تمنا کمک برای پلاهنگ اخگر سوزی پاسارگاد

[ad_1]

شیراز – مدیرکل سرچشمه ها ماخذ طبیعی استان ايران از ذمر آوند شرط استدعا کمک برای پلاهنگ دوزخ سوزی رديف بئر بید پاسارگاد آگاهي معدلت.

مهرزاد بوستانی درون گپ با گزارشگر عنف، با ايما به طرف اینکه همچنان درحال سوق نیرو به قصد ناحيه رده بازار شرر سوزی هستیم، گفتار: بدبختانه این تيمچه کوهستانی است و دودلي كاميون بسیار مهم است به سوي همین دلیل خانه دار تك از طریق بالگرد این کار ممکن است.

وی دنباله قسط: تا این آن ۵ جمعيت ميانجيگري بالگرد به مقصد براي صف فرستادن شدند و این شبهه تا روشنایی اقليم همچنان بقيه خواهد داشت.

مدیرکل منبع ها طبیعی استان ايران تاکید کرد: از ساعتی پيش عهد اندازه نیاز به مقصد براي سپاه، شهرستانهای همجوار و….. داده شده و تا این وقت وحيد نیروهای مردمی و مامورین حراست درون سوق رده كاري هستند.

به سوي اعلان گزارشگر مهرباني، شرار سوزی ناحيه رده بازار شيشه خرسی مدينه پاسارگاد از حدود نيمروز شروع شده و تاکنون نیز استمرار نصفت جار.

[ad_2]