خسارات دوزخ‌سوزی گذرگاه قايم سخت شاداب آبرومند‌برپا سنگین است

[ad_1]

شاداب آبرومند معمور پررونق پيشرفته – رئیس بيت اصناف شاداب آبرومند معمور پررونق پيشرفته قول: ضرر نار جهنم سوزی تيمچه راهرو قايم سخت این شهر سنگین است.

آرش راشدی تو قول‌وگو با گزارشگر نيكي و عتاب با استعاره بوسيله سوگند به رويداد بروز نار جهنم سوزی مدخل سرپوش بازارچه قايم سخت شهر شاداب آبرومند توسعه يافته اظهار داشت: گذرگاه محكم یکی از پاساژهای قدیمی شاداب آبرومند توسعه يافته بوده که گريبانگير دوزخ سوزی متوقف شدن است.

وی با بیان اینکه حتي اکنون این شرر سوزی لجام شده است آغاز کرد: بدبختانه باب جریان این شرار سوزی خسران مجرب توجهی به سوي گذرگاه و همچنین دارايي ساکنان دم مطلع شده است.

رئیس سرا اصناف شاداب آبرومند برپا با بیان اینکه نيز اکنون ماموران اخگر نشانی درون آينده تثبیت شرایط اطفای حریق هستند قول: طی فردا نیز جهات انگيزه ها رخداد این دوزخ سوزی از سوی کارشناسان حدثان عهد اندازه خواهد شد.

راشدی بیان داشت: برای افسار شرر سوزی بازارچه سرپا كل امکانات و تجهیزات شهر و استان به قصد کار غمگين شده است.

[ad_2]