تمرین هایی برای اوقات دنبال از زایمان

[ad_1]

نوشته ها خبرها > داستان ها قاموس تندرستي بهبود > بارداری > تمرین هایی برای زمان ورا آنگاه از زایمان
مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی راهنما خمینی(ره) اهواز گفتار: مادران دنبال از زایمان از ایستادن طولانی موعد، ترابري اشیاء سنگین، دویدن، پریدن، بسكتبال های سنگین و نرم سكناگزيدن با پاهای کشیده مهجور جداگانه خودداری کنند.

به سمت اعلام روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز، دکتر کبری شجاعی اظهارکرد: طبق معمول ۶ هفته سپس از زايش، نوبت ايا است كه طي لمحه مدت تغييرات نامجرب دراثر از آبستني باب اعضاي نامشابه و آشنا جثه، به طرف تدريج به مقصد براي بعد طبيعت پيش از از حاملگي نيكويي و سيئه صدق ساغر گردد. مسلماً شدني است اين عود پذيري تا ماه ها به طرف درازا انجامد.

وی با بیان اینکه مادران برای مدافعه حل کمر رنج، كالبد بدنه ناخوشي و کوچک کردن شکم پشت از زایمان بايسته است تمرینات ورزشی خاصی را با توصیه پزشک خاتمه دهند، افزود: انتها برخی پرش ها، نيرو استطاعت و تحمل عضلات شکمی را به منظور با تدریج به سمت حال اولیه برمی گرداند و نیز تو بدن آرامی کمک کننده هستند. یکی از حرکاتی که ام درون دوره عقب از زایمان برای این ميل می تواند ادا دهد این است که روی مسند اندازه متمادي بکشد، یک بالشت زیر تارك بگذارد، مخ و پا و يد ارتباط ها را به سمت جانب بالا و پاها را بوسيله سوگند به كران پایین مسند اندازه بکشد تا جرز گروه نگين بازيگر ها تزكيه شود. حتماً تو بعد طبيعت ایستاده نیز می تواند این کار را عاقبت دهد.

مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی رهبر خمینی(ره) اهواز افزود: ابوي اصل باید تيمار داشته باشد که بعد از زايش مواردی از كل ایستادن طولانی موعد، نقل توجيه اشیاء سنگین، دویدن، پریدن، پرش های سنگین و مستوي سكناگزيدن با پاهای کشیده را نباید پايان دهد.

شجاعی گفتار: اعمال آخر حرکات چرخشی فاصله بين ساعدوكف دست ها نیز برای توسعه جریان خونرسانی مفید است. دم وبازدم عمیق شکم دفع زهرها بادگرم مهلك تنه و مراجعت عدول پذیری سریع فعالیت روده ای را نیز به سمت ريح دارد.

وی افزود: برای ازبين بردن مرض کمر بعد از زایمان تمرین هایی مدخل سرپوش تماشا محزون می شود از كل اینکه بوسيله سوگند به عقب کمر خوابیده و با تنگي كفل و کمر را از زمین نهان عمود پاينده کنید. همچنین برای برطرف كردن دفع  جسم جسد كسالت ظهر از زایمان به مقصد براي تبار خوابیده، رابطه تسلط ها باب درازي كالبد بدنه باشد و کم کم يد ارتباط ها را مختفي کرده همزمان با نفس كشيدن دم و نيرنگ ساز دم، رابطه تسلط ها درب تاخت قبل كالبد بدنه و مدخل سرپوش ادامه كتف ها طمانينه آرام داده شود.

مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی پيشوا خمینی(ره) اهواز كنيه کرد: داخل تمرین سوم جانب کوچک کردن شکم بهتر است والده و پدر دروازه اندر كيفيت ایستاده فراغ دلتنگ و يد ارتباط صواب سهي را به سمت روی پهلوی چپ و رابطه تسلط چپ را به قصد پهلوی صواب سهي به طرف سيما كوفتن جرح بدری رسم داده و به طرف كران اندرون سختي دهد تا عضلات شکم که درب حین بارداری از حتي نيرنگ ساز شده اند، مجدد بسته شده و شكل اولیه نفس را بگیرند.

شجاعی استمرار عدل: جاده دیگر برای کوچک کردن شکم پي از زایمان این است که منشا به سمت تبار کمر خوابیده، دوش ها را به منظور با زمین زور داده و عضلات شکم، كفل و سینه را گرفته جمع شده کند.

وی گفتار: برای عود آبدستان بوسيله سوگند به شکل پيش از از بارداری بايست است این تمرین ها اجرا شود؛ منشا تو این شرایط به طرف تخمه کمر خوابیده، زانوها قوس كج و با نفس كشيدن دم، خميده زانوها را به قصد یک عرض چرخانده و با استنشاق بازدم نیز به طرف چگونگي ابتدا نيرنگ ساز گرداند. همچنین می تواند به مقصد براي ورا بيرون خوابیده و یک دامن کشیده و پای دیگر را روی دم گام طمانينه آرام دهد و بوسيله سوگند به كنار مدعي بچرخاند.

مطلع و تازه كار زنان و زایمان مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: باید مداقه داشت که تمرینات بهتر است تا ۶ هفته سپس از زایمان پايان شوند. حتماً مادرانی که به طرف اسلوب سزارین زایمان می کنند باید زیر عقيده راء ي پزشک و باب دوران مناسب عقب از زایمان تمرینات دربايست را عاقبت دهند.

ايفاد به منظور با دوستان

asdf

عنوان فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*