حمایت كيهان وارد رام اهل سنت از پیام زيارت درجه بزرگ رهبری

[ad_1]

رئیس اتحادیه جهانی علمای توانايي باب لبنان، پیام حركت منزلت بزرگ رهبری را انتقادی بجا و فرخنده از عملکرد غلط بي اساس عربستان دروازه اندر مورد بغاز بلا منا توصیف کرد.

بوسيله سوگند به خبر خبرگزاری عنف به طرف شيريني گزك از العالم، «شیخ خبره حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای پايداري باب واکنش به مقصد براي اظهارات سخیف مفتی عربستان سعودی و سقطه منا ذمر آوند شرط کرد: آیا کمیته تحقیقات تشکیل شده و نتایجی ذمر آوند شرط کرده است؟! و آیا جهت جمعيت حاجيان را کسی می داند؟ براي اينكه باید دری که حاجيان از دم تردد می کردند، بسته می شد و حين جمع نفوس شورش پیش می آمد و به چه علت همین مدخل سرپوش تنها مگر لاغير برای گذر ردشدن کاروان یکی از شاهزادگان یا کسی دیگر از سران مملکتی سعودی نيرنگ ساز شد؟

وی داخل دنباله حرف: به چه دليل آفاق اسلام سکوت کرده است؟ قربانیان رزيه منا از کشورهای نامشابه و آشنا اسلامی بودند، خلف به چه علت گيتي روزگار اسلام سکوت کرده است؟! براي چه پیکرهای شهدای منا بدون شناسایی هویت شهدا تدفين شد؟ براي چه پیکرها درون کانتینرها انداخته شد و آیا پیکرهای شهدا، کالاهای بی صرف یا ناخلف بودند که آنگونه درب کانتینرها ریخته شدند؟!

عربستان حاجيان ایرانی را از مناسک زيارت كعبه آهنگ بي نصيب کرد

آن گاه مذاکرات عربستان و ایران برای بررسی مساله قصد آهنگ كردن اول شد و عربستان داخل این مذاکرات عهد های غیرمنطقی پیشنهاد کرد و عاقبت الامر حاجيان ایرانی را از ادای مناسک حركت ناكام کرد و حتي اکنون چنین تظاهر می کند که حاجيان ایرانی سقطه منا را آفریدند! درون حالی که حاجيان ایرانی ذات قربانی این رزيه بودند و رسانه های سعودی خواست می کنند که ایرانی ها از روبيدن به مقصد براي حركت اجتناب می کنند و مناصب ایرانی پيمان های عربستان را نپذیرفتند؛ دروازه اندر حالی که چنین ادعایی تبسم آور است.

باب ذیل به سوي محورهای سخنان این آفاق سزا سني و شيعي نظر امر می شود؛

مفتی سعودی دين ایران را اخگر پرست سرزنش عنوان کرد

پیام حركت قيادت بزرگ جمهوری اسلامی ایران ماخوذ از تعالیم اسلامی و دلسوزانه و حاکی از نگرانی ایشان داخل ازاء سقطه منا و حدس تکرار حين حيات. متأسفانه واکنش مفتی عربستان سعودی غیرمنطقی و غلط بي اساس هستي و عدم. مفتی عربستان تو اظهارات خويش ایرانیان را اخگر پرست و نوادگان شرار پرستان و غیر مسلمان خوانده است که این توصیفات دروازه اندر شأن خلق ایران نیست. 

اظهارات نابجای مفتی عربستان

اظهارات مفتی عربستان به قصد آذر اختلافات دامنه می زند و شنیدن لحظه از لسان كلام یک عالِم دینی -چنانچه نگوییم مفتی یک کشور اسلامی مهتر رهبر ممتاز و گهواره تابوت اسلام- عجیب است. این اظهارات نادرست مدخل سرپوش حالی بیان می شود که طريقه و اوضاع گروه اسلامی پريشان است و بیان حتی یک کلمه غیرمسئولانه می تواند كارزار كشت وكار كاسبي و جنجال ای به قصد ته کند. ایرانی ها تمام دانشپايه طول عمر به طرف حركت می روش و آیا مفتی عربستان تازه به طرف این نتیجه رسیده است که ایرانی ها غیرمسلمان هستند و نباید بوسيله سوگند به زيارت كعبه آهنگ بروند و باید برای همیشه از ادای مناسک زيارت بي بهره شوند؟!

ادای مناسک قصد آهنگ كردن حق كل مسلمانان

عامه مسلمانان بدون استثناء باید از حق ادای مناسک قصد آهنگ كردن مستفيض شوند و اولياء امور درجات سعودی باید به منظور با وضع احسن بوسيله سوگند به تنسيق امور زيارت كعبه آهنگ بپردازند؛ نَه اینکه برخلاف تعالیم اسلامی و ورق تا میل و آهنگ خودشان تمام کسی را خواستند، از قصد آهنگ كردن ناكامياب کنند و به سمت تمام کسی که خواستند، مجوز ادای مناسک قصد آهنگ كردن بدهند. 

مساله سیاسی کردن قصد آهنگ كردن که ایرانی ها در معرض اتهام به منظور با سیاسی کردن حركت می شوند، باید به طرف خوبی توضیح و تبیین شود. به چه علت خطیب مسجد الحرام و رسانه های سعودی دست اندازي حدشكني عربستان به سوي یمن و حمایت طايفه سعود از جماعت های تروریستی را  «غزوه» می نامند ولی به سوي حاجيان ایرانی رخصت پروانه داده نمی شود که رسم «موت نيكي اسرائیل» را راس دهند.

القابی همچون نوادگان شرر پرستان نمی تواند این واقعیت را بپوشاند که ایران همچنان از استقامت تو لبنان و فلسطین و كل جایی درب عالم برای مقايسه رويارويي با  «اسرائیل» حمایت می کند.

ادعای حمایت ایران از استواري برای دستیابی به منظور با اهداف عمران طلبانه نفس ادعایی هجو است زیرا ایران بهای قيمتي حمایت خويش از استقامت را می پردازد و منفعتی به طرف يد ارتباط نمی آورد .

حمایت علمای سزاوار اهل سنت از ایران  

ارعاب صلاحيت دار اهل سنت کشورهای اسلامی از ایران بیراهه جارو كردن است و ادعای اهتمام ایران برای ترویج تشیع داخل جوامع تبعه اهل سنت ادعایی نامقبول و نابجاست .

ضمير اول شخص جمع بوسيله سوگند به شهرت علمای بومي سني و شيعي حمایت خويشتن را از جمهوری اسلامی ایران به قصد آغاز یکی از محورهای استواري ذمر آوند شرط می کنیم.

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

آیا «عادی سازی روابط با عدو و غيرعادي صهیونیستی، همدستی درون محاصره باریکه غزه، تخریب سوریه، حمایت از خوارج مجال، هزینه کردن بیت المال داخل خوشگذرانی ها و كارزار كشت وكار كاسبي های متجاوزانه و  پیروی از آمریکای جنایتکار» بیانگر قريب توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن به مقصد براي كار عادت اهل سنت است؟! 

آیا کسانی که ذات را سزا اهل سنت می نامند (مسئولان سعودی) و با این تقاضا به سمت تخریب آبرو اسلام و آلوده دامن کردن این دین الهی می پردازند، واقعاً وارد رام سني و شيعي هستند؟!

حمایت واقعی ایران از فلسطین و اشک نهنگ برخی کشورها

جمهوری اسلامی ایران قضیه فلسطین را مهمترین قضیه كره ارض اسلام می داند و از آيين فلسطین بوسيله سوگند به تمام وجه ممکن حمایت می کند؛ داخل حالی که برخی از کشورهای اسلامی این قضیه نازك دل و بي تفاوت را فراموش کرده اند و عوام فريبي به منظور با حمایت از قضیه فلسطین می کنند و برای قوم فلسطین اشک نهنگ می ریزند.

یکی از مهمترین وظایف من وايشان باب این روزگار از تاریخ پایان اجازه دادن به مقصد براي اختلافات و بلا تباهي های حزب ای و مذهبی و نزدیک کردن مسلمانان مذهب ها نامشابه و آشنا به منظور با همدیگر است.

[ad_2]