دانشجویان کارت هدیه می گیرند

[ad_1]

رئیس جعبه ترفه دانشجویان حكومت دانش ها از اعطای کارت هدیه باهوش به قصد دانشجویان نبا اخبار غريو و قول: این کارت شامل۳۶ نوع پرستش طاعت و خيانت پرستاري به مقصد براي دانشجویان است و تا برف ماه دوازده ماه) جاری عملیاتی می شود.

به مقصد براي رپرتاژ خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از دانشگاه شهرکرد، ذوالفقار یزدان نيكي و عتاب، درون زمینه اعطای تسهیلات رفاهی به مقصد براي دانشجویان باب دوازده ماه) تحصیلی ۹۵ گزارشی عرضه نصفت جار.

وی درب بازدید از واحدهای نامشابه و آشنا دانشگاه شهرکرد به منظور با مشکلات دانشگاه شهرکرد مدخل سرپوش مذاكره خوابگاهی اشارت کرد و گفتار : درون راستای ازبين بردن این مشکل استراحتگاه دخترانه ای بوسيله سوگند به سطح اندازه گيري ۳۰۰۰ واحد طول مربع مدخل سرپوش دانشگاه شهرکرد دروازه اندر آينده تکمیل و نصيب بخش سود برداری است .

رئیس جعبه راحتي دانشجویی افزود: یکی از اهداف جعبه ترفه دانشجویان این است که  هیچ دانشجویی به سمت ذهن کم بضاعتی از تحصیل تغييرعقيده ندهد و اولین سبيل ایجاد جعبه بدهي الحسنه است.

وی از اعطای کارت هدیه بخرد به قصد دانشجویان نبا اخبار نصفت جار و سخن: این کارت شامل۳۶ نوع فرمان بري بندگي به مقصد براي دانشجویان است و تا برف ماه كلاس جاری عملیاتی می شود که بوسيله سوگند به وسیله این کارت نيرو استطاعت خرید دانشجویان بالا می رودخانه.

[ad_2]