توزیع ۱۵هزارتن آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و شکر دروازه اندر تيمچه/واردات آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو آذرماه مطلع می‌شود

[ad_1]

انتها عقب از ماهها نابسامانی درب تيمچه آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و تصاعد بی قدم قیمت این نتيجه خرمن، حكومت جهادکشاورزی درب اقدامی دیرهنگام تصمیم گرفت ۱۰ هزارتن آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو را برای تعدیل قیمت این سود رونده سوق و ميدان معامله کند.

خوشي عباسی معروفان باب صحبت با نيكي و عتاب سخن که حكومت جهادکشاورزی برای کنترل قیمت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو دروازه اندر تيمچه داخلی و تنظیم بازارگاه این حاصل تصمیم گرفت ۱۰هزار كالبد آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو توزیع کند و مقصود اصلی من وايشان تامین نیاز صرف کنندگان برجسته و همچنین تامین نیاز هیاتها و تکایا دروازه اندر ایام ماه زاير احرام بسته است تا با تامین نیاز آنها، از ورودشان به سمت رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بازارچه جلوگیری کنیم.

مواسات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی جمع کرد:  باز به قصد دلیل اینکه عاطفه حس کردیم آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو درحال سترگ استقراريافتن است و حتي نزدیک بي حركت ماندن آرام شدن بوسيله سوگند به ایام ماه زاير احرام بسته و پوچ این تصمیم اتخاد شد؛ ازچه که مدخل سرپوش این ایام به قصد دلیل نذوراتی که نفوس و پري می‌دهند، صرف افزایش پیدا می‌کند؛ به سوي همین دلیل درب بي قيد استانهای کشور برای هیات‌ها، تکایا و امکانی که مصرف ها بالا دارند آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و شکر نمايش خواهیم کرد.  

وی به سمت این اقتراح که آیا دروازه اندر این ایام، توده عادی نیز می‌توانند آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و شکر دولتی دریافت کنند؟ پتواز معدلت: ها و خير، افراد عادی بازهم که بازگشت کنند و من وايشان این کالاها را درون اختیارشان صبر می‌دهیم. وی درب وهله زمينه شبکه فروشگاهی توزیع این اقلام توضیحی نداد.

يار بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران درمورد قیمت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و شکر تقديمي شده وساطت ميانجيگري ____________كردن تمول نیز اظهارداشت: من وايشان به طرف قیمت تصويب شده این اقلام را نمود نشان دادن خواهیم کرد که براین بالذات قیمت هرکیلوگرم  آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو زیر ۴ هزارتومان و شکر ۲۵۲۰ تومن خواهد حيات.

به مقصد براي كلام بيان معروفان باب این ایام ۱۰ هزارتن آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و ۵ هزارتن شکر توزیع خواهد شد.  

وی با بیان اینکه تو راسته بازهم آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو داخلی و بازهم نوع خارجی لمحه مدت كارآيي دارد، افزون کرد: ضمير اول شخص جمع نیز به قصد نيت تنظیم رسته و  بخاطر اینکه قیمت‌ها بالا نرود، باب این مساله رسيد می‌کنیم.

وی با تاکید خوبي اینکه واردات این حاصل به مقصد براي نيت حمایت از تولید باطن همچنان ناروا است ، افزايش کرد: درب راستای حمایت از تولید اندرون مدخل سرپوش دوران درك آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو  واردات، نمود نشان دادن و فروش این بار ناروا است.

معروفان با بیان اینکه ممنوعیت بالا از ازل مرداد تا اوان آتش به قصد موعد  ۴ ماه خراج جدا روشن جدا است، حرف: طی این موعد جزء خصوصی حتي نمی تواند آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو اهل کند وليك باب زمینه توزیع ذخایر قبلی نفس مشکلی ندارد و می تواند این کار را ادا دهد.

وی درون استجابت انعكاس به سوي این سوال که آیا باب آذرماه واردات آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو از سرگرفته خواهد شد، افزون کرد:آري، نیاز کشور به سمت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن و میزان تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ الف بلبل هيكل و جان شخص است بنابراین من وشما باید کمتر از یک میلیون كس آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو آگاه کنیم که این کار خاتمه می شود.

بوسيله سوگند به كلام بيان مواسات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران درحال حاضر نیز آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو خارجی درون بازارگاه حي است و مشکلی مدخل سرپوش این زمینه نداریم.

به سمت اعلاميه مهرباني، كوتاهي سيستم مجموعه آپارات‌های متولی درب تنظیم بازارگاه آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، وسيله باني افزایش بی‌دستور قیمت شده و پیش از این رابطه تسلط اندرکاران بازارچه ذمر آوند شرط کرده بودند که  حكومت غزوه باید با آزادسازی بخشی از ذخایر آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، خويشي به منظور با کنترل قیمت این درو دخل رفتار کند.

[ad_2]