ميتينگ غیرعلنی بررسی الگوی قراردادهای نفتی فاتحه شد

[ad_1]

جلسه غیرعلنی بررسی الگوی قراردادهای نفتی آغاز شد

کنترل ذهن
گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی مدخل سرپوش حالی برگزار شد که نمایندگان با برگزاری این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بوسيله سوگند به رخسار علنی دشمني کردند.

به قصد اعلاميه گزارشگر عنف، گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی نهار یکشنبه معشر شورای اسلامی برای بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی با پيش وزیر نفت و معاونانش دقایقی پیش به قصد ریاست علی لاریجانی و با نزد اکثریت نمایندگان اوايل شد.

تو مبدا ميتينگ امروز به سمت تقاضای حزب ای از نمایندگان برای برگزاری علنی این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رای گیری شد که این مراد رای بايسته را به سوي يد ارتباط نیاورد بنابراین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی به مقصد براي چهره غیر علنی برگزار خواهد شد.

دروازه اندر گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی امروز مخالفان و موافقان الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع ها گفته ها خويش را بیان خواهند کرد.

وزیر نفت نیز دفاعیات نفس را بیان می کند.

جلسه غیرعلنی بررسی الگوی قراردادهای نفتی آغاز شد

[ad_2]

جلسه غیرعلنی بررسی الگوی قراردادهای نفتی آغاز شد