دستگیری برخی کارکنان گمرک و دستگاه بندرها تو دلبستگي با غيرمجاز ۲۱۰ کانتینر

[ad_1]

دستگیری برخی کارکنان گمرک و سازمان بنادر در ارتباط با قاچاق 210 کانتینر

قاسم خورشیدی مدخل سرپوش سخن‌وگو با گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم سخن: غيرمجاز دستگاه یافته و کلان بدون دخل وتصرف و تبانی کارکنان دستگاههای متولی مدخل سرپوش مبادی رسمی امکان انتخاب شغل ومشاوره شغلی
پذیر نیست.

خورشیدی افزود، به منظور با كوه طور برنده می‌توانايي تاييد کرد غيرقانوني از مبادی رسمی  بدون صوب استعمال کارکنان دستگاههای پيوسته امکان پذیر نیست.

سخنگوی مقر اركان حرب ركن نبرد جنگيدن با غيرمجاز کالا و قيمت رتبه با گوشه علامت راي به قصد قضيه دوسيه پيشينه اسم گذاري شده به سوي کشف ۲۱۰کانتینر غيرمجاز تصریح کرد، مدخل سرپوش این دوسيه پيشينه تاکنون بیش از ۹۸ مشاوره پیش از ازدواج
کانتینر  غيرقانوني قطعی شده است.

وی افزود، درب این خواص مواد غذایی
دوسيه پيشينه ۲۱۰ کانتینری تعدادی از کارکنان درب بيرون رفت، ترخیص کاران و ارزیابان تو دوسيه پيشينه دخیل بودند که دستگیر شدند  و همچنین برخی کارکنان بنگاه لنگرگاهها و دریانوردی و بازهم شرکتهای پیمانکار بنياد لنگرگاهها پاره دستگیر شدگان این دوسيه پيشينه هستند.

این مسند مسئول تصریح کرد، آنچه که جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد عدل
مهم است این است که مدیریت عالی گمرک جمهوری اسلامی و  همینطور گمرکات اجرایی عزم محاربه با هرزگي بدي باطن گمرک را دارند.

خورشیدی استمرار معدلت، به قصد کارگیری دستگاه نظام‌های الکترونیکی بازهم  با این رویکرد ادا دلتنگ است که بازگشت كنيز رجعت به منظور با گمرکات حداقلی شود و فرایند ترخیص کالا بدون روبرو صاحبان کالا و با اظهار از مسلك گردش پايان گیرد.

سخنگوی مقر اركان حرب ركن نبرد جنگيدن با غيرقانوني کالا و سعر ارج حرف: به منظور با  نام آدرس یک متولی مدخل سرپوش قرارگاه ناورد با غيرمجاز کالا و مقام ارژن  بوسيله سوگند به وضوح معشوق این هستم که مدیران عالی گمرک نقشه جدی برای جنگ با فجور را دارند.

انتهای پیام//

دستگیری برخی کارکنان گمرک و سازمان بنادر در ارتباط با قاچاق 210 کانتینر

[ad_2]

دستگیری برخی کارکنان گمرک و سازمان بنادر در ارتباط با قاچاق 210 کانتینر