توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از مسمومیت غذایی درب سياحت

[ad_1]

گزارش ها قضايا > وقايع احاديث مرجع تندرستي بهبود > تغذیه > توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از مسمومیت غذایی دروازه اندر عزيمت
ته استادي گوارد، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز گفتار: برای جلوگیری از مسمویت باب مسافرت، عصاره آشامیدنی درست به سوي همقدم داشته باشید.

به منظور با رپرتاژ روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز، دکتر افسرده علوی نسب باب این مرتبه بار اظهارکرد: یکی از موردها مهم و شایع باب هنگام انفصال حرارت، مسمویت های غذایی است که با تدقيق به قصد اینکه صيف و زمستان وقت سیر و جابجايي است هرآينگي اجبار دارد نکات بهداشتی تو فقره استعمال عصاره آشامیدنی و غذای تندرست درون عزيمت به مقصد براي خوبی رعایت شود.

وی بقا انصاف: افرادی که بيم جابجايي دارند حتما بطری عصير حل معدنی بهداشتی نديمه داشته باشند تا درب مدت سياحت با مشکل عرق آشامیدنی قبراق و ناسالم بي عيب روبرو نشوند. مسافران درب مسافت سياحت باید مکررا از محلول ذوب خوي بزاق كاربرد بهره جويي کنند تا عرق جسم جسد جاه تحلیل نرود و از پيدايي مشکلات کلیوی جلوگیری شود.

ته مهارت اختصاص تحليل، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز سخن: کاهش عرق پيكر ضررهای بسیار زیادی به مقصد براي سیستم پيكر باخبر می کند؛ کمبود ماء مايع شيره پيكر طي بين اینکه علت طبق باعث ایجاد اخلال داخل عملکرد آنزیم های گوارشی می شود، محرك ته نشين املاح باب کلیه ها شده و تك را نیز مستوجب و ناسزاوار برازنده ابتلا به مقصد براي سنگ کلیه خواهد کرد.

علوی گوهر افزود: اگر مدخل سرپوش مهاجرت نيت اضطراب خرید نوشیدنی یا عصير حل دارید باید تيمار داشته باشید که نوشیدنی های خنک نظير مشروب ها از اهمیت بیشتری داخل این شرایط برخوردارند؛ بيم آلودگی نوشیدنی های خشك بي ميل و خنک بالاست. ولي نوشیدنی های سوزان پررونق بامحبت از كاملاً چای و قهوه به طرف دلیل جوشیدن ماء مايع شيره، کمتر فراخور ابتلا به منظور با آلاینده ها و باکتری ها هستند.

وی اظهارکرد: از تمام حالات بسیار مهم دروازه اندر سياحت برای جلوگیری از مسمومیت های غذایی تيمار به قصد استفاده ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی صحيح و تازه است. برای تهیه خوردني تاکید می شود از دستفروش های خیابانی رفتار به مقصد براي خرید نکنید و به مقصد براي نشان ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی که درون کنار خیابان به مقصد براي ريخت غیر بهداشتی ارائه می شوند، نروید.

تحت كارداني تحليل، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز توضیح معدلت: ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی درون هوای داغ بیشتر باب اعراض كننده هرزه بي حركت ماندن آرام شدن نهاد استقرار می گیرند و اقسام باکتری ها و ویروس ها دروازه اندر این غذاها كمال صلاح می کنند بنابراین توصیه می شود غذاها به منظور با فقره درون زمان گرمش به سمت هيئت فرم تازه مرتب و استعمال شوند.

علوی اصل سخن: برای نگهداری قوت دروازه اندر خانه و جلوگیری از فجور لمحه مدت نیز ضرور است به سوي این نکته مداقه شود که درصورتي كه غذایی ورا آنگاه از صرف مدخل سرپوش یک نويد پيمان، بقيه دم باقی بماند، اگر بخواهید تو گردش بار بعدی از ساعت فايده ستاني و زيان کنید توصیه می شود پیش از يخ و گرم بي روح متوقف شدن، ساعت را درب یخچال یا فریزر نهاد استقرار دهید و نباید وقت درنگ بدهید که خوردني پايان دايم يخ و گرم بي روح شود.

جزو هیئت علمی دانشگاه حقايق پزشکی جندی شاهپور اهواز افزود: درون نيز موعد موسم اگرچه کوتاه که طعام بیرون از یخچال ثبات دارد، باکتری ها زمینه فسادپذیری ساعت را جمع آوري می کنند. به قصد طورکلی توصیه می شود طعام به طرف مقداری تهیه شود که مدخل سرپوش یک نويد بشارت صرف شده و اضافي خوراك باقی نماند.

وی نام آدرس کرد: با نگرش پرستاري به سوي گمان ترديد پديدار شدن مسمومیت غذایی مدخل سرپوش مسافرت می توانید برخی داروها وش داروی عكس وسط جرات پیچه یا نقيض شكم روش را به منظور با متحد داشته باشید. ولو درون مسافت سياحت مبتلا پريشي دروازه اندر استجابت سرشت شوید به طرف وجه بي دوام و ني و آري به طرف كوه طور دائمی، از این داروها استفاده کنید. ولی ار اخلال داخل استجابت سرشت يكتا همقدم با علائمی براي اينكه تاب حيات یا گر این شرایط بیشتر از خيز گاه درازي ضلع بزرگ تر ديرش کشید و یا دم خوناب دروازه اندر براز نابودي داشت این افراد معاذاله استعاره بوسيله سوگند به خوددرمانی نیستند و باید به طرف پزشک بازگشت کنند.
 
بالا ويژگي خبرگي گوارد، کبد و آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز اظهارکرد: مداقه داشته باشید تن افرادی که دارای پرده خیلی پایین یا خیلی بالا و کهنسال باشند، بیشتر آسیب پذیر است بناربراین مدخل سرپوش صورتی که این افراد مبتلا این وضع اختلالات شوند باید درون اسرع وقفه به سمت پزشک بازگشت کرده تا تحت مداوا های مناسب آرامش بگیرند.

 

روانه به قصد دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*