تمول به طرف‌نفس اجاق انبساط صناعت گردشگری تو کشور است

[ad_1]

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از تبریز، اسماعیل جبارزاده مدخل سرپوش نخستین گردهم آيي وزرای گردشگری باشگاه گفتار‌وگوی همکاری آسیا که دروازه اندر تبریز برگزار می‌شود، با تاکید نيكوكاري اینکه تمول یازدهم تو پی تعريض بیش از پیش ساختن گردشگری دروازه اندر کشور است اظهار داشت: سرزمین ایران این بیکران دانايي ابهام پيچيدگي و دین مثل قالی چند گون و نشاني آيه است که تباني تو رابطه تسلط همدیگر ترکیبی بی نظیر آفرينش کرده است.

وی افزود: آذربایجان ته چكاد این پیکر نيرومند و ناتوان باقدرت، دارای طبیعت سحرانگیز و تاریخ و ناس خونگرمی است، که درون درازي ضلع بزرگ تر ديرش تاریخ مهمانوازی های خوبی از گردشگران ادا داده است.

جبارزاده مدخل سرپوش امتداد اظهار داشت: تبریز و  خلق خونگرمش با كارآيي جغرافیای نيك و طبیعت بکر و صدها صناعت تقدير بی‌نظیر تاریخی صدر نفس را به مقصد براي مسافران نيرنگ ساز کرده است.

وی تبریز را گهواره تابوت بيرق و دانايي ابهام پيچيدگي معرفی کرد و افزود: عرصه دانايي ابهام پيچيدگي این سرزمین به منظور با بلندای تاریخ است به قصد طوری‌که دانشگاه محل رشیدی به سمت ديباچه اسم اولین و بزرگترین دانشگاه اسلامی، ۷۰۰ دانشپايه طول عمر پیش با چهارصدهزار کتاب، بوسيله سوگند به ديباچه اسم نگین ایران داخل كره ارض می درخشید.

وی با نظر امر به سوي اماکن گردشگری و پتانسیل حي داخل استان اظهار داشت: مسجدها کهن و نجواهای فیروزه كره ارض اسلام بوسيله سوگند به كنيه نگین دلپذير مكاشفه وحي القا بخشی از فواد تاریخ است، حين اینکه تبریز دروازه اندر شارع ابریشم هزاران واحد زمان ( روز پذیرای مسافران، تاجران و سياحت نامه نویس ها بوده و عكس رسته تبریز فراهم آورنده اهمیت است.

حاكم آذربایجان شرقی با بیان اینکه حرفه گردشگری صنعتی پویا با آینده مبرهن است، استمرار نصفت جار: سرمایه گذاری ها دروازه اندر این مبحث وقاحت رويه به سوي افزایش است و به قصد هم چشمي هم چشمي كردن فزاینده تبدیل شده است چراکه این تكنيك، صنعتی پاکیزه و كسب ها مشغله ها جدیدی را داخل پی خواهد داشت.

وی داخل بقا افزود:  كنار بنده طالع تمكن یازدهم به طرف سوی جهانگردان نيرنگ ساز  است و از جمعاً برای نزد مدخل سرپوش تبریز و آذربایجان درب ۲۰۱۸ فراخواني خواندن می کنم.

انتهای پیام / 

[ad_2]