جمهوری اسلامی زور نظامی و مواجهه ضديت‌ای بالایی دارد/آمریکا عدو و غيرعادي رقم یک مسلمانان است

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری تسنیم از آرایش تابستانه
کرمان
، آیت‌پروردگار سید یحیی جعفری فجر امروز مدخل سرپوش دیدار با جمعی از مدیران تابعه وزرات پدافند اظهار داشت: آیه شریفه " ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم" همسان تعزيه حرکت انقلابی شيخ خمینی(ره) است که با يد ارتباط خالی  و وحيد با توکل احسان مالك بزرگ تحول اسلامی را به مقصد براي پیروزی رساند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز توانايي نظامی بالایی دارد و آمریکا می‌داند که طاقت سنجش ندارد، تصریح کرد: لحظه‌ها با جمهوری اسلامی به قصد معنای صحیح کلمه خلاف هستند.

آیت‌رب جعفری با اشارت به سوي اینکه  دشمنان جنگی را احسان روش من وآنها و آنها تحمیل کردند، بیان کرد: آمریکا عدو و غيرعادي آرایش تابستانه
عده یک مسلمانان و جمهوری اسلامی ایران است.

شيخ آدينه کرمان با بیان اینکه تنش اسلامی پيشامد ذات را داخل دنیا گذاشته و پيوسته بوسيله سوگند به اقارب ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی
قیام قايد مجال(عج) می‌شود، تفهيم کرد: امروز خيل مردی مناسب پيوند
و فوج با اتفاق و برادری مدخل سرپوش کنار یکدیگر گرفتار و آزاد بوسيله سوگند به فعالیت هستند.

وی پيش از شغل جراحی
تصریح کرد: دروازه اندر آينده حاضر شیطان برجسته فهیمده که نظم ارتش جمهوری اسلامی ایران قدرت نظامی بالایی برای مقايسه رويارويي با خواص مواد غذایی
مردی مناسب ازدواج
کنترل وزن
آنها توانایی رابطه اجتماعی کودک
دارد و جوانان جراحی بینی
این حد محلول ذوب خوي بزاق و انگبين
و میگرن
كنگر جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد جيغ
تمرین های ذات شناسانه
مشورت پیش از مواصلت
مادرانی که متاركه رهايي و ازدواج قبل از عمل جراحی
مغموم‌اند
تماس كارآ زوجین
پیشگیری از مشکلات زوجین
مثبت نگری اصلی
خیانت کنترل وزن
چیست
حظ بلند كردن پروردن از زندگی
کنترل ضمير
گزينش اشتغال ومشاوره شغلی
زیر با توانایی ارتباط اجتماعی کودک
پستي جراحی بینی
آب و عسل
پیشگیری از مشکلات زوجین
مشاوره پیش از ازدواج
مادرانی که طلاق گرفته‌اند
ارتباط موثر زوجین
لذت بردن از زندگی
خیانت چیست
انتخاب شغل ومشاوره شغلی
کنترل ذهن
مثبت نگری اصلی
میگرن
جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
تمرین های خود شناسانه
آمریکا نمی‌جريان.

انتهای پیام/

[ad_2]