دم ها دیده می‌ شود.

تغذیه با شیرمادر پيوند عاطفی منشا و شیرخوار را که باب نوزادان کم‌ وزن تو روي گردان مهلكه است، ترقي می ‌بخشد.

کودکی که درب زمان اولیه ی زندگی خويش تغذیه مناسب داشته باشد به سمت نمو بلوغ و تربيت جسمانی کامل تباني یافته، درون آینده فردی سالم و ناخوش بي گزند و تروتازه خرم خواهد حيات.

علیرغم فوائد بسيار في نفسه و بالفعل ای که درب تغذیه نوزاد كال با شیر منشا نابودي دارد تو نوزادان  نپخته و پخته به منظور با فقره درون نوزادان بسیار کم وزن (زیر ۱۵۰۰ سوزنده )ممکن است شیر اب مطلق نیازهای غذایی نوزاد را ميسر كسب نکند و ضرور شود تا از مغذی کننده های شیرمادر درب تغذیه نوزاد بسیار کم وزن بهره گيري کرد. همچنین تجویز مکملهای ویتامینی به مقصد براي نوزادان با وزن ميلاد کمتر از ۲۵۰۰ سوزان پررونق بامحبت وقت زايش که ازشیرمادر تغذیه می شوند پیشنهاد شود.

آیا نوزاد كال می تواند از شیر ريشه باعث اصل تغذیه شود؟

زايش نوزاد كال ممکن است دليل خراميدن تو تغذیه با شیر والده و پدر شود ولي استعمال شیر مام برای این نوزادان حیاتی است.

متد تاثیر تغذیه با شیر ام به منظور با عواملی نامشابه و آشنا زيرا چونان پرده، شرایط نوزاد ،عافيت بهروزي ريشه باعث اصل، میزان حمایت، فراگيري به سوي ريشه باعث اصل و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد .

 گاها بوسيله سوگند به واسطه اینکه توان مکیدن نوزاد برای تغذیه مستقیم از سينه ريشه باعث اصل کافی نمی باشد، یا به قصد مايه نیاز به قصد مغذی کننده های شیر،  از شیرهای مصنوعی بهره وري می شود، این قضا كار جريان سبب می شود که تغذیه با شیرمصنوعی به منظور با كوه طور کامل جایگزین شیر مام شود و بعداز مدتی علیرغم معدوم استقراريافتن مشکلات، شیر مادرناکافی بوده و ننه پرتوان به سمت شیر اجازه دادن نیست. بنابراين گلچين برگزيدن روند مناسب تغذیه با شیر مامان برحسب وضعیت نوزاد می تواند به قصد شیردهی مامان کمک کند.

یکی از روشهایی که برای ديده باني نوزاد خام توصیه می شود و تاثیر بسزایی درون شیردهی مام دارد سنت " بازهم آغوشی ام ونوزاد " می باشد که موجب افزایش روي عافيت بهروزي جسمانی نوزاد می شود.

تيمارداشت باز آغوشی یک روال طبیعی است که نوزاد به سوي كوه طور لخت و عمودی برروی سینه ام و درتماس مستقیم قشر بوسيله سوگند به لايه سكون می گیرد. این سنت اثرات مفید مدخل سرپوش ترصد نوزادان به منظور با ویژه درون تيمارداشت از نوزادان کم وزن (کمتر از ۲۵۰۰ ) دارد.

درب این پاس به طرف تغذیه انحصاری با شیرمادرچه بوسيله سوگند به روي مستقیم از ضرع یا فايده ستاني و زيان از شیر دوشیده شده ريشه باعث اصل و بهره وري از ابزارهای کمکی نظیر استوانه شكمبه ،آمپول آبدزدك ،فنجان ،قاشق و.. تاکید می شود. اکثرنوزادان با وزن بالاتر از ۱۵۰۰ سوزان پررونق بامحبت باتغذیه انحصاری از شیرمادر وزن گیری مناسبی دارند.

گلچين برگزيدن سياق تغذیه برحسب حادثه حاملگی :

· نوزادان با صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد حاملگی کمتر از ۳۰ هفته (وزن فصل پيدايي کمتر از ۱۲۰۰ سوزان پررونق بامحبت )

تغذیه مستقیم از شیرمادر منحصراً بس توانایی مکیدن و بلعيدن نیست بلکه نیاز به سمت هماهنگی بین اجرا مکیدن ،بلعيدن و دم وبازدم می باشد که طبق معمول  از هفته ۳۲ بارداری درون نوزاد ایجاد می شود.

-شیر دوشیده شده ننه از طریق استوانه دهانی معدی تجویز می شود .

-وقتی که نوزاد مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تغذیه با استوانه است منشا همزمان می تواند به سمت نوزادش رخصت پروانه دهد سینه های خالی وانگشت تمیز وی را بمکد (تقویت مکیدن و علايق پوستی و چشمی بیشتر )و دوشیدن مستقیم شیر به مقصد براي دهن شیرخوار هرساعت خاتمه شود.

· نوزادان بین ۳۰ و۳۲ هفته (وزن اثنا ميلاد بین  1200 حار تا ۱۵۰۰ داغ )

-این نوزادان می توانند با یک فنجان کوچک و یا قاشق تغذیه شوند . درحالی که فصل برجسته شیردهی نوزاد هنوز از طریق استوانه بینی شكنبه است ،تغذیه با فنجان می تواند یک یا كورس دور مرتبه درروز پايان شود.

-روال دیگر تغذیه  دراین منزل دوشیدن جرعه جرعه شیر سينه تمام ۲-۱ گاهنما مستقیما تو اندرون دهن نوزاد است .

· نوزادان حدود ۳۲ هفته حاملگی یا بیشتر (وزن دم زا بیشتر از  1500 سوزان پررونق بامحبت)

-این نوزادان قادرند سینه اب را بمکند ولیکن به مقصد براي موسم و مکثهای طولانی نیاز دارند .

-هنگامی که نوزادی بوسيله سوگند به كوه طور تاثيرگذار مقدمه بوسيله سوگند به مکیدن می کند ،ممکن است درطول شیرخوردن طي بين مکیدن طولانی پژمرده برای زمان های طولانی نمناك و خشك باطراوت نیز مکث کند به منظور با طوری که ممکن است تو اول با ۴تا۵ وهله بر مکیدن،۴تا ۵ دقیقه مکث نماید ،دراین حال استنكاف از جداکردن سریع اواز سينه بسیار دارا اهمیت است .باید اورا به قصد آينده خوددروضعیت شیردهی مستخلص کنید تا زمانی که مجدداً مکیدن را ازسر گیرد .درصورت نیاز ،وی می تواند برای بیشتر از یک وقت به طرف این کار بقا دهد.

-تغذیه فنجانی بعداز شیرخوردن زیر سينه ريشه باعث اصل،پیشنهاد می شود.

· نوزادان حدود ۳۶-۳۴ هفته حاملگی (((وزن ساعت پيدايي بیشتر از  1800 حار)

-اكثراً می توانند عام نیازتغذیه ای خودرا به طرف كوه طور مستقیم از ضرع دریافت کنند.

-سرگين مكان آواز تغذیه تکمیلی  با فنجان شیر ضرور است.

-نوزادان بیشتر از ۳۲ هفته می توانند بنيادگر بوسيله سوگند به میل خوداز سینه ريشه باعث اصل به قصد كوه طور مستقیم تغذیه کنند .

· نوزادان بیشتر از ۳۶ هفته حاملگی :

-می توانند کاملا و به منظور با كوه طور مستقیم و مطابق میل و آرزو نفس از سينه ننه تغذیه شوند.

 

تالیف :

         -دکتر سیما تاج ،پزشک عمومی ،کارشناس شفا خانواده

چشمه:

– بسته خدمتی رعايت حتي آغوشی والده و پدر ونوزاد /دائره تندرستي بهبود نوزادان /جريده تندرستي بهبود جمعیت ،خانواده ومدارس

–  آلبوم آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر /تهیه کننده انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر

روانه به مقصد براي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰