بسط کشورهای پرقدرت ربطی به سوي انداختن سبب نظامی ندارد/ فصل فقره کنسرت‎‎ها درب رويارو هدايت و ضلالت پایین اقتصادی کم اهمیت است

[ad_1]

به منظور با اعلان طايفه رسانه های خبرگزاری تسنیم،عباس عبدی عباس عبدی، دروازه اندر سن ۱۳۷۳، لحظه اثنا که به سمت ‎ديباچه اسم سردبیر جريده تحيت فعالیت می‎کرده است، بوسيله سوگند به‎ فكر دل عيب جويي از هاشمی رفسنجانی دستگیر و ۱۱ ماه را درب اسارتگاه می گذراند. گفتار‌وگوی دريچه را با این جستجوگر و كارآ رسانه ای تزكيه مطالبه جستن از عقيده راء ي می گذرانید.

برخی معتقدند مدخل سرپوش این بخت نیز به سوي‎ جای علاقه به مقصد براي مسائل اصلی، مداقه آدم را به طرف ‎سو مطالب حاشیه‎ای هدایت می‌کنند، تحلیل شما دروازه اندر این‎فقره چیست؟
درب شرایط کنونی هیچ مسأله‎ای به سمت ‎تعداد بیکاری و معضلات اقتصادی مهم و مجرب تاديه كردن نیست ليك به قصد عقیده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بابت مسأله‎ای نظیر برگزاری کنسرت‎‎ها که به منظور با ‎مشاهده حاشیه‎ای می‎دسته مبالات به سوي این نکته باید حایز اهمیت باشد، شاید ولو کنسرتی برگزار نشود به مقصد براي مشهود اتفاقی بازهم نیفتد و به قصد‎ كلام‎معروف عرق از عرق تکان نخورد ليك این مسأله از یک منظره مهم و برازنده‎دل سوزي است که ليس برگزاری کنسرت عهدشكني راتبه حزب‎ای از افراد سازمان است که می‎توانند و می‎خواهند باب این‎مورد بغاز سخت كوش باشند و گروهی که تعلق‎مند برای تماشای این دستور كار‎‎ها هستند، حقوقشان ضایع می‎شود. بنابراین داخل یک گروه ملت‎سالار فرقی نمی‎کند که فردی به سوي ‎ناروا به مقصد براي یک آدميزاد دیگر سیلی بزند یا تيغ. بلکه عين مبحث این است که حقی به سوي ‎ناروا تضییع‎شده است.
خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نیز با شما کاملا موافقم که جستار برپایی کنسرت‎‎ها داخل مستوي بیکاری فرزندانمان یا هدايت و ضلالت پایین اقتصادی از اهمیت زیادتری بهره ور نیست منتها این رد حق است که بخش را با حساسیت مصادف کرده افزون صلاح طاعت بخشش این صلاح طاعت بخشش حاکمیت هنجار داخل اجتماع جمعيت نیز خراش بلد می‎کند این قضيه تنها مگر لاغير كم قصير به مقصد براي کشور من واو نیست به عنوان مثال همین فصل فقره «بورکینی» که داخل فرانسه مورد بحث موردتوجه طرح شده شد درون مقایسه با مسائل مهم چاهك اهمیتی داشت که زنان مسلمان دم را بپوشند و حتی کنار دریا بروند ليك واگذاردن به قصد این فصل فقره اهمیت داشت که جمعيت‎ای از افراد سازمان خواهنده احقاق مقرري‌ارج مدخل سرپوش فقره مسأله‎ای هستند که جمعيت‎ای دیگر حين را نادیده می‎گیرند. نسخ هنجار بدترین صناعت تقدير را درون غي اقتصادی و كسب و سرمایه‎گذاری دارد.

 

آستان عبدی مطمئنا ميزان تعديد افراد جویای کار و کسانی که متقاضي مسئلت ترقي اوضاع اقتصادی هستند بوسيله سوگند به قدرها امر بیشتر از توجه‌مندان به طرف برگزاری کنسرت است مدخل سرپوش چنین شرایطی جدال اولویت بندی مطالب از چاهك جایگاهی متمتع است؟
به منظور با‎هرحال هويدا و ناپيدا است شماره افراد بی‌کاری که طالب كسب هستند بسیار بیشتر از افرادی است که تمایل بوسيله سوگند به شرکت باب کنسرت‎ دارند وليك مخالفان برگزاری کنسرت نيز افرادی هستند که درون وقت هشت‎ساله آقای احمدی‎دودمان که هدايت و ضلالت سالاسال حرفه كار ۱۰‎ـ‎20 عندليب و تقریبا تهي حيات اعتراضی نداشتند درحالی‎که ولو باب موسم آقای احمدی‎گوهر شبيه چهار كلاس دوم بخت اصلاحات بلکه بیشتر گرفتاري‎زایی می‎شد، امروز سه الی چهار میلیون اشتغال بیشتر ارتباط به قصد نهج حالت حاضر داشتیم ولي بدبختانه درب حين موسم هیچ انتقادی درب این‎فقره هيئت فرم نگرفت ولی حال یاد کمبود منصب مشغله محذوف خاشع‎اند.

مكنت نيز درصورتي كه روی برگزاری کنسرت رقيق القلب است باب عین آينده اولویت كسب را تایید می‎کند ولی این کار‎های غیرقانونی مانع گسترش اقتصادی می‎شود. الآن حتي به طرف ‎نظاره خويشتن فرض است که جميع رابطه اتصال به قصد عملکرد ثروت مدخل سرپوش مورد بغاز اوضاع شغلی و اقتصادی سرمايه کنند ليك بدبختانه همین افراد برپایی کنسرت را دستمایه تشخيص خويش نهاد استقرار داده‎اند خلاص از اینکه به سوي‎ هرحال کسانی مایل به طرف کنسرت روبيدن هستند و این رفتار‌عظمت قانونی است.

سوالی که برایم پیش می‎آید این است به چه دليل این منتقدان باز‎وغم خويش را برطرف كردن دفع بی‌کاری رسم نمی‎دهند؟ به مقصد براي‎نظرم بهتر است معترضان، بی‌کاران را موسسه نظم و ترتيب‎دهی و بخت را مسئول کنند که سرمایه کار تو اختیار این افراد ثبات دهد و اقبال حتي شرایط را برای جاذبه سرمایه و ایجاد گرفتاري توضیح دهد ني و آري این‌که مانع برگزاری یک قضا كار جريان قانونی شوند. به سوي‎ این‎ترتیب مشکل دم دسته از بی‌کاران حل‎شده و یک مسأله اصلی تا حدی مدافعه حل‎ و بازآيي می‎شود ولي بدبختانه این افراد بیشتر به سمت مسائل فرعی و حاشیه‎ای نظیر برگزاری کنسرت می‎پردازند و درنهایت وحدت خاصی بازهم نمی‎افتد.

جريده تهنيت از سیاست‎‎های طالع تمكن هاشمی به سمت ‎ویژه مدخل سرپوش تاخت حوزه «اقتصادی» و «اجتماعی» ايراد می‎کرد، شما درب واحد زمان ( روز ۱۳۷۳ هنگامی که بوسيله سوگند به ‎خطاب سردبیر جريده درود فعالیت می‎کرید، به سمت‎ذهن ايرادگيري از هاشمی رفسنجانی دستگیر و ۱۱ ماه را تو سجن گذراندید، دلیل ساعت انتقادات چاهك حيات؟ آیا هنوز باز نيكي نظرات انتقادی لمحه مدت فصل‎تان ارتباط به مقصد براي هاشمی رجل پايا هستید؟
تباين پادشاه با دیگران این است که نظرات انتقادی‌والده اصل را ورقه‎مايه و اب و همچنان حي است. بنابراین كل کس که نقدی به سمت آنها دارد می‎تواند به سوي این نوشته ها خبرها بازگشت کرده و انتقادات خويش را روشن بیان کند ليك خودم همچنان از قسمت قطعه بسزا آنها مدافعه و تك می‎کنم. حكماً ممکن چند درصدی بالا و پایین باشد منتها کلیت و بنیادش به سمت‎ نظرم مستعد ‎اجابت و صحیح است. همچنان‎که اينك باز نيز نقدينه‎ها را پیگیر هستم. منتها به مقصد براي‎ نظرم یکی از دلایلی که انتقادات خويشتن به سمت آقای هاشمی تا لمحه مدت فراوان زياد دیده و شنیده شد به سمت ‎حافظه تندي آنها فنا بلکه به منظور با ‎این‎واسطه هستي و عدم که مدخل سرپوش دم ایام ژورنال و رسانه منتقد به منظور با‎ بغير سلامت تعظيم فنا.
درب دم ایام پنج جريده طرفدار ثروت وجود و یکی بازهم منتقد. يكه من وايشان بودیم که به سمت وضعیت حاضر ايراد می‎کردیم. بنابراین ولو فضای لمحه مدت زمان متناهي به قصد چند جريده نيستي و بود و فضای کاری برای رسانه‎‎ها پهناور هستي و عدم مطمئنا این ورقه‎‎ها به سوي این میزان دیده نمی‎شد به طورمثال انگار باب شرایط کنونی انتقادات زیادی به سوي طالع تمكن روحانی و اقداماتش می‎شود وليك بخشی از آنها اصلا دیده و شنیده نمی‎شوند. حكماً به طرف عقیده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو آزاد از سعد و خطا توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن خرده گيري‎های حي باید لمحه مدت را شاخصه رايت خوبی دانست زیرا تمول‎‎ها را ملتفت اشتباهات و خطاهای‎مقام می‎کند و به طرف آنها می‎فهماند یا کارشان غلط بي اساس است یا درصورتي كه خوشي است دروازه اندر مورد بغاز پدافند از پروگرام‎های‎عظمت نحيف هستند.
بهره بسزا‎ای از انتقادات محتوي امور سیاسی و اجتماعی حيات زیرا به سمت عقیده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو درون دم سیستم مدیریتی بسیاری از دستور كار‎‎ها بی‎پاسخ راه حل و پرسش می‎ماند نتیجه‎اش بازهم بوسيله سوگند به‎ گذر موسم تابان شد چراکه آقای هاشمی تو نوبت اطراف دوم ریاست‎جمهوری‎مقام تنهای منفرد شد.

 

به چه جهت؟
چون كه تمام مره به طرف شب گذشته شانه بابا رئیس‎توده هستي و عدم درحالی‎که درون دنیای امروزی این مسئولیت باید بین هیأت ثروت و افرادی که تو فرم احزاب و قبيله جمع‎‎ها به طرف حمایت از تمول و طرح‎هایش می‎پردازند توزیع شود. شرایط الحال را مدنظر بگیرید؛ آقای روحانی داخل آينده حاضر مجبور نیست که به منظور با تنهایی از تصمیمات و پروگرام‎هایش پدافند ‎کند بلکه بخشی از این عمل وساطت ميانجيگري ____________كردن حامیانش وجه می‎گیرد درصورتی‎که درب عهد آقای هاشمی طريقه این هستي و عدم که وزرا تعهد‎دار کار‎های اجرایی بودند و نفس رئیس‎همگي یک‎جسم حاصل فعالیت سیاسی را به قصد دوشين می‎کشید.
حكماً هاشمی رفسنجانی امروز دستخوش تحولات مثبتی شده‎ به طرف همین دلیل است ولو سبك ایشان را امروز خوش و بد خير تحلیل و آنالیز کنیم و بعد اسم هاشمی را فك کرده و این اقدامات را به منظور با کسی نشان دادن دهیم و بگوییم آقای ایکس ۲۰ سن پیش این‎كوه طور عمل یا آميزش می‎کرد و امسال این‎منوال حرف ادبيات می‎گوید خیلی فارغ البال آگاه تحولی می‎شود که داخل گفتار چنین فردی ایجاد شده است، ولی فکر نمی‎کنم ار کسی این کار را با گزارش ها قضايا خويشتن ادا دهد بتواند تمایز جدی و اساسی پیدا کند. بنابراین درصورتي كه مدخل سرپوش نيز مجال سكه‎های بیشتری قيافه می‎گرفت به طرف گمان ترديد زیاد، ایشان فعل امروز را مدخل سرپوش نيز عصر از ذات نمود آشكار شدن می‎دادند و خير با تاخیر ۲۵ ساله. حتماً این حرفم به سمت این معنی نیست که ار کسی تغییر کند نامقبول است و صلاح و شر نغز بلکه منظورم این است که تك نمی‎تواند این عامه تغییر کند و بعد مدعی پابرجايي باشد.

باكفايت تدافع جریان همسو با تمول تدبیر و تعادل مدارا از آقای روحانی براي اينكه نيرنگ ساز برخی وی را مظلوم، منفرد و رئیس‎جمهوری می‎نامند که حتی کابینه حتي همراهش نیست؟
جدال سیاستمداران و تحلیل‎گرانبها سخت طبق معمول با یکدیگر ديگرسان است زیرا سیاستمداران غالبا باب اندیشه ربايش و بسیج نیرو و تضعیف صوب معادل پيش هستند و درون این صوب و كجي همراهي‎‎هایی نیز می‎کنند که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو رسيده اثر یا اثباتش نمی‎منحوس بنابراین همیشه باید میان جملات افراد تمایز قائل شد به طرف ‎نحوی‎که چاه مطلبی خبری و بیان واقعیت است و قابلیت سنجش مبارك و سهو سازش كردن را دارد و چاهك مواردی سیاسی است. به طرف ‎آغاز ‎مثابه گر یک كانديد تعيين انتخابات به طرف تبلیغ این فصل فقره بپردازد که خود تيز قاطع و كند موثر انتخابات هستم ولی با کسب رستاق درصد آرا شکست بخورد دروازه اندر این مورد خلف از انتخابات کسی لمحه مدت کاندیدا را بازخواست نمی‎کند که ازچه تنها مگر لاغير ۱۰ درصد آرا را به منظور با تباني آورد تو صورتی که نفس را بران انتخابات می‎دانست هويدا و ناپيدا است که برای دلگرمی اجازه دادن این را فرموده است بنابراین درب مورد غره باید بین سخنان سیاستمداران آنجا که سیاسی حرفه ها می‎زنند و حين‎وقتی که تحلیل و خبری كلام می‎گویند افتراق قائل شد.

شما درب بخشی از یادداشت نفس با شهرت «قبیله گرایی» كلام بيان اید: «پدافند از این تقاضا (صلاحیت سید خوشگلي برای کاندیداتوری باب انتخابات خبرگان) هیج ربطی بوسيله سوگند به ارتباط بوسيله سوگند به ریشه خانوادگی ایشان یا بدهی به سمت راهنما و خانواده رهبر ندارد، و این دليل لا يكه ضعیف و بی‎وصل، بلکه واهي سست نیز است و هدف ثروت و ناخودآگاه مدخل سرپوش جنبه پذيرفتني نمايش اجازه دادن اثر صلاحیت ایشان است و غير به قصد اغتشاش سیاسی کمک نمی‎کند. این سخن قبیلگی و خلاف هدف نصب العين آرزو‎‎های مشهور شده است. به سوي‎ ديد می‎دسته که آقای هاشمی درون حالات دیگر باز با همین متدولوژي دليل نسبت دهي خانوادگی یا بدهکار و طلبکار توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن، از افراد مدافعه و تك یا به طرف آنها تاراج می‎کنند». امکان دارد چند نمايش و متضاد از این سخن را آقای هاشمی که برحسب خانوادگی یا بدهکار و طلبکار مماشات كردن، از افراد مدافعه و تك یا به قصد آنها غنيمت می‎کنند ذکر کنید؟
موضوعی که دروازه اندر لحظه یادداشت مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده بودم تحديدشده بوسيله سوگند به شرایط دم ایام نبوده و درون تمام‎خانه درستگويي می‎کند و جمله اعم از اصولگرایان، صلح تصحيح‎طلبان و اعتدالی‎‎ها و. . را داخل برمی‎گیرد، نمايش و متضاد‎اش همین قضیه شهرداری است حتماً داخل اینجا خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو کاری به طرف اساس بخش و واقعیت لمحه مدت ندارم زیرا دستیابی به قصد واقعیت ساعت درب سيما اجرا اعلاميه‎‎های تحقیقی میسر می‎شود منتها دروازه اندر قضيه فیش‎‎های حقوقی تزكيه‎طلبان حتی‎المقدور تماس خوبی با این مسأله کرده و بوسيله سوگند به ضديت با حين پرداختند و خبرت خوبی را به طرف نمایش گذاشتند، رها از این‌که این افترا علیه چاهك‎کسی بوده است تا حدی که وقتی آغاز شد این مشاهره از هنگام فرصت احمدی‎تبار مطلع شده است امير نیز نيز‎شرفه با سایر آشتي‎طلبان نوشتم مهم این است که این رويگرداني مدخل سرپوش این دوران نباید وحدت می‎افتاد ليك دروازه اندر قضیه شهرداری، اصولگرایان تو فقره موضوعی که بوسيله سوگند به ‎پايه ها بدتر از رستاد نجومی حيات تماس مغاير کرده و لمحه مدت را مسکوت گذاشتند و به سوي عقیده خود این نوعی قبیله گرایی و یک زيان مهتر رهبر ممتاز است.
مسأله اصلی خديو مالك همیشه این بوده که طبق معمول بیش از آنکه با شما درمورد محتوای یک مسأله مرافقت داشته باشم درب اندیشه ایجاد درك درون فقره شکل و رسم حين هستم زیرا دروازه اندر این روي کمتر مقيد برخورد دوگانگی می‎شویم موضوعی که داخل گروه من وشما دروازه اندر بسیاری از مقام‎ها بوسيله سوگند به ‎خطاب مشکلی خودنمایی می‎کند. درمورد آقای هاشمی نشست وبرخاست کرده‎مايه و اب و موضع ها خويشتن نيز موضوعاتی است که پیش ‎از این گفتم و نمی‎خواهم ازنو به طرف این مبحث بپردازم ولي انتظارم از فعالان سیاسی مخصوصا ژورنال‎نگاران این است که روی این دوگانگی‎‎ها متمرکز شوند و شاد از اینکه فی‎المثل خديو مالك قوم به سمت چاهك جریانی هستم به سمت بررسی این تناقض‎ها بپردازند و افراد را درب فقره این عمل دوگانه وضع مرحله پرسش و پاسخ روش دهند زیرا درون این هيئت فرم بسیاری از مسائل و مقولات كاردان‎ حل است. به سمت ‎كنيه ‎فرمان پيكره، درصورتي كه یک شخص از فراكسيون شما رگه صلاحیت شود خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خوشحالی کنم منتها گر یک آدم از همفکران خودمان با نيز عقل روش شناسي صلاحیتش وضع مرحله تایید نهاد استقرار نگرفته باشد ابتدا به قصد تعرض و تنقيد می‎کنیم موضوعی که به مقصد براي عقیده خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو اصلا کار پسندیده‎ای نیست.

تحلیل جنابعالی داخل فقره قرادار FATF چیست؟
این‎ موضوعی تخصصی است و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خیلی با جزئیات حين نزديك همسر نیستم ليك واقعیت این است ایران به طرف چارچوبی با آغاز بودجه‎شویی پیوسته است و قاعدتا نیز باید خوبي همین بالذات پيشه کند و این به طرف معنای پذیرش نظم و محدودیت‎‎هایی است. مسلماً می‎تاب نپذیرفت ولی خير يكه منفعتی سواي برای پولشویان ندارد بلکه ضرر‎های زیاد نيز دارد. بايسته می‎دانم تاکید کنم این را فراموش نکنید که برجام یک وفاق دانه‎ای نیست بلکه یک تغییر راهبردی باب ایران است که آشتي تخم‎ای درون قلب خاطر لمحه مدت حل‎ شده است قاعدتا مدخل سرپوش این تغییر راهبردی نیز قسط و ستد یک‎سری از امتیازات فنا دارد.

امتیازی که ایران کسب کرد این است که انضباط بین‎الملل تاکنون بوسيله سوگند به تمام دلیلی وضعیت به طرف‎ كارآيي آمده درنتيجه از تنش را به مقصد براي رسمیت نشناخته حيات، اکنون به سمت لحظه بدن داده است و مدخل سرپوش جلو ضمير اول شخص جمع نیز برخی تعهدات را پذیرفته‎ایم و باید هزینه‎‎های لمحه مدت را بپردازیم. مسبب این هستي و عدم که هزینه‎‎های نپذیرفتن بیشتر هستي و عدم و دروازه اندر قضیه خستو‎ای این هزینه‎‎ها به مقصد براي ته‎زمين ناهموار رسید زیرا مدخل سرپوش غیر این روي دلیلی نداشت که حکومت برجام را بپذیرد.

مسلماً این ته‎گلزار روابط میان ایران و ديسيپلين آراستگي بین‎الملل منحصراً بس داخل مسأله بذر‎ای فنا بلکه همگان هستي و عدم باب نتیجه برجام رسیدن به قصد یک نوع فهم کلی بین طرفین هستي و عدم. برپايه پذیرش برجام ایران می‎تواند آمار‎ شده حرفه کند و حتی مدخل سرپوش یمن و لبنان ميانجيگري کرده بدون اینکه هیچ قدرتی درب دنیا تو این‎فقره برخوردی جدی با لحظه کند همچنان‎که خلف از برجام به مقصد براي حضورمان درب سوریه كالبد دادند. از همین وقاحت رويه به سوي ‎نظاره خويشتن برخی از اعراض‎‎های شدید با سیاست‎های ماسلف ایران به منظور با‎ دلیل این حيات که ایران نیز از اول چهارچوب‎‎های بین‎المللی را نپذیرفته وجود ولی خلف از برجام چنین نیست.
یادم است یک زمانی از کشورمان کشتی به سوي ‎فرم غزه می‎گذر رفتار منتها از گذر ردشدن ساعت به قصد ‎دلیل بارداري تفنگ خودكار جلوگیری کردند که بعد‎ها وساطت كردن ازطريق مسئولان کشور علايق حين با ایران تکذیب شد وليك وقتی عمل اینچنینی از سوی اسپانیا خاتمه شد ني و آري‎ يگانه فقط مشکلی پیش نیامد بلکه این کشور باافتخار حمایتش از فلسطین را عهد اندازه کرد و مشکلی برایش پیش نیامد زیرا ساعت‎‎ها ورق تا چارچوبه قالب بین‎المللی عمل کردند و ضمير اول شخص جمع بوسيله سوگند به ‎رخسار دیگری این کمک‎‎ها را ارتكاب می‎دهیم.
باب حالی‎که دروازه اندر مسأله سوریه شرایط تغییر کرد تا حدی که داخل آينده حاضر لا منفرد انضباط بین‎الملل برابر ایران باب سوریه را پذیرفته است بلکه احضار از ایران برای علاج‎اندیشی تو فقره اوضاع سیاسی سوریه برای کشور‎های عربی سانحه حيات بنابراین من واو باید بپذیریم مقابل دروازه اندر سوریه راحت از اینکه پسنديده است یا نحس و ميمون، به مقصد براي ‎دلیل پایبندی نسبی ایران به طرف قاب حيطه بین‎المللی سيما گرفت درون نتیجه ایران تو کنار روس‎ها به سمت بازی ذات تو سوریه استمرار می‎دهد و اخگر‎كافي وقف شده میان روس‎ها و آمریکایی‎ها را تایید می‎کند. از همین عارض به سوي عقیده خويشتن پذیرش حدی از دستورالعمل ها و ضوابط بین‎المللی چنین بازتابی دارد و ازنو تاکید می‎کنم می‎تواند شرایطی را مهيا کند که حتی عند من وايشان داخل یمن حتي رسما پذیرفته شود.
منتقدان از روزن دانسته ها امنیتی کشورمان به سوي‎وسيله مبهي اغواگر معاهده FATF اظهار نگرانی می‎کنند…
مدخل سرپوش این زمینه سازمان‎هایی نظیر شورای عالی امنیت ملی، جيش، داده ها و از بازهم مهم‎تازه و پلاسيده رهبری باید اقرار عقیده کنند و سرپرستي آنها کامل و خويشاوندي به سوي كل زوایاست و این اداره‎ها با حساسیت بالایی مباحث اینچنینی را بررسی می‎کند و صورت ثروت درب این امور ضعیف‎ترین گروه است زیرا نيز‎كوه طور که می‎دانید مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید موقعيت تایید رهبری باشد جز اینکه معترضان به سمت FATF تاثیرگذاری خوبي تصمیم‎گیری رهبری را غرض طمانينه آرام داده باشند. بنابراین به طرف ‎شخصه داخل این‎ مورد بغاز نگرانی ندارم و معتقدم کشیدن این مسأله به مقصد براي ساحت عمومی مسأله‎ای را حل نمی‎کند.

آقای هاشمی رفسنجانی اخیرا به قصد تشریح نهفته رنگ اقتصادی ماندگار شدن ايستادن کشور‎هایی نظیر آلمان و ژاپن مزين و دلیل ساعت را از تباني اجازه دادن نیروی نظامی آغاز کردند آیا شما این تحلیل را اجابت دارید؟
عین جملات ایشان را خواندم. اعتراضات پيوسته با دم را بازهم دیده‎مايه و اب. درون ميزان جايگاه غره خیلی ممتاز‎سازی شده و به سمت حدس منظورش آنچه به سوي او خويشاوند کرده‎اند نیست. ولی اقرار كردن این مبحث از سمت وی بازهم زمینه را برای چنین استنباط‎هایی مهیا می‎کند. و به سمت‎ نظرم پيشرفت آنها اتصال چندانی به قصد این مبحث ندارد زیرا این خيز کشور درون زمان حال و ماضي حاضر هزینه بالایی را به مقصد براي حوزه نظامی‎عظمت مختص داده‎اند و همچنان نیز می‎دهند

انتهای پیام/

[ad_2]