درج اعتبار نهایی زیارت اربعین تو جهاز سماح آغازشد

[ad_1]

موسسه نظم و ترتيب حركت و زیارت عهد اندازه کرد: متقاضیان زیارت اربعین که از ۱۶ مرداد مدخل سرپوش سماح درج عنوان کرده اند، از امروز به منظور با موعد ۷۲ هنگام واحد زمان فرجه دارند با ادا هزینه‌ها، مرقوم شهرت اسم نفس را نهایی کنند.

به سوي تفسير خبرگزاری مهرباني، دروازه اندر موضوع زمينه و حاشيه سطح اطلاعیه موسسه نظم و ترتيب زيارت و زیارت با ذمر آوند شرط اینکه مرقوم اعتبار از متقاضیان زیارت اربعین داخل دستگاه نظام سماح همچنان امتداد دارد، آمده است: افرادی که از تاریخ ۱۶ مردادماه دوازده ماه) جاری دروازه اندر دستگاه نظام سماح مرقوم عنوان کرده اند از يوم دوره شنبه تاريخدان  ۲۷ شهریور ماه به طرف موعد ۷۲ گاهنما فرجه دارند ، رابطه اتصال به طرف صيقلي صافكاري هزینه های مربوطه و نهایی برملا كردن درج‌عنوان خويش عمل کنند.

شایان ذکر است متقاضیان زیارت اربعین که تو سماح ضبط عنوان کرده اند، ملزم است برای تکمیل و نهایی کردن روش مرقوم آوازه خويش، با دخول به طرف دستگاه نظام، درب ورق ابتدا با واصل پذيرفته آشنا کردن کد ملی و کد رهگیری به طرف صورت كارسازي هزینه ها رفته و رابطه اتصال به مقصد براي واریز صور اقسام پول از طریق یکی از طاق آستان های بانکی عمل نمایند.

ضمناً هزینه های عزیمت به مقصد براي عتبات عالیات دروازه اندر ایام اربعین حاوي موردها زیر می باشد:

۱- هزینه ارزی ستاندن روادید به خاطر تمام شخص ۴۰ دلار که معادل ریالی لمحه مدت روزمره به سمت قيمت آزاده بانک مرکزی با کارمزد مربوطه نيكويي و سيئه صدق روی دستگاه نظام ارزيابي می شود.

۲- هزینه بیمه و خدمت ها درمانی درعوض جهت كل تن ۲۵۹.۰۰۰ ریال

۳- اجرت کارگزاری ۱۰۰.۰۰۰ ریال

شایان ذکر است سبق از صيقلي صافكاري هزینه ها ، امکان ویرایش معلومات و نقض ازقلم انداختن و افزون اعضای توده و نیز درج التماس ویزا كارآيي دارد.

نکات مهم:

۱- با دقت به منظور با اینکه تمايل مندان می توانند با احاله به مقصد براي جهاز سماح ، شخصاً خويشاوندي به سوي درج آوازه و تشکیل فرقه جوخه رفتار نمایند، اگر مرقوم آوازه وساطت ميانجيگري ____________كردن دفاتر فعاليت ها زیارتی تحت جامه (زنان هندي) موسسه نظم و ترتيب زيارت كعبه آهنگ و زیارت انتها شود به سوي ازاء كل آدم وجه اندازه ۲۰.۰۰۰ ریال به طرف هزینه‌های زبر و پايين افزوده می شود.

۲- دریافت هرگونه وجهی به سمت وجه دستی وساطت ميانجيگري ____________كردن دفاتر زیارتی ممنوعه است.

۳- سردسته نبيل می بایست ورا آنگاه از واریز هزینه های مربوطه، مدارک خويشتن و اعضای جمعيت محتوي طبيعت پاسپورت امين و كورس دور پاره عکس  ۳x۲ یا ۴x۳ را به طرف جريده زیارتی که بهنگام مندرج كتابت كنيه داخل دستگاه نظام سماح گزينش کرده، تحویل نماید.

۴- باب وجه تغييرعقيده هریک از اندام از عزیمت به سمت عتبات عالیات تو ایام اربعین، ضرور است سردسته به منظور با صحيفه زیارتی انتخابی بازگشت و پشيماني دم نفر بي مانند را ذمر آوند شرط نماید. بدیهی است درون رخ تغييرعقيده ، باب كل منزل با تيمار به منظور با اقدامات چهره غمگين، غرامت مربوطه کسر و مقدار باقیمانده به منظور با آلت پشيمان برگشت داده خواهد شد.

[ad_2]