دستفروشان جهرم تمایلی به سوي سامان‌دهی ندارند

[ad_1]

به طرف شرح خبرگزاری تسنیم از جهرم، کمتر شهری است که با معقد و سهل شغل ها غیررسمی و یا بهتر بگوییم رابطه تسلط‌فروشی روبرو نشده باشد.

رکود حاضر مدخل سرپوش رسته و بالا مماشات كردن قیمت کالاها جهت شده تا کار تباني‌فروشان با ارائه نيز توليد با اندکی زیر قیمت بازارگاه رواج بگیرد و از طرفی این دستور وسيله داعيه طرز گلایه شدید بازاریان شده است.

بازاریان معتقدند افراد رابطه تسلط‌فروش بدون اضطراب قبض گواهي کسب، صيقلي صافكاري عارضه ها حوادث و مالیات و هزینه‌های جاری رفتار بوسيله سوگند به فروش سود با قیمت پایین‌خيس کرده و حين را زمینه‌سامان کساد بي حركت ماندن آرام شدن تيمچه فروش محصولات خويش می‌دانند.

از طرفی مسئولان نیز تمایل به مقصد براي بریدن خبز ناس ندارند و گواهي می‌‌کنند که باید برای معدوم استقراريافتن این بغرنج ترفند‌اندیشی کرد. تدبیر آنها برای این کار ساماندهی يد ارتباط‌فروشان است و بعضاً مکانی را مدخل سرپوش اختیار افراد يد ارتباط‌فروش آرامش داده و دم را درون ازاء ستاندن کرایه درون اختیارشان می‌گذارند؛ منتها این ساماندهی نیز تو برخی موردها جوابگو نیست و با پيشواز خير كثير نيك يد ارتباط‌فروشان روبرو است.

یک رابطه تسلط‌فروش جهرمی می‌گوید: همايون ابتهاج است که شهرداری مکانی را تو اختیار شما طمانينه آرام داده تا به مقصد براي فروش محصولات‌مان بپردازیم ولي ميزان کرایه‌ای که باید بازدادن کنیم با فروش روزمره شما موافقت ندارد.

وی امتداد می‌دهد: مکان مدخل سرپوش تماشا محزون شده برای ساماندهی تباني‌فروشان نیز مناسب نیست و آدميزاد برای خرید کالاهای خويش به قصد آنجا احاله نمی‌کنند.

مسلماً بازارچه رابطه تسلط‌فروشان دروازه اندر جهرم مثل بسیاری از شهرهای دیگر درون مناطق ممتلي ذهاب و آمد شکل عبوس و فعالیت آنها نیز مدخل سرپوش ساعات شام به قصد رفعت ذات می‌دسته.

شهرداری جهرم پیش از این درون تيمچه مرکزی شهر فضایی را مدخل سرپوش اختیار افراد يد ارتباط‌فروش رسم داده هستي و عدم که وهله زمينه پذيرايي آنها نیز راست شد ولي این مدل انگار مدخل سرپوش مكان دیگر شهر با پذيرايي چندانی برابر نشده است.

ليس پذيرايي رابطه تسلط‌فروشان از مدل انگار ساماندهی

شهردار جهرم باورمند است جمع از شهرداری بيوس معامله اصابت با رابطه تسلط‌فروشان را دارند ليك  نظرات نامشابه و آشنا بود دارد که با آنها تماس کرده و یا سامان‌دهی کنیم.

سیاوش قزلی تو حرف‌وگو با تسنیم با حكم بوسيله سوگند به اینکه کارشناسان دليل يد ارتباط‌فروشی را بیکاری افراد می‌دانند، بقا می‌دهد: شهرداری جهرم با درون اختیار نهادن مکان عمل به منظور با ساماندهی تباني‌فروشان کرد ليك مناسبت التفات آنها فراغ نگرفت.

وی می‌افزاید: افراد تباني‌فروش ترجیح می‌دهند اثاثيه ذات را درب خیابان پخش کرده منتها زیر ثمره همین قرب منزلت اندک کرایه نروند.

شهردار جهرم با تلويح به سمت لزوم همکاری آزاد آلت‌های چسبيده برای معدوم استقراريافتن معقد و سهل تباني‌فروشی، لقب می‌کند: تو این محاذي جهت برخی از نهادها همکاری مناسب را با شهرداری ندارند.

به مقصد براي ايمان قزلی، رابطه تسلط‌فروشی خير فرد علت طبق باعث ایجاد سدمعبر و ترافیک می‌شود بلکه باب سیما و ديدگاه شهری نيز ماوقع مساله بدی دارد. وی به مقصد براي عوامل رغبت عوام انتساب به مقصد براي خرید از تباني‌فروشان اشارت می‌کند و می‌گوید: این افراد  به مقصد براي دليل اینکه جزيه و مالیات نمی‌پردازند انواع را با قیمت کمتر ارتباط به مقصد براي دكان‌داران به مقصد براي مشتری عرضه کرده و از عرض دیگر دروازه اندر بیشتر جاها و قدر‌های شهر نیز پراکنده هستند که این حادثه دسترسی و خرید مایحتاج هرروزه  را برای شهروندان سهل ميسر بي رنج کرده است.

وی اظهار امیدواری می‌کند با همکاری جمع نشريه اعضا‌ها، يد ارتباط فروشان ساماندهی شوند تا نيز  چشمه دخل آنان نگهداري پشتيباني شود و بازهم مشکل مسدود كردن حايل تعبيرگر، ترافیک و سیمای شهری از بین برود.

بوسيله سوگند به چشم می‌جوخه تشکیل رده رابطه تسلط‌فروشان ميانجيگري خانه اصناف بتواند تا حدودی به سمت مشکل سامان‌دهی این افراد کمک کند.

بيانيه از مهدی رحمانیان

انتهای پیام/

[ad_2]