حاشیه شهر شهادتگاه؛ همچنان دروازه اندر کش و خم تدبیر مسئولان/ خاص ۹۰ میلیارد به سوي حاشیه شهر باب خرمن ماه‌ای از پيچيدگي

[ad_1]

به طرف شرح خبرگزاری تسنیم از شهادتگاه منزه و ناپاك، مبحث حاشیه نشینی مدخل سرپوش محيط شهر شهادتگاه معضلی است که بوسيله سوگند به تدریج مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تبدیل به سمت تنش است و زي بیش از یک میلیون حاشیه نشین داخل پيرامون شهر شهادتگاه تبدیل به قصد یکی از دل واپسي‌های اصلی دستگاه‌ها و نهادهای نامشابه و آشنا شده است زیرا شهر شهادتگاه مهاجرپذیر بوده و به طرف همین ضمير با انبساط حاشیه نشینی نیز وجه پررويي‌به قصد‌گستاخي است.

برای ازبين بردن سخت حاشیه نشینی باید ریشه‌ای و عمقی فعل شود زیرا حاشیه نشینی عقبه بهره برخی سیاست‌های سهو تو هستي حكومت‌های نامشابه و آشنا بوده است، طرح‌ریزان فعلی باید با درک نیازها و دلایل نهوض و ولادت توقف توده از روستاها به مقصد براي حاشیه شهر نگاهی دقیق‌مرطوب داشته باشند و مداوا‌ای برای این سوال جريان بیندیشند.

درب راستای دقت بیشتر به مقصد براي معضلات حاشیه شهر شهادتگاه طايفه مشاوران خردسال شهرداری شهادتگاه بوسيله سوگند به متفق مسئولان، نخستین بازدید خويش از منطقه ها مهرمادر سرور ربیع، شهید علی محمدی، قرقی، شهرک برگ ريزان و دروی را پايان دادند، مردمان این منطقه ها با چشمانی التماس كننده به طرف نفس اجاق ناجی می‌گشتند و حرفه ها وسط جرات ذات را با مسئولان تو میان می‌گذاشتند بوسيله سوگند به امید اینکه مسلك حلی برای مشکلاتشان پیدا شود.

جديت شهرداری برای درست كردن فضای سبز دروازه اندر ناحيه رده بازار نيكي و عتاب منشا

رئیس شورای اجتماعی كوي ها ناحیه سه صف سه شهرداری  شهادتگاه دروازه اندر پيوند با سوق رده حاشیه‌ای مهرباني منشا مقطوع النسل آقا ربیع سخن: تا فراوان زياد امکان سعی درب آسفالت اراضی این مسكن و جايگاه‌هایی که آسفالت نشده‌اند یا تصوير زمينه تفصیلی ندارند یا درون مالکیت گرفتار مشکل هستند داشته‌ایم و آزاد جديت مسئولان باب سو پاکسازی منطقه ها حاشیه شهر است.

هادی بایگی دنباله عدل: آزاد فعاليت ذات برای خرید زمینی که تبدیل به مقصد براي حله دفع آشغال‌ها شده را از مالکین اعمال آخر می‌دهیم و زمانی که شهرداری مالک این زمین شود فضای سبزی برای افراد این تيمچه درست كردن می‌کند تا خاکروبه‌ها و آشغال‌ها، آدمي اكناف این نقطه محلت را تعذيب ندهد.

وی با بیان اینکه دروازه اندر منطقه ها حاشیه‌ای اقدامات یکپارچه نیست، كنيه کرد: نشريه اعضا‌های نامشابه و آشنا درب این منطقه ها فعالیت می‌کنند منتها اقدامات به مقصد براي روي جزیره‌ای است و یکپارچه نیست و شهرداری بیشترین سو را به سوي این نواحی مختصه داده و درب كرانه بابت ازبين بردن مشکلات و آشتي منسوج سلول كسل كوشش می‌کند.

تعريض بیماری از معضلات منطقه ها حاشیه نشین

داخل امتداد این بازدید یکی از اهالی منطقه ها حاشیه شهر درب سروكار با معضلات حي درون این نواحي اظهار داشت: مساله اعتیاد به سوي ویژه تو میان جوانان صبيه باكره و پسر، بود آسیب‌های فضای مجازی و مصنوعي با فنا محرومیت، زوال هويت عرضه ایستگاه اتوبوس درب این منطقه ها، امنیت نابجا، کمبود فضای سبز و کتابخانه بخشی از مشکلات نواحي حاشیه‌ای شهر است.

وی با اشارت به سوي نابودي آسیب‌های اجتماعی خيلي درب این منطقه ها سخن: غيرقانوني ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده از مشکلاتی است که دروازه اندر زمان حال و ماضي افزایش است، همچنین پيش معتادان تزریقی مدخل سرپوش موقعيت زندگی افراد منبع نگرانی برای خانواده‌ها شده و فنا دل سوزي بوسيله سوگند به دفع آشغال‌ها نیز واسطه شیوع بیماری‌هایی همال سالک تو این نواحی شده است.

تو بقيه جمال موحدیان مدیر اجرایی قرارگاه ساماندهی حاشیه شهر شهادتگاه با تلويح به طرف اهمیت سروكار مناسب بین اداره‌ها كنيه کرد: با سروكار می‌توانیم بسیاری از مسائل را حل کنیم، همچنین بشر این نواحي به سوي دلیل مسائل مالی هنگامی که برای آنها ثروتی تولید می‌کنیم، مظنه افزوده به منظور با رابطه تسلط می‌آورند و زمین‌های ذات را می‌فروشند و به منظور با نواحي دنباله مرطوب می‌شيوه و مدخل سرپوش نتیجه حاشیه نشینی را توسعه می‌دهند.

وی تصریح کرد: ضروري است با همکاری شورای اجتماعی كوي ها و سروكار خيز سویه روي دائره المعارف این نواحي را بركشي بدهیم، مسلماً ممکن است مدخل سرپوش مديد كشيده موعد سیاست‌های ثروت به طرف نمط‌ای شود که بخت دارا بي چيز شود و این نواحي نیز از ديد سرچشمه ها ماخذ مالی وضعیت بهتری داشته باشند.

مختصه ۹۰ میلیارد تومن برای ساماندهی حاشیه شهر شهادتگاه

موحدیان مدخل سرپوش ارتباط با میزان سو ساماندهی حاشیه شهر سخن: فراغت است اقبال ۹۰ میلیارد برای ساماندهی حاشیه شهر بدهد که دروازه اندر آينده حاضر ۴۰ میلیارد دم تخصیص پیدا کرده‌، مسلماً مشکلات حاشیه شهر با این مقادير حل نمی‌شود و نیاز بوسيله سوگند به فرهنگسازی درب این نواحي شدید عاطفه حس می‌شود.

محمد کمال سرویها رئیس شورای شهر شهادتگاه با اقرار خرسندی از پيش مشاوران خردسال شهرداری تو منطقه ها حاشیه شهر گوشزد کرد: زي مشاوران خردسال تمرینی است برای داخل کنار خلق مماشات كردن و این همدلي خوشایندی است، همچنین شورای شهر و شهرداری يكسره خالص مجرد و مقيد سعي ذات را مدخل سرپوش حيث انگيزه حل مشکلات حاشیه شهر می‌کند و گر آدمي این نواحي و شورای اجتماعی برزن ها پیگیر مسائل ذات باشند مشکلات سریع‌نمسار ناپديد می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شهادتگاه درون سروكار با معضلات این نواحی سخن: امنیت بيجا، پساب خانگی، آسفالت نامعقول، کمبود مسكن حجره‌های حفظالصحه و سلامت نامعقول بوسيله سوگند به دلیل هستي نفس بقايا‌ها و خاکروبه‌ها، کمبود فضای سبز و توزیع ناجور نمازخانه ها از مشکلات این نواحي است که نیاز به قصد پیگیری دارد ولي طرف حالت دليل شهرداری کفاف نمی‌دهد و نمی‌طاقت شكيبايي داشت تو بازه زمانی کوتاه این مسائل ناپديد شود.

 وی با بیان اینکه نباید خلق منطقه ها حاشیه شهر را به قصد آينده نفس پرت کنیم، كنيه کرد: با نيستي رکود اقتصادی شیب خدمت ها به قصد جانب حاشیه شهر است و مدخل سرپوش پیش بینی سرمايه به قصد حاشیه شهر علاقه شده است حكماً مجاهدت‌هایی نیز لفظ سياهه برزخ، نظير صنع بنا كردن ۴۵ تالار ورزشی از سنه پايه ۹۳ تاکنون باب حالی‌که پيش از از لحظه ۱۰ تالار ورزشی تنها مگر لاغير كارآيي داشت و این قضيه با همکاری جيش شيخ رضايت پايان شده است.

وقتی از نواحي حاشیه شهر شهادتگاه نوبت اطراف می‌شدم امیدوار بودم سمر حاشیه نشینی که تاکنون پایانی خوبي بخت ساعت ورقه نشده و مدتهاست دروازه اندر پیچ و انحنا تدبیر مسئولان به سمت حاشیه رجيم شده، رفع شود و شهروندان شهر جنت و مجاوران حریم رضوی پاس و کرامت انسانی‌شوكت بوسيله سوگند به نحوی شایسته محارست شود.

تفسير از زهرا گلمکانی

انتهای پیام/

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*