دستفروشی؛ از انکار تا واقعیت/ ساکنان محل خاکستری پایتخت

[ad_1]

دستفروشی؛ از انکار تا واقعیت/ ساکنان نقطه خاکستری پایتخت

کارشناسان شهری معتقدند: نشو دستفروشی درب این سالها ریشه مدخل سرپوش مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی دارد. درب میان شهرها تهران اصلی ترین میزبان دستفروشان است.

به منظور با شرح گزارشگر عنف، پسرک با عجله و درنگ بساطش را تجمع می کند.  پیاده سيما به قصد بناگاه خالی می شود. از پایین میدان گزارش قضيه رسیده است که دارند فرش دستفروشان را دسته می کنند. برخی از فروشگاه مخزن دارها جامه دان دستفروشان را مدخل سرپوش بوتيك هایشان  پوشيده می کنند. برخی نيز می روش باطن کوچه های گرداگرد. كل کمک می کنند مدخل سرپوش این میدان، دستفروشان پیروز باشند. از راهگذر تا برخی از دكه داران. برخی بازهم ساکت ایستاده اند کنار داخل و به سوي این معرکه رويت می کنند. تکلیفمان هنوز با این اسباب گستران رخشان نیست. کاسبی ها را ضايع کرده اند یا لا؟

هنوز نمی دانیم از تباني این اسباب های کوچک که حصه‌مان را از پیاده روها کاهش داده اند ناراحتیم یا ني و آري؟ می خواهیم از تباني فریادهای بی فرجه امن دستفروشان راه آهن زيرزميني خلاص شویم یا چنانچه یک زمان صدایشان را نشویم نگرانشان می شویم. دلمان بوسيله سوگند به زمان حال و ماضي دستفروشی که دستخوش مامورین ساماندهی شده می سوزد و گاهی نيز كالبد بدنه های حصه حصه شهربان ها را می بینم و فکر می کنیم خانه دار تك تهدید کنندگان امنیت شهر، دستفروشان هستند و باندهایی که آنها را هدایت می کنند. گاهی از دستمزدهای میلیونی قدر می گوییم و گاهی از زندگی می نویسیم که یک زوجه و ۲ کودک درون یک مسكن حجره به مقصد براي ظرفيت یک خانه چشمانشان گوش به زنگ مترصد فروش اديم های بابا است تا خبز روزمره بساط مسكن حجره درب بیاید ليك دلیل اصلی هدايت و ضلالت دستفروشی تو این سالها چیست؟

علی جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
اکبر كلاه مزینانی، کارشناس امت تعاون دانشگاه دانشور طباطبایی درون پژوهشی که اخیرا درون فقره دستفروشی تو شهر خاتمه داده است ۴ دلیل اصلی غي دستفروشی را بیکاری پهن، رکود اقتصادی و از بین جارو كردن كسب ها مشغله ها تو قسمت قطعه رسمی، ناتوانی ترتيب سیاست گذاری اجتماعی داخل جامه (زنان هندي) مخاطره ها اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، تهيدستي و …) به طرف ویژه از طریق مساعدتها و بیمه های اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و يارا زمان‌ها و عمران ناجور و نامتوازن دروازه اندر ميزان جنبه کشور و نابرابری سخت مهلك اجتماعی به سمت لقب یکی از ویژگی‌های سامان شهری داخل ایران شهرت می کند.

به مقصد براي وثوق وی پدیده دستفروشی اگرچه تو پاره غیررسمی صرفه جويي شهری همدلي می افتد ليك بیشتر شکل موضوع قضيه اجتماعی دارد تا اینکه به منظور با نام آدرس یک فعالیت غیرقانونی دیده شود، این نوع از صرفه جويي حدود ۱۲ درصد از رزق پاك ملی درب کشورهای پيشرفت یافته صنعتی و بیشتر از این میزان دروازه اندر کشورهای درب آينده گسترش دادن (حتی تا ۵۰%) را به قصد خويش مختص می‌دهد.

این جستجوگر اجتماعی جمع کرد: اگرچه بخشی از فعالیت‌هایی که درون این ناحيه باب پايان می‌شود ممکن است غیرقانونی باشد، ليك ارزش مستعد توجهی حتي به طرف شکل قانونی انتها می‌گیرند اگرچه «بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از تعداد» نهاد استقرار دارند.

زندگی داخل قلمرو خاکستری

به سوي اعلان عنف، این مطالعه استيناف بوسيله سوگند به وضعیت صرفه جويي کلان کشور تو رويش دستفروشی نیز مزين است. به سوي كلام بيان كليل مزینانی با پدیده‌ای مواجهیم که به طرف‌نوعی حاصل نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان ملاقات رفتار سختگیرانه با پدیده را ندارند شبيه خويشِ این پدیده به مقصد براي‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای هستي حكومت‌ها دارد. درب صحيح از آنجا که انبساط چنین پدیده‌هایی نتيجه خرمن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی طالع تمكن‌هاست بوسيله سوگند به‌همانند اندازه سازوکارهایی برای به سمت‌تعویق‌نارايج كردن تشنج‌های جدی‌نمسار كردار می‌کنند.

واکنش به طرف مراسله ۱۰ اقتصاددان برای رسمی ماندگار شدن ايستادن سمت دستفروشی

رسمی متوقف شدن حرفه دستفروشی تو تهران بازهم به طرف خطاب یک خواستن اجتماعی مدخل سرپوش زمان حال و ماضي پیگیری است. به منظور با تازگی ۱۰ قناعت دان داخل كاغذ ای به سوي مدیران شهری تمنا کرده اند دستفروشی را به مقصد براي رسمیت بشناسند. محمدمهدی تندگویان جزو شورای شهر تهران بابت این تمنا حرف: معتقدم باب تهران دستفروشی بیانگر لياقت و عدم انسانهای شریف مدخل سرپوش پی کسب و روزی روا و ناروا خوبي برای نگهداري پشتيباني یک زندگی وخانواده است. یقینا درماهیت پاک سازش كردن این انسانها کسی تردید ندارد، منتها آنچه جايگاه این نزاع وبحث است رويارويي تضاد این توده (تباني فروشان) با کسبه دارای پته کسب رسمی است که یقینا آنان نیز درون جنبه روزی نكويي پاكي دراین بازارگاه منحوس و بی نا رمه  اقتصادی بي قيد تصميم خودرا برای تحصيل معيشت خانواده و اعتبار قناعت کشور اعمال آخر می دهند و داخل آخر با ادا خراج قانونی، مالیات و سایر سرانه ها به سوي قناعت پایدار شهری کمک می کنند.

وی دنباله جيغ: ولي آنچه انگيزه سختی درب تصمیم ستاندن می شود، این است که من واو بوسيله سوگند به كنيه ماخذ هنجار گذاری شهری باید به منظور با مشي ای كنش روش کنیم که مدخل سرپوش حق هیچ کدام از این دوگروه اجتماعی ظلم نشود. من واو ار به منظور با ترویج دستفروشی طرف بزنیم یقینا بخشی از پوست تقلا کش و کسبه بااعتبار را مبتلا مشکل خواهیم کرد و همچنین درون تامین درآمدهای پایدار شهر دستخوش مشکل خواهیم شد. باید مبالات داشت این به قصد باز ریختگی اقتصادی درنهایت گریبانگیر همین بنلاد دستفروش باز خواهد شد. ظهر به قصد جاست با نگرشی كامل و بهر گیری از الگوهای همانند ارزان جهانی به قصد ساماندهی جستار بپردازیم. از سوی دیگر تمول باید درون پی ساماندهی جستار گرفتاري باب اجتماع جمعيت، برقراری شهريه بیکاری و رسیدگی به مقصد براي اقشار آسیب پذیر تا عهد تامین كمينه گذران باشد.

به مقصد براي كلام بيان تندگویان درحال حاضر تماس با دستفروشان لا يكه داء صرفه جويي را ناپديد نمی کند بلکه تمام از گاهی التهابی تو اجتماع جمعيت ایجاد خواهد کرد که بیشتر از كل چیزی ثمر احساسی دم جلوی یک عملکرد منطقی و تام را می گیرد. امروز حصه من وشما و رسانه ها، منتفي از ميان رفته کردن این سوز احساسی و تدوین سلك حلی مشروح و کارآمد برای این ناهنجاری و ساماندهی صرفه جويي شهری است.

ریشه تاریخی دستفروشی داخل کشور

حسین ایمانی‌جاجرمی، استاد بنياد بررسي ها و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران موقن گرونده و بي اعتقاد است: دستفروشی ریشه‌های تاریخی دارد و تا پیش از استواري روش جديد خرید و فروش درب فرم مراکز تولید و سوپرماركت‌های توزیع، مبحث كارآزموده توجهی از مایحتاج آدمي داخل برزن ها شهری و روستاها از طریق فعالیت‌های دستفروشان تامین می‌شده است.

وی بقيه عدالت: حتی باب زمانه دوره حاضر باب منطقه ها دوردست‌ای که امکان و سود ایجاد مرکز فروش درب فرم دكه یا سوپر نیست، این دستفروشان هستند که می‌توانند با مداقه بوسيله سوگند به ماهیت کار نفس یعنی موجودی اندک با توانایی جابه‌جایی سریع، تا كيل‌ای به منظور با برخی احتیاجات هرروزه پتواز دهند. حتی برخی كسب ها مشغله ها دروازه اندر دسته خوراک‌فروشی‌ها هست که بوسيله سوگند به فايده‌ترین راهکار برای بيان پيشنهاد تقديم آنها دستفروشی است.

به سوي كلام بيان جاجرمی  موضوع قضيه اصلی این است که به سوي قلب طبع سیاست های اقتصادی چند پار، تنگي باب ایران سعه پیدا کرده و آمارها امارت می دهند که حتی بخشی از اشكوبه متوسط اجتماع جمعيت به منظور با صف فقیر سقوط کرده اند و افرادی که يد ارتباط به سوي دستفروشی می زنند، توانا به طرف تامین هزینه های زندگیشان به طرف طرق شايع نیستند و مجبورند دستفروشی را برای عقب نشيني از بیکاری یا به سمت شهرت منصب مشغله دوم و سوم عاقبت بدهند.

وی با اشارت به مقصد براي پرخطر سازش كردن حرفه دستفروشی قول: باب تحقیقی باب تهران از دستفروشان از میان ۱۰۰ نمايش و متضاد موقع بررسی ۸۰ باب موضوع از مقام دستفروشی خویش اظهار بیزاری کرده و دلایل لمحه مدت را تو ۲۷ وضع مرحله بی‌آبرویی، ۲۸ وهله زمينه نيستي و بود استقرار شغلی-مکانی و ۱۷ مناسبت تزاحم‌های شهرداری ذکر کرده‌اند. باآنكه درون ماسلف دستفروشان را عمدتاً مردان خانه دار تشکیل می‌دادند ليك باب سن‌های اخیر به طرف عقيده راء ي می‌جوخه دنباله اطراف دستفروشی بوسيله سوگند به زنان نيز رسیده و شمارش زنان دستفروش و شمار دستفروشان مجرد خويشي به سوي سابق بیشتر شده است. اتفاقی که باب هيئت فرم سلامت می‌تواند اطلاع از تحولات اساسی دروازه اندر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بدهد و این واقعیت را نشانه می‌دهد که نیازهای اقتصادی می‌تواند بسیاری از شكل‌های اجتماعی را مبتلا تغییر و تغيير کند.

دستفروشان هماهنگ شبيه ساماندهی

گروهی از کارشناسان که مثل جفت مجمع زمره اضافه آوری دستفروشان از رويه بام و عمق مساحت و حجم حد شهر هستند معتقدند دستفروشان بوسيله سوگند به دلیل رزق بالا از دستفروشی، عقب نشيني از مباشرت های قانونی و… تمایلی به قصد ساماندهی ندارند و مدل انگار های ساماندهی دستفروشان با بی رغبتی دستفروشان محاذي بوده است. منتها نيكويي و سيئه صدق بالذات نتیجه پژوهشی درب این ارتباط ۹۴ درصد دستفروشان تهران خويشي به سوي ساماندهی چشم مساعدی دارند.

كين ثقفی متفحص اقتصادی و اجتماعی دروازه اندر فقره نتایج این تميز با ديباچه اسم «دستفروشان خوان گستر داخل شهر تهران؛ بازرسي و راهکار» که به سوي فرمان حكومت تنعم لفظ سياهه مغموم است؛ سخن: ۹۴ درصد دستفروشان تهران چشم مساعدی درب باب موضوع ساماندهی دارند.

ثقفی ساماندهی دستفروشان را لازمه متضمن نزد كل ذی‌نفعان درون تدوین تصوير زمينه اجرایی دانست و گفتار: نتایج بررسي ها تطبیقی بین‌المللی حاکی از آنست که من وايشان تو کل کشور نیازمند تغییر ديد بوسيله سوگند به مقام دستفروشی و به سوي كس دستفروش هستیم به سوي‌طوری که مدخل سرپوش بسیاری از شهرهای مهم دنيا نظير نیویورک و پاریس دستفروشان پذیرفته شده‌اند و دروازه اندر عین زمان حال و ماضي نهادهای مسئول وظیفه ساماندهی حين‌ها را نيكوكاري تقبل دارند.

وی افزود: خوبي این بالذات مدخل سرپوش پاریس کوچک که خيز میلیون و ۲۰۰ الف بلبل آدم جمعیت دارد ۹۷ بازارچه يوم دوره مدخل سرپوش هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی شمار استقصا فرانسه نشاني آيه می‌دهد که ۶۰۰ عندليب سازمان اقتصادی خرده فروشی داخل واحد زمان ( روز تشکیل می‌شود و تو نیویورک مجرد و متاهل كورس دور الف بلبل و ۸۰۰ پته دستفروشی ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی تو دانشپايه طول عمر صادر می‌شود که مجوزهای ۴ جماعت دیگر حاوي کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مثل کتاب، کالاهای فصلی كفو آفتاب گردان و کالاهای الکترونیک به طرف لحظه افزون می‌شود.

این متجسس اجتماعی با بیان اینکه شهر مدرنی همال نیویورک دستفروشی را به مقصد براي قسم لوازم خانه(ميزوصندلي و بوفه و مبل و كاناپه) شهری ذات پذیرفته است، تصریح کرد: برخلاف تصورات غالبی که نيستي دارد دستفروشی دروازه اندر صورتی که ساماندهی شود می‌تواند به سوي زیباسازی شهری کمک کند و حتی مدخل سرپوش ایجاد امنیت فضاهای شهری نیز مؤثر باشد.

دستفروشی از دیدگاه هنجار

آرایش تابستانه
خواص مواد غذایی

صلاح طاعت بخشش بالذات بيخ ۹ لاس ۹۶ بند توضيح ۶ کتاب ديوان مجموع و پريشان دسته قوانین و ضوابط شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و گذرگاهها عمومی درست درب قلمرو كل شهر، ملک عمومی محسوب شده و تجاوز مدخل سرپوش این معبرها، سرپيچي تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان تماس کنند.

همچنین احسان بالذات توضيحي بيناسازي ۱ مونث ۵۵ هنجار شهرداری ها، بستن گذرگاهها عمومی و تسخير پیاده روها و تمتع غیرمجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و گلستان های عمومی برای کسب و سکونت منع شده است. گير پيوند ۲۰ همین جرم از هنجار تاکید می کند که شهرداری ها موظفند با كسب ها مشغله ها مزاحم یا تاسیس اماکنی که به منظور با نحوی سبب تزاحم شهروندان باشد، معامله اصابت کنند.

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درمورد دیدگاه هنجار به قصد جستار دستفروشی نیز بوسيله سوگند به گير پيوند ۱ لاج ۵۵ هنجار شهرداری‌ها تلويح کرد و سخن: برحسب این هنجار تسخير پیاده‌روها و ایجاد رادع تعبيرگر غیرمجاز بوده و شهرداری‌ها راسا مکلف به منظور با جلوگیری از بستن تعبيرگر و آزادسازی شوارع هستند و بابا زيان ديده نيز حق ادعای هیچ‌وضع خسارتی ندارد.

وی بقيه غريو: گير پيوند ۲۰ ماچه ۱۰۱ هنجار شهرداری‌ها نیز صلاح طاعت بخشش این فصل فقره تاکید می‌کند و هيولي اصل ۶۹۰ هنجار سياست اسلامی بازهم قرار گذاشته شده کرده، تمام منوال دست درازي و تملك عدوانی داخل راهها عمومی شهر و ایجاد رنجه برای گذر رفتار و آمد شهروندان مجازاتی از یکماه تا یکسال بازداشتگاه و از ۹۰ الف بلبل ده ريال تا یک میلیون و ۳۰۰هزار ده قران عقاب نقدی درون پی دارد.

حقانی با تاکید خوبي اینکه هرگونه بست صد حد تعبيرگر به طرف نظر قانونی، عرفی و شرعی غيرمجاز است، متذكر کرد: رابطه تسلط فروشی پدیده‌ بدی است که شهرداری‌ها برپايه قوانین یاد شده مكلف به طرف جلوگیری از ساعت هستند.

به طرف رسمیت شناختن دستفروشی داخل شهرهای مهتر رهبر ممتاز

دستفروشی وحيد سوال جريان شهر تهران نیست مدخل سرپوش بسیاری از شهرهای دنیا این قضيه جريان دارد. باب سست‌آنجلس آمریکا دوازده ماه)‌ها دستفروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی عاقبت عيان شد که این رویکرد ناکارآمد است و به سمت جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید. درب شهرهای برجسته دستفروشان می‌توانند بخشی از معجم یک شهر باشند و به مقصد براي لمحه مدت تلون ببخشند. برخی اداره‌های ناس‌جبلت داخل بي حس‌آنجلس کارزاری را مطلع کرده‌اند، تا دستفروشان را از حال زیرزمینی و غیرقانونی دروازه اندر بیاورند. درون نهایت پار این پیگیری‌ها نتیجه غريو و تو اولین بي آغازي شهردار بي حس‌آنجلس حكم انتها مطالعاتی را غريو تا شيوه قانونی‌کردن دستفروشی داخل پیاده‌روها بررسی شود. یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این هستي و عدم که تو بسیاری از موردها دستفروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت اجازه پيشواز کردند، ولی به منظور با‌دلیل درگذشت كمبود راهکاری قانونی و رخشان درب وضع مرحله دستفروشی عزب برخوردی که ماموران با دستفروشان داشتند، جریمه و مندرج حبس حفظ وسایل آنها بوده است.

همچنین تو هند پي از بیش از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دستفروشان، داخل نهایت تاخت سن پیش دادخواستی برای حمایت از دستفروشان تهیه شد. به طرف ريح ساعت کلان‌شهرها مكلف شدند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسئولان پروگرام‌ریزی شهری، تامین اجتماعی و نفس دستفروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور وابسته منسجم به سمت دستفروشان به منظور با آنان ترك شود؛ به قصد جای آنکه دستفروشان صرفا از عرض مناصب شهری وضع مرحله ضابطه و تعقیب طمانينه آرام بگیرند. همچنین طمانينه آرام شد که درون كل تيمچه شهری بررسی و نظرسنجی درب وضع مرحله وضعیت دستفروشی ادا و نتیجه ساعت داخل طرح‌ریزی شهری زاويه شود. حتماً تاکید شده که این اقدامات باید با شرایط حي متناسب باشد. برای مثابه گر محلی برگزيده برای فعالیت دستفروشان داخل عقيده راء ي افسرده می‌شود این جايگاه داخل نقاطی از شهر باشد که دستفروشان طبق معمول فعالیت می‌کنند، خير تو نشانه جا‌ای دوردست. واقعیت این است که مسائل اجتماعی-اقتصادی بسیار پیچیده‌پژمرده از لمحه مدت هستند که با یک نقشه نمودار شكل ضربتی آنها را حل و عهد کنیم. به منظور با یاد داشته باشیم که دستفروشی معلول است، ني و آري سبب. به طرف دستفروشان می‌استطاعت به سمت دید کسانی نگریست که برای ذات درآمدی دارند و سعی می‌کنند، برج خويشتن و افراد کم‌مضمون اندازه اطرافشان را تو آورند. چاهك بهتر که این نوع فعالیت به قصد رسمیت مشهور شود و چارچوبی برای اهميت اعتبار‌آفرینی بیشتر لمحه مدت چهره گیرد.

بوسيله سوگند به تازگی تصمیم گیران شهری نیز تو زمان حال و ماضي تهیه پژوهشی شايع با قضيه دستفروشی هستند. پژوهشی که دروازه اندر پا درآغاز دستفروشان شناسایی و بانک اطلاعاتی از آنها تهیه شود و باب قدم بعدی راهکاری برای ساماندهی آنها پیش بینی شود.

توجه کارشناسان اجتماعی به مقصد براي جستار دستفروشی
آوازه و مسئولیت اظهار نگاه

فاطمه حكيم رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران

نيكي بالذات بررسی سابقه ها مادران معتاد و بی سرا نشانه می دهد  بیشتر آنها دارای پرونده توقيفگاه هستند، خرده فروشی ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، دزدي و دستفروشی فعالیت هایی حيات که این مادران اجرا می دادند حتی درب مدتی که دیوار مهربانی درب شهر تهران فراگیر شده حيات این افراد رخت ها را برمی داشتند و مدخل سرپوش بازارهایی که خويشتن می دانستند، می فروختند. مخيله کنید رکود اقتصادی نیز نباشد این عده افراد مدخل سرپوش شکوفایی اقتصادی مدخل سرپوش کجای تناوب کار فراغت می گیرند، چاه کسی حاضر است بوسيله سوگند به این افراد بی سجل و پيشينه تاريخ دار، کار بدهد؟ دستفروشی بزرگوارانه ترین شغلی است که این افراد می توانند پايان دهند.

کمیل قیدرلو ياري بررسي ها و طرح ریزی و مدیریت امور اجتماعی و قناعت

نيكويي و سيئه صدق بالذات خوداظهاری یک دستفروش مدخل سرپوش میدان ونک این تك ماهیانه ۳ میلیون عايدي دارد. بوسيله سوگند به دلیل همین رزق بالای دستفروشی است که با كارآيي آنکه شهرداری تهران عهد اندازه کرده دروازه اندر برخی شغل ها که نیاز به سوي تحصیلات ندارد نیرو استخدام می کند این افراد تمایلی به طرف مقابل باب این گرفتاري ها را ندارند. رويت توده به طرف مقام دستفروشی یک منصب مشغله بزرگوارانه است که درب یک شرایط اجباری مجبور به قصد این کار شده و بي نظير دستفروش وحيد مظلومی است بنابراین كل معامله اصابت سلبی با این افراد عكس العمل منفی برای كس ساماندهی کننده دارد.

فرشید یزدانی کارشناس تامین اجتماعی

نيكي بالذات یک محك آزمودگي شخصی یک وهله بر برای حمایت از یک کودک دستفروش که ماموران ذمر آوند شرط می کردند این برای عزت عيال توده صداع پاپوش ایجاد کرده بلد شغل شده که نزدیک وجود بازهم کتک بخورم و باز هتك بد بشنوم این نوع برخوردهای زبر رمز می دهد مدیریت شهری مدخل سرپوش معامله اصابت با دستفروشی ديد اجتماعی ندارد و شهر را منفرد سیمان و آجر و عمارت آپارتمان می داند. تو حالی که شهر نقطه محلت زندگی مردم هاست این عملیات های درشت برای ساماندهی دستفروشان دردی را درمان نمی کند. می گویند دستفروشان کالای غيرمجاز یا بی کیفیت می فروشند به استثنا مدخل سرپوش فروشگاه مخزن های من وايشان فروش کالای غيرمجاز و بی کیفیت انتها نمی شود؟ می گویند دستفروشان رقیب بوتيك داران شده اند به جز انتظار برای تعدیل قیمت ها نيك نیست؟ می گویند دستفروشان رادع خوابگزار می کنند به مقصد براي باور ضمير اول شخص جمع برخی از این ماشین های شاسی مختفي بیشتر تو خیابان ها رادع خوابگزار می کنند.

علی اکبر كلاه مزینانی کارشناس طبقه تعاون دانشگاه دانشمند

دستفروشان برای بوتيك داران خطرآفرین هستند یا بازگشت مرجع ها و سوپر های زنجیره ای که درون شهرها دروازه اندر زمان حال و ماضي افزایش هستند؟ نيكويي و سيئه صدق بالذات تحقیقات دانشگاهی دستفروشان ۹۰ درصد کالاهای ذات را از اصلي فروشان و دكه داران تامین می کنند بنابراین این افراد ضرری نخواهند کرد و کمک کننده دكه داران هستند. كلام بيان می شود شهرداری مسئولیت مستقیمی داخل ساماندهی دستفروشی ندارد ولي ذيل مداخلات شهرداری درون مسائل نامشابه و آشنا بسیار بالاست به منظور با كوه طور شبيه مدخل سرپوش طرح «بدن ساكت آرامش» شهرداری تو حوزه مالش رسيد پیدا کرده آیا این بخش اولویت دارد یا دستفروشی؟ چنانچه گروه کوروش را که وسيله داعيه طرز ایجاد ترافیک پارک اتومبيل درون این رديف شده مسدود كردن حايل تعبيرگر بدانیم یا معابری که برای ساختن و سازهایی بسته می شود دستفروشی جایی درب بست صد حد تعبيرگر ندارد.گر دستفروشی را نماينده مامور ساماندهی بدانیم باید داخل فقره سیاست هایی که سبب دافعه افراد برای زندگی خودشان می شود تحقیق کرد به مقصد براي مشاهده ساعت سیاست ها سير و رنگ ورورفته مرطوب از جذابیت های دستفروشی برای نهوض و ولادت توقف است. درب فقره ندادن مالیات نیز به قصد كلام بيان حساب من وشما ۵۰ درصد گريز مالیاتی مدخل سرپوش کشور داریم و این گرفتاري ها بوسيله سوگند به دلیل دخل پایین معافیت مالیاتی دارند.

دکتر مهدی تقوی؛اقتصاددان و استادیار،دانشگاه دانشمند طباطبایی

رابطه تسلط فروشی پدیده‌ای است که درون این موعد اخیر با اجرایی متوقف شدن مدل انگار هدفمندی یارانه‌ها بیشتر معاينه می‌شود. زمانی که خلق با زور شايگان اقتصادی روبه‌سطح هستند، برای تامین مایحتاج زندگی خويشتن به قصد جاده‌های قانوني یا حرام سطح می‌آورند. افراد هنگامی که مدخل سرپوش زور اجتماعی و اقتصادی آرامش می‌گیرند، با دقت به طرف شرایط ناگزیر باید بوسيله سوگند به یکسری فعالیت‌ها سطح بیاورند که باب موضوع پذيرش ذات آنها و گروه‌ای که مدخل سرپوش حين زندگی می‌کنند، نیست. سیاست‌های اقتصادی که باب کشور پیاده می‌شود، پاسخگوی نیازهای حي درب کشور من وآنها و آنها نیست. باید لحظه دسته از سیاست‌های اقتصادی را ادا کرد که دروازه اندر ساعت كمينه‌های معیشتی زندگی آدميزاد وساطت ميانجيگري ____________كردن بخت تامین شود. کشور ضمير اول شخص جمع دارای هستي آذوقه ملی بوسيله سوگند به عنوان نفت است؛ این توشه ملی باید بین تمامی آدمي تقسیم و با كاربرد بهره جويي از دم يارا زمان‌های شغلی مساوي برای ملت مهیا شود.

راهکار برخی از شهرها برای ساماندهی دستفروشی

آوازه کشور راهکار پیشنهادی

هند

درون هند بیش از ديه میلیون تن از شاهراه دستفروشی گذران وقت كشي نفقه زندگاني می‌کنند. هستي حكومت هند نیز هنجار جدیدی شكل کرده است که مطلق دستفروش‌های غیررسمی را متبحر فرآیند طرح‌ریزی می‌کند. این هنجار علت طبق باعث تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که كمينه ۴۰ درصد اعضای حين دستفروش هستند و با شرکت مدخل سرپوش انتخابات رای آورده‌اند و به سمت سبب هنجار انجمن یک‌سوم اعضای لمحه مدت عيال هستند. این عمل شرکت تو تصمیم‌گیری‌های وابسته منسجم به قصد فعالیت‌های دستفروشان، وش تعیین مکان‌های فروش و… را اطمینان می‌دهد و دستفروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی آزاد خويشتن صرفه‌مند شوند

ترکیه

با ساماندهی و مراقبت تماشا نيكوكاري دستفروش ها، از آنها با ثمن افزوده ای،‌ به طرف نام آدرس جذبه گردشگری سود می کنند.

آفریقای جنوبی

مكنت آفریقای جنوبی قراردادی تنظیم کرده است که به مقصد براي سبب حين، دستفروش‌ها را عضو رهرو صاحبان مشاغلی عامدا که نيكوكاري شکوفایی صرفه جويي کشور تاثیر دارند و لنگه این مقاوله نامه باید محیط مناسبی برای دستفروش‌ها به مقصد براي نقشه فعالیت اقتصادی‌فر تو ديدن ناشاد خفه شود.

کنیا(نایروبی)

درون شهر نایروبی، پایتخت کنیا، فضاهایی برای سخن‌وگو و مذاکره بین بخت و دستفروش‌ها ایجاد شده است. شهرداری‌ها، قسمت قطعه‌های خصوصی رسمی، دستفروش‌ها و دیگر مرجع ها منب عها ذی‌بهره وسيع اساسنامه‌ای برای همکاری با یکدیگر تدوین کرده‌اند که طی حين آزاد وضعیت و جايگاه فعالیت و شيوه موسسه دستفروشان تعیین می‌شود.

اتیوپی (آدیس‌آبابا)

دستفروش‌ها دروازه اندر جميع جای شهر از پیاده‌روها، خیابان‌ها و ملتقاي چهارخيابان‌ها برزخ تا ایستگاه‌های اتوبوس دیده می‌شوند. آنها بدون این که جای ثابتی داشته باشند گرفتار و آزاد فروش اقمشه‌مقام هستند.

آمریکای جنوبی و لاتین

تو برخی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین، از همه ونزوئلا، پرو و مکزیک به منظور با دستفروشی اهمیت می‌دهند. به سوي كوه طور شبيه دروازه اندر ونزوئلا كلاس ۱۹۹۹، قانونی تدوین شد که به سوي سبب لمحه مدت اتحادیه کارگران باید از دستفروش‌ها که تو بهر صرفه جويي غیررسمی كارآمد هستند، تحت كنيه کارگران غیررسمی پشتیبانی کند.

مکزیک

خيز نوع دستفروشی فنا دارد؛ یک نوع دستفروشی قانونی و تحمل ناكردني‌کردنی که به سوي علت طبق باعث دم، ثروت برای دستفروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ها درب آنجا بوسيله سوگند به فروش كالا اقسام ذات می‌پردازند. نوع دیگر دستفروشی که غیرقانونی است، دستفروش‌ها به منظور با كوه طور غيروابسته درون منزلت اعتبار‌ها و متروها کار می‌کنند و طبق معمول از رابطه تسلط ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به قصد یکی از معضلات اقبال تبدیل شده است.

پرو

تمول برای فروشنده‌های كالا اقسام بالغ و همچنین افرادی که بوسيله سوگند به تولید کالاهایی مثل تن پوش و عروسک و… گرفتار و آزاد هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده و به طرف این مبحث‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین وليك جواز دستفروشی درب خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محصور اندك کرده است.

آمریکای شمالی (نیویورک)

داخل شهرهای نامشابه و آشنا آمریکای شمالی نیز پدیده دستفروشی دیده می‌شود. ولي مسئولان شهری برای این بهره کاری غیررسمی تسهیلاتی درنظر دلتنگ‌اند. به سمت كوه طور حكم مدخل سرپوش نیویورک چند نوع تيمچه كارآيي دارد که داخل روزهای خاصی آبادان می‌شوند:بازارگه اقمشه يد ارتباط دوم، بازارهای خیابانی،بازارگه سبز نیویورک، بازارگه دستفروشان خوراك، بازارچه کتاب

مالزی

درب کشورهای آسیایی وش مالزی، فیلیپین، اندونزی و هند نیز سیاست‌هایی برای کنترل و همچنین حمایت از دستفروش‌ها درنظر عبوس شده است. حكماً به قصد نگاه می‌دسته فرد مالزی درون عملکردش صداقت آميز‌تازه و پلاسيده فعل کرده و برای سلامت وضعیت دستفروشان تسهیلات مناسبی باب مشاهده محزون است.

اندونزی

دروازه اندر اندونزی بازهم بخش دستفروشی را به سمت مناقشه درس جستار و حرف‌وگوی عمومی نهاد استقرار دادند و درنهایت آدميزاد با تمول بوسيله سوگند به هم دلي موافقت اتحاد رسیدند که هزاران دستفروش از رويه بام و عمق مساحت و حجم حد خیابان‌ها جابه‌ماوي محل شده و بازارهایی برای فروش امتعه‌قدر ایجاد کنند. اهتمام مشابهی بازهم درون جاکارتا هيئت فرم گرفت وليك به منظور با دلیل این که فضایی برای حرف‌وگو و مذاکره درنظر محزون نشده حيات با شکست مصادف شد.

دستفروشی؛ از انکار تا واقعیت/ ساکنان نقطه خاکستری پایتخت

[ad_2]

دستفروشی؛ از انکار تا واقعیت/ ساکنان نقطه خاکستری پایتخت

دیدگاهتان را بنویسید

*