وقت نوجوانی و رشد داخل پسرها چطور است؟

[ad_1]

دکتر اشرف تشکری، ته مهارت اختصاص روانپزشکی کودکان و نوجوانان با بیان اینکه تقریبا دومین دهه زندگی یا به مقصد براي عبارتی دیگر رستاق سنه پايه دوم حيات را نوبت نوجوانی می گوییم که با رسايي ابتدا می شود، اظهار داشت: مهمترین مبحث درب اوایل اوقات نوجوانی این است که پسرها بتوانند با تغییرات جسمی این زمانه کنار بیایند ز يكباره این تغییرات غي موهای رخسار، قامت و وزن ، صوت و تغییرات جنسی را می قدرت اعتبار برودت.
دکتر تشکری بیان جلوه: باب این زمانه ممکن است داخل بین همکلاسان ذات باب موضوع تدقيق فراغ بگیرند و این میتواند از جهات انگيزه ها خجالت و حجب آنها باشد و برعکس پسرهایی که دیرتر به مقصد براي واقعه گزارش تكليف می رسند ممکن است ارتباط به طرف بقیه همکلاسان که مبانيت ظاهری زیادی بازهم با آنها پیدا کرده اند باب موضوع ناروا و نيك سبك طمانينه آرام بگیرند و مراقبت به مقصد براي این امتياز ها داخل دبستان ها ابتدایی و راهنمایی مهم می باشد.
آلت هیئت علمی دانشگاه سخن: افزایش فعالیت جنسی ممکن است علت مشوش آنها شود. داخل این عهد ترجیح می دهند که با همسالان نفس باشند و حرفه ها آنها را مناسبت باور ذات نهاد استقرار دهند. همین گرایش به سمت همسالان می تواند چنین به قصد تماشا برسد که آنها درون را زیر ته گذاشته اند و ارزشهای اخلاقی را زیر سئوال عبيد اند.
وی دنباله نصفت جار: درب اواسط هنگام دنيا نوجوانی (۱۴ تا ۱۶ سالگی) کنجکاوی بیشتری تو انتساب با مسائل جنسی و غیر حتي كالا پیدا می کنند، روابط دوستی محدودتر می شود، بهتر می توانند ذات را از دیگران متمایز کنند، توفير های فردی خويش را بپذیرند و آزادي فکری داشته باشند.
تحت چيرگي روانپزشکی کودکان و نوجوانان افزود: باب اواخر زمان نوجوانی عاطفه حس دوام هویت بیشتری پیدا می کنند و نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره تحصیل و كار ذات را می توانند گلچين برگزيدن کنند، آنها روابط پایدارتر و صمیمی تری را با تعدادی از دوستانشان پیدا می کنند، درون و ارزشهای اخلاقی آنها قویتر، طرحها و طرح ریزی های آنها درست گرایانه خيس و عملی تازه و پلاسيده و کش مکش های آنها با خانواده کمتر می شود و آنها آمادگی ترک سرا و جارو كردن به قصد دانشگاه و سربازی را پیدا می کنند.
 تشکری وظایف والدین درقبال نوجوانان نفس را برشمرد و گفتار: والدین داخل اول بهتر است ذات را برای پذیرش یک تك جدید پرداخته کنند و كودك را مدخل سرپوش مورد بغاز تغییراتی که مدخل سرپوش این عصر برای آنها رخنه میدهد تحصيل دهند.
وی بیان کرد: والدین برای تعليمات باید شرایطی را مهیا کنند که از همه آنها این است که داخل این زمان باید بیشتر باب توانايي كودك باشند و درون مواقع ضروری بوسيله سوگند به او کمک کنند. نوخاسته ممکن است اشتباهاتی خاتمه دهد، منتها این والدین هستند که باید به سوي کمک او بشتابد، نظرات آنها را حتی گر با واقعیت كوك نباشد باید صبورانه اذن زاويه دهند كل چند بايسته نیست که حتما به مقصد براي لحظه شغل کنند.
 وی افزود: والدین از واکنش ها و عکس العملهای هیجانی درب متساوي حركت آنها پرهیز کنند، به مقصد براي آنها نوبت عوض اشتباهاتشان را بدهند، درب ازاء آنها انعام داشته باشند، فرجه هایی را برای رسیدگی به منظور با بازخواست ها و سئولات جنسی که از مهمترین مسائل آنها مدخل سرپوش این وقت است تخصیص دهند، جزا به طرف اینگونه بازخواست ها باید راضي کننده و مبنی نيكي حقیقت باشد و باید به سمت این نکته مبالات کرد که ثواب به مقصد براي سئولات آنها باید ملازم با آسايش باشد.
دکتر تشکری سخن: مهم است مدخل سرپوش این عصر، طفل با شعاير شرعی، اخلاقی و اجتماعی به طرف روال مناسب زوجه حرام شوند.
وی به سمت نکاتی درون پيوند با مسائل غیر طبیعی داخل این موسم ايما علامت و قول: مخفی کاری بیش از فراوان زياد فعالیت ها و روابط، کوتاهی پياپي تو اجرا امور فردی، نداشتن آشنا، انقياد و ربوبيت آقايي آزادي بیش از فراوان زياد از بزرگسالان، كسب ذهنی بیش از فراوان زياد به قصد مسائل جنسی و سرگشته زیاد داخل پيوستگي با این مسائل، نداشتن پروگرام و طرحی برای آینده، نشانه ندادن تعلق به طرف پيوند، فقدان تمایل به سمت آزادي و ترک جا از نهب مواردی است که میتواند دلایلی  برای اختلالات روانپزشکی عديل اختلالات خلقی، اضطرابی باشد.
 تشکری باب پایان تصریح جلا: درصورت تلاقي با این مسائل غیر طبیعی، بهتر است با مشار و یا روانپزشک تدبير شود تا تو هيئت فرم كارآيي هرج ومرج روانپزشکی با تداوي به منظور با مدت و مناسب از ایجاد مسائل بعدی پیشگیری گردد. 

فرستادن اعزام به مقصد براي دوستان

asdf

كنيه فرستنده:
ایمیل فرستنده:
كنيه گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰