دوقلوهای پسر، روزگار طولانی تری دارند

[ad_1]

دوقلوهای پسر، عمر طولانی تری دارند

لنگه در گروه تحقيقات، دوقلوها لا فريد از نوبت زا بهترین محبوب یکدیگر هستند، بلکه زندگي طولانی تری بازهم رابطه اتصال بوسيله سوگند به تک قلوها دارند و این خيز فاکتور به مقصد براي نيز متصل مربوط هستند.

به مقصد براي اعلام گزارشگر مهرباني، سيني پژوهش ها محققان دانشگاه واشنگتن، دوقلوها از ارج منون پایین تری داخل كل كورس دور جنسیت درون درازا عمرشان حضوراً هستند.

دیوید شارو، سرپرست تیم تحقیق، درون این سمند می گوید: «من واو داخل تحقيقات خويشتن دریافتیم که تقریبا تو تمام سنی، دوقلوهای مساوي دروازه اندر مقایسه با دوقلوهای غیرهمسان زندگاني زاد طولانی تری دارند، و بقای دوقلوهای غیرهمسان قرابت تناسب بوسيله سوگند به جمعیت عمومی کمی بیشتر است.»

این داده ها مرتبط منوط به قصد مندرج كتابت دوقلوهای دانمارکی، یکی از قدیمی ترین ذخایر اطلاعاتی باانسجام صحيح به مقصد براي دوقلوهاست. محققان ۲۹۳۲ خميده دوقلوی همجنس را که بیشتر از ۱۰ كلاس حادثه داشتند و بین سنه پايه های ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۰ باب دانمارک زاده زاييده شده بودند را وهله زمينه بررسی فراغت دادند. آن گاه مجلس آنها مدخل سرپوش دوران ارتحال را با داده های درست و نامربوط به سمت کل جمعیت دانمارک مقایسه کردند.

آنها دریافتند باب وضع مرحله مردان، ارتفاع مزیت دوقلوبودن باانسجام صحيح به قصد دوقلوهای دهه ۴۰ عام حيات. این تباين ۶ درصد هستي و عدم، یعنی گر از ۱۰۰ پسر درون جمعیت عمومی ۸۴ تن هنوز حي هستي و عدم، خلف تو وضع مرحله دوقلوها این شمار ۹۰ وجود.

باب موقعيت زنان، رفعت درصد فوت و میر درست و نامربوط به قصد اوایل دهه ۶۰ سالگی حيات، و امتياز دروازه اندر حدود ۱۰ درصد واضح شد.

مشاوره پیش از ازدواج

دوقلوهای پسر، عمر طولانی تری دارند

[ad_2]

دوقلوهای پسر، عمر طولانی تری دارند