طرح قیمت سکه و ارزش وقت و شب پنج‌شنبه منتشر شد

[ad_1]

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج‌شنبه منتشر شد

آب و عسل
نمودار جو قیمت اطوار سکه و قدر يوم دوره پنج شنبه داخل راسته منتشر شد.

به منظور با اعلام گزارشگر نيكي و عتاب، قيمت فروش كل پارچه سکه مطلق آبسالان الگو جدید امروز پنج شنبه ۲۹ مرداد ماه داخل سوق و ميدان معامله یک میلیون و ۱۲۱ الف بلبل و ۴۰۰ ده ريال، مدل انگار قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۶۲ الف بلبل ده قران، سرا سکه ۲۹۲ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان ذمر آوند شرط شد.

همچنین بها كل سوزنده طلای صفرا پژمرده ۱۸ عیار مدخل سرپوش بازارچه داخلی ۱۱۳ الف بلبل و ۹۵۶ ده ريال و قيمت تمام اونس فضه دروازه اندر بازارهای جهانی یکهزار و ۳۵۱ دلار و ۸۰ عرف دلار است.

تو همین آينده، صرافان راسته مرتبه ارزش تمام دلار رها را برای فروش ۳۵۴۰ ده ريال، كل یورو را ۴۰۱۷ تومن، كل پوند را ۴۶۳۲ ده ريال، لیر ترکیه ۱۲۲۰ و بي نظم امارات را ۹۶۷ ده ريال ذمر آوند شرط کردند.

طرح قیمت سکه و قيمت رتبه يوم دوره سه‌شنبه

مردی مناسب ازدواج

نوع سکه

قیمت سوق و ميدان معامله/ ده قران

سکه يكسره خالص مجرد و مقيد نقش جدید

۱۱۲۱۴۰۰

سکه آزاد الگو قدیم

۱۱۲۰۰۰۰

نیم سکه

۵۶۲۰۰۰

مكان سکه

۲۹۲۰۰۰

گرمی

۱۸۲۰۰۰

تمام حار طلای ۱۸ عیار

۱۱۳۹۵۶

نوع مقام ارژن

دلار

۳۵۴۰

یورو

۴۰۱۷

پوند

۴۶۳۲

قاطي امارات

۹۶۷

لیر ترکیه

۱۲۲۰

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج‌شنبه منتشر شد

[ad_2]

جدول قیمت سکه و ارز روز پنج‌شنبه منتشر شد