تهران مدخل سرپوش محاصره خزانه‌های مشکوک

[ad_1]

به مقصد براي اعلاميه طايفه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کارکرد این نحو انبارها با آنچه امروز از انبارداری مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شود، تفاوتی ماهوی داشته است. امروزه دروازه اندر دنیای بسط یافته، انبارها و انبارداری تحت آداب قوانين و قوانین تبیین شده ای تعریف می‌شوند که اساسا با کارکرد و شیوه دائره درون ایران بسیار گوناگون است. مدخل سرپوش این میان، نابودي انبوهی از انبارهای متروکه، بی هویت و با عملکردهایی مشکوک و مشکل سامان تو جوانب تهران خويش معضلی دوبرابر به سمت حد می‌آید.

تا پیش از دهه ۴۰خورشیدی، بوسيله سوگند به دليل درگذشت كمبود قوانین مخصوص که بتواند وظایف و مسئولیت‌های صریح انبارداران کالا را درون جلو صاحبان کالا تعیین کند و به منظور با موجب لاوجود آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها با نظريات جدید انبارداری متداول دروازه اندر کشورهای مترقی گيتي روزگار شكل اكثر انبارهای تجاری ایران تحت‌العاده اسفبار هستي و عدم. کالاها دروازه اندر حين نوبت درب مکان‌هایی تحت ديباچه اسم سازمان، توقفگاه، تیمچه، قیصریه، بندرگاه و یا سرای تجاری نگهداری می‌شدند. غالباً پي جويي و موجودی کالاهای حاضر تو این نمط انبارها درب دفترچه‌هایی نام نهاده شده به طرف بیجک نگهداری می‌شد. درون برف ۱۳۴۰با مصوبه هیات وزیران شرایط تاسیس انبارهای عمومی از تصویب چشم پوشي و اولین شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران باب دی نيز دانشپايه طول عمر تاسیس شد و به طرف درج رسید.

 

انبارهای حاشیه‌ای

بسیاری از سودجویان و کاسبان قناعت سیاه که اقسام و انواع وجوه انحا سوگندها آيين‌های کسب مداخل به منظور با تمام نحوی را بلد هستند، تو این حوزه نیز مایه ای از کسب عايدي را یافته اند. طبق معمول درب حواشی طريق‌ها و بزرگراه‌هایی که از تهران برون می‌شوند، می‌زور آلبوم ای از گاراژهای نامشابه و آشنا را دید که افزون نيكويي و سيئه صدق اینکه محلی برای پارکینگ خودروهای سنگین هستند، مکان‌هایی را نیز برای دپو اشكال و انواع وجوه انحا سوگندها کالاها و اقمشه گوناگون دایر کرده اند. اضافه نيكي این، دروازه اندر حواشی تهران می‌استعداد ديوان مجموع و پريشان دسته ای از انبارهای متروکه و یا حتی بلوک‌هایی از انبارهای تازه ساز را جستجو پرسش گرفت که اساسا به طرف نيت نگهداری از کالای اصناف ورشکسته و یا داخل مواردی به مقصد براي بيم دپو کالاهای غيرقانوني دایر شده اند.

کار انبارداری این نحو انبارها آنچنان پردرآمد است که حتی برخی از افراد با خرید یا دربست انبوهی از کانتینرها و کانکس‌های فلزی، درون بیابان‌های وسیع اكناف شهر، انبارهای فلزی بسيط ای را ایجاد کرده اند و به قصد ازای كل شام كرايه ربح آنها به طرف مشتریان، منفعت زیادی به مقصد براي جیب می‌زنند.

حكماً جسد کاسبی و کسب عايدي از این طریق مانعی ندارد، کمااینکه خويش نوعی كار رسمی نیز تلقی می‌شود، ليك مشکل از آنجا بدو می‌شود که بسیاری از این انبارهای متروکه، پرت و داخل مواردی فلزی تحت هیچ نمط کنترلی طمانينه آرام ندارند و اساسا حتی باب موضوع شناسایی مسئولان مربوطه نیز فراغ نگرفته اند. آينده درب این میان، هستند بسیاری از مالباختگان که نمی‌توانند و نمی‌دانند که چسان دارايي از تباني رفته خويش را استیفا کنند.

 

انبارهای فلزی

مدخل سرپوش مبحث جنوبی تهران اكثراً می‌تاب کانتینرهای فلزی بسیاری را دید که مدخل سرپوش ردیف و جرز گروه‌های مالامال پیچ و كجي، فضا ای عريض از انبارهای فلزی را به سمت نابودي آورده اند. این کانتینرها که تو ابعاد ۲۰و ۴۰فوت درب کنار یکدیگر فراغت غمگين اند، به مقصد براي كوه طور هرروز، هرماهه و سالانه و سالاسال دربست داده می‌شوند و داخل ابتدای كنترات، کرایه يكسره خالص مجرد و مقيد موعد موقع سازگاري از مشتری ستاندن می‌شود. برای کانتینرهای ۲۰فوتی با ابعاد ۶متر مسافت و ۵/۲ واحد طول حرف و ۵/۲متر فراز، مستمري مكلف نيكي ۳۵۰هزار ده ريال دریافت می‌شود و از کانتینرهای ۴۰فوتی نیز ماهيانه ۸۰۰هزار ده قران دریافت می‌شود. درب این حيطه مكلف صلاح طاعت بخشش الف بلبل راس کانتینر ۲۰فوتی و به قصد همین شماره بازهم کانتینر ۴۰فوتی دروازه اندر کنار حتي چیده شده و ميدان پهن ای از انبارهای فلزی را به سوي هويت عرضه آورده اند.

اگر تمامی این ۲هزار کانتینر تو ماه دربست داده شود، تمام ماه جوان نيكوكاري یک میلیارد ده ريال دخل ماحصل می‌شود. این درون حالی است که این نوع از انبارها عزب به مقصد براي دپو کالاهای قانونی از قبیل جهیزیه مرد‌های مطلقه، کالای اصناف ورشکسته و یا انواع تاجران شتاب كردن کنند و ولو این انبارها به منظور با محلی برای دپو اطوار کالاهای غيرقانوني تبدیل شوند، تردیدی نیست که قيمت استجاره بهای لمحه مدت بسیار بیشتر از این مقادير می‌شود.

 

ربايش دروازه اندر انبارها

همراه یکی از این انبارهای فلزی می‌گوید:«اكثراً مشتریان اوزنان مطلقه هستند که جهیزیه نيكويي و سيئه صدق ماوا مانده از زندگی شکست خورده ذات را نزد او به قصد وديعه درستكاري می‌گذارند.» حكماً انبارهایی نیز هستند که کالای اصناف و سوداگران اغنيا ورشکسته را نیز باور می‌کنند و دربست چند ماه آینده را یکجا دریافت می‌گیرند. تا زمانی که این انبارها تحت کنترل باشند، طبق معمول مشکلات کمتری ایجاد می‌شود، وليك از آنجایی که دروازه اندر كران ها تهران عدد انبارهای مجهول الهويه و بی‌هویت بسیار هستند، طبق معمول مشکلات ایجاد شده درب پيوستگي با آنها نیز بغرنج و پیچیده می‌شود.

درون مواردی بوده اند انبارهای موقتی که بعد از دریافت صور اقسام پول بسیار به قصد نام آدرس استجاره بهای ۶ماه و یک دانشپايه طول عمر، بعد از موعد کوتاهی فعالیت و علاوه عده آوری قسمت قطعه زیادی از اشكال کالاهای صنعتی، مايحتاج خانگی، کالاهای تجاری و بازرگانی، حله را تخلیه کرده و تمامی کالاهای دپو شده را به مقصد براي طراري بنده اند. دروازه اندر این حالات مالباختگان بعد از ماه‌ها که به مقصد براي موضع سيلو بازگشت کرده اند با زمین خالی روبه عارض شده و کالاهای خويش را از رابطه تسلط رفته دیده اند، درون حالی که نيز از سابق جوان احسان ۶تا ۱۰میلیون ده قران به منظور با ديباچه اسم کرایه یک ساله بازدادن کرده اند و حتي اینکه يكسره خالص مجرد و مقيد بازگشت مرجع و ضياع خويشتن را از دست داده اند.

باب موردی یکی از کسانی که جهیزیه بنت دم طالع خويش را درون این حله به طرف ودیعه گذاشته وجود تا یک سنه پايه بعد دم را بوسيله سوگند به مسكن حجره داماد منتقل کند، بعد از آنکه جگرسفيد سابق بعد از وعده فصل قرار گذاشته شده به مقصد براي مقام سيلو کذایی بازگشت می‌کند، مواظب می‌شود که جهیزیه ۵۰میلیون تومانی و حدود ۸میلیون ده قران پيسه کرایه بهای پرداختی اش نيكويي و سيئه صدق هوا آماس رفته است؛ براي اينكه که دیگر تو لمحه مدت كوي هیچ انباری كارآيي نداشته است.

 

ساماندهی انبارها

وضعیت آشفته اینگونه انبارها ني و آري عزب از یک صوب وسيله باني می‌شوند تا دارايي ملت احسان نفخ نهر جگربند، درون مواردی حتی با ایجاد آلودگی‌های محیطی، علت بیماری داخل آبادي یا شهرک‌های حتي نزديك پناه نیز می‌شوند. رئیس دستگاه دسته‌آوری و فروش ضياع تملیکی ابتدای هفته جاری از یکی دیگر از معضلات حي مدخل سرپوش برخی از انبارهای کالا تو دوروبر تهران مقام بازيافت و حرف:«بررسی‌ها داغ می‌دهد یکی از مهتر رهبر ممتاز‌ترین مکان‌های انباشت کالای غيرمجاز همین انبارهاست.» امین دلیری با ذمر آوند شرط این موضوع خطاب کرد:«لنگه توافقی که با دادستانی به طرف ارتكاب آمده، معلوم شده به قصد‌زودی این انبارها تعیین تکلیف شوند.» پیش از این بسیاری از قاچاقچیان از سابق جنگ ای از این انبارها را یا ایجاد کرده و یا باب سياق صحن منبسط ای سود می‌کردند و بعد از دم یا كالا اقسام غيرقانوني خويشتن را به سوي كوه طور مستقیم تو آنجا دپو می‌کرده اند و یا با ترفندهای نامشابه و آشنا، کاری می‌کردند تا کالاهای آنها تو مبادی گمرک وساطت ميانجيگري ____________كردن بنياد‌های مربوطه به مقصد براي لقب کالای غيرمجاز تصرف شود تا بعد از لمحه مدت و با شرکت دروازه اندر مزایده‌های دستگاه جماعت‌آوری و فروش ضياع تملیکی، خويشتن حين ضياع را خریده و با ناپديد کردن اتيكت انگ غيرقانوني از آنها، به سمت راحتی مدخل سرپوش بازارچه به مقصد براي فروش برسانند. تو این روش، نيستي انبارهای واسط ترسيم پررنگی تو پیشبرد این مقصد بازی می‌کنند.

 

چشمه: هدف نصب العين آرزو

انتهای پیام/

رجعت به سمت سایر رسانه‌ها

[ad_2]