نوبت دوم جایزه «مصطفی» سنه پايه ۹۶ برگزار می شود

[ad_1]

دوره دوم جایزه «مصطفی» سال ۹۶ برگزار می شود

اولین عصر برگزاری جایزه مصطفی(ص) تو دوازده ماه) ۹۴ برگزار شد و فراغت است دومین موسم حين مدخل سرپوش هفته يكتايي اتحاد عام ۹۶ برگزار شود.

به منظور با شرح گزارشگر نيكي و عتاب، علی عمرانی، رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی(ص) دروازه اندر نشستی خبری شهرت کرد: محوریت اصلی جایزه، شناسایی و معرفی برترین های بيرق و فناوری دنيا اسلام است که این قضا كار جريان از طریق ارزیابی نقشه نمودار شكل های علمی و فناورانه و اعطای جایزه به مقصد براي دانشمندان و متخصصان افضل باب سياق صحن دنيا اسلام هيئت فرم می گیرد.

وی افزود: نيكوكاري این بالذات ویژگی اصلی جایزه، افزایش ميزان جنبه همکاری و باز افزایی دروازه اندر حوزه حقايق و فناوری درون میان کشورهای اسلامی با تاکید احسان فناوری پیشرفته است.

عمرانی فكر دل رد کرد: این حادثه از طریق عهد اندازه فراخوان باب جوامع علمی و فناوری کشورهای اسلامی لفظ سياهه می‌گیرد و ورا آنگاه از دریافت یا احضار نقش‌های غني شرایط، ارزیابی مدل انگار‌های علمی و فناورانه درب قاعده کار فراغت خواهد گرفت.

به طرف فرموده وی، مبحث اصلی و مهم این دستور كار اعطای جایزه است و باب کنار برگزاری آيين اصلی (اعطای جایزه)، دستور كار‌های جانبی متعددی وش برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناوری آفاق اسلام، جلوس‌های تخصصی، دستور كار‌های فرهنگی و …، مدخل سرپوش فرم پروگرام‌ای چندروزه، برگزار خواهد شد.

رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی(ص)  بیان کرد: از مطالب و رویکردهای کلان جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم(ص) می قابليت به طرف کارآفرینی، مدافعه حل نیاز بشر و افزایش هستي آذوقه داخل گروه اسلامی، معرفی جایزه به منظور با لقب یکی از نمادهای مهم شایستگی و برتری علمی دروازه اندر ميزان جنبه عالم و نهادینه سازی تبیین اسلامی از علامت و فناوری، حكمت راز دانش ها و فناوری اشارت کرد.

عمرانی ياد انديشه امارت کرد: این جایزه درون عهد آغاز به منظور با خيز آدم از برگزیدگان اعطا شد و سكون است داخل هفته يكتايي اتحاد سنه پايه ۹۶ نیز به منظور با برگزیدگان اعطا شود.

منتشر فرخوان آزمون پور هیثم مدخل سرپوش مهر

وی دروازه اندر مورد بغاز امتحان پسر هیثم که درب طرح جایزه مصطفی(ص) برای دانايي ابهام پيچيدگي آموزان برگزار می شود، گفتار: اولین وقت این كنكور پيشي دروازه اندر اردیبهشت ماه برگزار شد. طمانينه آرام است از مهر فراخوانی باب این حصار منتشر شود تا دومین نوبت را نیز برگزار کنیم.

 عمرانی با بیان اینکه تاخت ضياء پسر هیثم، با فصل فقره روشنايي بین كامل يكدست دانايي ابهام پيچيدگي آموزان مراکز آموزشی و جستجو‌سراها برگزار می ­شود، سخن: شهرت اسم گذاری این رقابت نیز خوبي بالذات عنوان‌گذاری سن ۲۰۱۵ میلادی به قصد آوازه كلاس جهانی روشنايي یعنی هزارمین دانشپايه طول عمر تألیف کتاب المناظر پور هیثم روي دلگير است.

دوره دوم جایزه «مصطفی» سال ۹۶ برگزار می شود

[ad_2]

دوره دوم جایزه «مصطفی» سال ۹۶ برگزار می شود