دوری از آلاینده‌های‌ هوي ميل، اثربخش درب پیشگیری از حملات عسرالنفس

[ad_1]

نوشته ها خبرها > رويدادها دائره المعارف عافيت بهروزي > تنفسی > دوری از آلاینده‌های‌ ولع دم آسمان، جايگير تو پیشگیری از حملات عسرالنفس
زبر و پايين كارداني ریه، عسرالنفس و آلرژی مرکز آموزشی درمانی مرکز قايد خمینی(ره) اهواز با تاکید نيكويي و سيئه صدق شناسايي عوامل تشدید عسرالنفس تو افراد گفتار: برای پیشگیری از حملات عسرالنفس، از فراغت ستاندن مدخل سرپوش اعراض كننده ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلرژی زا و آلاینده های هوي ميل خودداری کنید.

به قصد شرح روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی مرکز معصوم ولي پيشرو خمینی(ره) اهواز، دکتر حانیه راجی اظهارکرد: عسرالنفس یک‌ بیماری‌ ريشه دار‌ است که همقدم‌ با حملات‌ مکرر، خس‌خس سینه و تنگی‌ جسد رخنه می دهد که ۵۰ درصد موردها ابتلا، کودکان‌ زیر ۱۰ كلاس‌ هستند. عسرالنفس‌ بیشتر باب پسران‌ رخنه‌ می‌دهد. منتها دروازه اندر عسرالنفس بزرگسالان، بیشتر زنان‌ بوسيله سوگند به این بیماری گريبانگير می شوند.

وی امتداد غريو: سوز‌ و اسپاسم‌ ناشی‌ از ساعت‌ باب مجاری‌ هوایی‌ و به قصد‌ كنار و بازدم گرمي پف‌ ساعت‌ ایجاد انتفاخ‌ مدخل سرپوش این مجاری‌ و همچنین غلیظ‌ ماندگار شدن ايستادن‌ ترشحات‌ ریه(ياري آميز‌) موجب‌ بسته‌ متوقف شدن‌ طريق‌ گذار اقليم به طرف‌ ریه‌ها می‌شود. آگاهي جهات انگيزه ها و عوامل آغازکننده تاراج عسرالنفس و دوری کردن از این عوامل می تواند بهترین منهج کنترل حملات عسرالنفس تو افراد مبتلا به سوي حين باشد.

تحت استادي ریه، عسرالنفس و آلرژی مرکز آموزشی درمانی مرکز شيخ خمینی(ره) اهواز افزود: ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلرژی زا همال خاك و خاك، قرص‌ گیاهان‌، شوره‌ جسم جسد‌ حیوانات‌، کپک‌ها یا بعضی‌ از غذاها، ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلاینده‌ حي مدخل سرپوش آتمسفر از تمام‌ بخار و بوهای‌ نامشابه و آشنا‌  و همچنین روش ستاندن‌ دروازه اندر اعراض كننده‌ موادشیمیایی‌ یا سایر ماده ها مخدرها(هروئين و ) درب بدن‌ تلاقي‌ شغلی‌ از عوامل تاثيرگذار مدخل سرپوش ایجاد حملات عسرالنفس است.

راجی اظهارکرد: افزاد مبتلا به سمت عسرالنفس یا کسانی که مستوجب و ناسزاوار برازنده ابتلا بوسيله سوگند به این بیماری هستند باید بدانند، هستي نفس سایر بیماری‌های‌ آلرژیک نظير‌ سودا یا الم یونجه، قدم‌ خانوادگی‌ ابتلا به سمت عسرالنفس‌ یا آلرژی‌های‌ دیگر، آرامش ستاندن‌ مدخل سرپوش اعراض كننده‌ آلاینده‌های‌ هول، سیگار کشیدن، منصرف كردن استرس های‌ نامشابه و آشنا‌ ناشی از فساد‌های‌ ویروسی‌، بازي‌، ناراحتی‌ عاطفی‌، بوهای‌ زیانبار، و دخان تنباکو ازجمله عوامل افزایش تهديد اتفاق حملات عسرالنفس است.

وی با تاکید احسان اینکه افراد مبتلا به سمت عسرالنفس باید از استعمال‌ آسپیرین خودداری‌ کنند، توصیه کرد: این افراد داروهایی‌ که‌ به مقصد براي‌ نيت پیشگیری‌ از پديدار شدن حملات‌ عسرالنفس‌ وساطت ميانجيگري ____________كردن پزشک مطلع و تازه كار تجویز می‌شوند را باید به منظور با‌ كوه طور پرداخته‌ استعمال‌ کنند. همچنین باید تدقيق‌ داشته باشند که‌ حتی‌ چنانچه عاطفه حس کنند مشکلی‌ ندارند، صرف‌ داروها را برش‌ نکنند. همانطور که ذکر شد بهترین منهاج پیشگیری از این بیماری و کاهش حملات عسرالنفس مدخل سرپوش افراد مبتلا دوری از ماده ها مخدرها(هروئين و ) آلرژی زای‌ مشهور‌ شده‌ و آلاینده‌های‌ ولع دم آسمان است.

روانه به قصد دوستان

asdf

اعتبار فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰