رطب و انگبين قندخون را افزایش می دهد

[ad_1]

تحت ويژگي خبرگي غدد اندرون ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی قايد خمینی(ره) اهواز گفتار: این پندار را که رطب و انگبين برای افراد دیابتی مناسب است و قندخون ساعت ها را افزایش نمی دهد، کنار بگذارید.

به سوي تفسير روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی قدوه خمینی(ره) اهواز، سید برف قادریان اظهار کرد: یک انگار عمومی هويت عرضه دارد که ميوه نخل و انگبين به منظور با دلیل طبیعی توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن شكر، برای افراد دیابتی مناسب است و قندخون را افزایش نمی دهد ليك اینگونه نیست. این ماده ها مخدرها(هروئين و ) قندخون را به سمت تندي افزایش می دهند بنابراین افراد دیابتی باید صرف این ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی را کاهش دهند.

وی امتداد عربده: بیماران دیابتی برای کنترل کردن قندخون خويشتن، از استعمال شکر، بیسکویت، کیک، آبمیوه و آشاميدني باید پرهیز کنند.

ته استادي غدد داخل باطن ریز و متابولیسم مرکز آموزشی درمانی راهبر خمینی(ره) اهواز افزود: همچنین قندی که دروازه اندر ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی از يكسر خبز، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، ماکارونی و سیب زمینی هويت عرضه دارد، ارزش قندخون را افزایش می دهد بنابراين توصیه می شود بیماران دیابتی تو رژیم غذایی خويشتن از سبزیجات، ماهی، لبنیات کم روغني پرروغن پيه دار بهتر و حبوبات بیشتر از سایر ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی سود کنند.

قادریان تاکید کرد: این بیماران باید زیر تماشا پزشک معالج ذات علاج زهر صرف کنند و بدون مشاهده پزشک نیز از داروهای گیاهی حاضر تو عطاری ها فايده ستاني و زيان نکنند.

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۱
۰