جورج بوش ابو: به مقصد براي هیلاری کلینتون رأی خواهم فرياد

[ad_1]

«جورج هربرت واکر بوش» چهل و یکمین رئیس توده آمریکا مدخل سرپوش یک حرکت سیاسی غافلگیرکننده عهد اندازه کرد که مدخل سرپوش انتخابات ماه نوامبر به مقصد براي هیلاری کلینتون دموکرات رأی خواهد فرياد.

به سمت خبر خبرگزاری نيكي و عتاب به سمت شيريني گزك از سی اِن اِن، «جورج هربرت واکر بوش» چهل و یکمین رئیس گروه آمریکا عهد اندازه کرد که داخل انتخابات ماه نوامبر به طرف هیلاری کلینتون دموکرات رأی خواهد جيغ؛ اقدامی که یک توبیخ آشکار علیه «دونالد ترامپ» منظور نام برده باند پيروي شده وی به مقصد براي عداد حساب آمار می جگرپاره.

اگرچه نمایندگان خانواده بوش از تأیید رسمی این تصمیم بوش اب سرباززدن کرده اند؛ ليك سرچشمه ها ماخذ نزدیک به سمت خانواده بوش به طرف سی اِن اِن گفتند که جورج بوش باب وقت و شب دوشنبه دروازه اندر یک گردهمایی خصوصی مدخل سرپوش ایالت مین طرحها و تصمیمات مراد ذات را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده است.

دروازه اندر راست، نوبت جورج هربرت واکر بوش جمهوریخواه به طرف نامزدی هیلاری کلینتون دموکرات رگه انگ دهنده سرآغاز زمان جدید و دراماتیکی درون روابط سی ساله و پیچیده میان این خيز خانواده عمده و سیاسی- بوش و کلینتون- آمریکاست.

تصمیم رئیس همگي پیشین و جمهوریخواه آمریکا مبنی خوبي رأی به سمت منظور نام برده دموکرات آنهم فرخنده ۴۹ يوم دوره پیش از برگزاری انتخابات و یک هفته مانده به منظور با نخستین مجادله كردن تاخت كانديد تعيين انتخاباتی آمریکا یک عمل سیاسی غافلگیرکننده به طرف شماره می جويبار.

شایان ذکر است که به قصد رغم انتقادات شدید دونالد ترامپ از تصمیم جورج بوش پسر برای نهب به سمت عراق دروازه اندر دوازده ماه) ۲۰۰۳،‌ این بابا و پسر تاکنون از رسيد به مقصد براي بحثهای انتخاباتی خودداری کرده اند.

با این زمان حال و ماضي، بسیاری از وزرای کابینه چهل و یکمین و چهل و سومین رؤسای توده آمریکا و مناصب امنیت ملی حمایت خويش را از هیلاری کلینتون عهد اندازه کرده اند که از حين يكسر می توانايي به منظور با «برنت اسکاوکرافت» مشار امنیت ملی جورج بوش باب و «کارلوس گوتیرز» وزیر بازرگانی جورج بوش پسر حكم کرد که تمام دوی آنها این كانديد تعيين دموکرات را- درون مقایسه با دونالد ترامپ جمهوریخواه- گزینه مناسب تری برای دستيابي جهت ریاست جمهوری آمریکا می دانستند.

[ad_2]