تنبلی از آيه‌ های كياست ادراك بالا دروازه اندر افراد است

[ad_1]

تنبلی از نشانه‌ های هوش بالا در افراد است

وقت بعدازظهر گزارش قضيه-۱ لذت بردن از زندگی
وقت مشاوره پیش از ازدواج
روبرو

تنبلی از نشانه‌ های هوش بالا در افراد است

[ad_2]

تنبلی از نشانه‌ های هوش بالا در افراد است

دیدگاهتان را بنویسید

*