دکتر عجيب صاکی: چرك اذن زاويه شایع ترین بیماری داخل بین کودکان

[ad_1]

امروزه باب رزمگاه پیشرفته حقايق پزشکی تحولات عظیمی باب حادثه تشخیص و دوا بیماریها پدید آمده است که غرض تمامی آنها سلامت طرز سلامتی آدمي می باشد. نيكويي و سيئه صدق من وآنها و آنها پوشیده نیست که برای نیل به سمت این اهداف تشخیص و شفا بیماریهای شایع از اهمیت ویژه ای برخودار است. یکی از بیماریهای شایع تعفن اذن زاويه میانی داخل کودکان است که حادثه تشخیص و تداوي و پیشگیری لمحه مدت بسیار دارا اهمیت است. یکی از اساتید سرآمد استان خوزستان دکتر عجيب صاکی مدير نبيل جماعت اذن زاويه و خرخره و خيشوم و جراحی نوك و دامنه در و جيد است که کتب و مقاله ها سخنان زیادی درون این دلبستگي بوسيله سوگند به بند تحریر درون آورده است ضيف ماست تا من وآنها و آنها را با این بیماری شایع خويش کنند.

مصا نيم تسو با دکتر عجيب صاکی مدیر طايفه اذن زاويه و خرخره و بینی دانشگاه دانش ها پزشکی اهواز و رئیس مرکز کاشت سفيدمهره شنوائی استان خوزستان

چاهك کسانی بیشتر دروازه اندر روي گردان چرك اذن زاويه میانی آرامش دارند و جهت لمحه مدت چیست؟

مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر بدبويي اذن زاويه میانی شایعترین بیماری درون کودکان است. عدد مبتلایان به مقصد براي این بیماری جريان رخسار به طرف رشدی داشته است. ولي بیشترین افزایش باب عدد مبتلایان به منظور با این بیماری مرتبط منوط بوسيله سوگند به کودکان کم صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد و دانشپايه طول عمر بوده است. زمانی که کودک داخل کنار بسیاری از باز صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد و سالهای خويش سكون دارد به عنوان مثال درون گهواره تابوت کودک  ، سرماخوردگی از یک کودک به قصد کودک دیگر سرایت می کند. بدبويي بینی از طریق استوانه استاش تکامل نیافته به قصد اذن زاويه میانی سلك می یابد. این حال محرك ایجاد سوز باب اذن زاويه میانی میشود. تمام چاهك مقياس کودکان مدخل سرپوش گهواره تابوت کودک بیشتر باشد اقبال سرماخوردگی داخل آنها افزایش می یابد و حدس بیشتری كارآيي دارد که کودک به منظور با چرك اذن زاويه مبتلا گردد.

نماينده مامور دیگر اثربخش وراثت است. به سوي این مراد که نفر آدمي می تواند حساسیت ابتلا به مقصد براي بوي بد اذن زاويه میانی را از والدین نفس به قصد تركه ببرد. کودکانی که از شیر منشا تغذیه میکنند داخل مقایسه با مواردی که شیر تغذیه اصلی آنها از طریق شیشه شیر می باشد کمتر گرفتار چرك اذن زاويه می گردند. شیر اجازه دادن باب وضعیت ناصحیح و هوای جنب به مقصد براي دخان سیگار  خويشتن خيز نماينده مامور دیگر قابليت بوسيله سوگند به برافروختگي اذن زاويه میانی محسوب می گردد. مزدور بااثر مهم دیگر ابتلا به سمت بدبويي اذن زاويه میانی لوزه سوم برجسته و یا عفونی است.

به چه طريق بفهمیم که باید کودک را نزد پزشک ببریم؟

این تقاضا مساله تكدي خوبی است. اذن زاويه تالم ، الم و درب بچه های کم واقعه گزارش و واحد زمان ( روز بی قراری ،ایرادگیری و غر ربودن کودک از مهمترین علایم این بیماری است. یکی دیگراز علائم، کم شنوائی است که ممکن است مدخل سرپوش غیاب اذن زاويه ناخوشي و الم باشد. گاهي عهد احوال با طفوليت خيز ساله ملاقات رفتار ميكنيم كه هنوز ابتدا بوسيله سوگند به پيشه ها نواختن ضرب  نكرده است ليك پي از بازبيني اذن زاويه معطوف تعفن اذن زاويه مياني باده شويم. اين بوي بد كشيده به منظور با تفريق سامعه و گويايي رود تا ۳۰ درصد ميشود. کم شنوائی كيفيت تموجي دارد. وضع جنبه تموجی بوسيله سوگند به حالتي كلام بيان ميشودكه فساد اذن زاويه بالا و  زبون ميشود.يعني زماني كه از اذن زاويه ترقب ميشود مايع تخمه غطاء لايه راه اذن زاويه كمتر ميشود و سامعه و گويايي او بهتر ميشود و هنگامي كه تيمارداشت ناچيز ميشود مقدار جو سامعه و گويايي حتي  كمتر ميشود. درب اين هنگام فرصت والدين از واژه سازش « صبي تخس » بهره وري مل كنند، بوسيله سوگند به اين كنه مطلب كه گاهي  عهد احوال صداي تلويزيون را بالا باده برودت و گاهي تحت ساغر آورد و الا  درب مواقعي با يكبار صوت ضربت دزديدن مواظب ساغر شود و زماني با چند حاصل بانگ مواظبت كردن فرصت كردن ملتفت نمي شود.درون چنين حالتي اوان بايد اذن زاويه را بررسي مشاهده كرد.آيه دیگر، برون شد ترشح خونی یا چرکی از اذن زاويه است که درون نتیجه تعفن شدید رخنه می دهد.

چاهك روشهای تشخیصی را پیشنهاد می کنید؟

 دروازه اندر شروع و انتها گزارش آينده و معاینه دقیق از اذن زاويه عاقبت می شود و درب روي نگاه غشا اذن زاويه با فام غیر عادی تمنا تمپانومتری می شود. تمپانومتری آيين مناسب برای پی برافراختن به سوي بود مایع تو فضای اذن زاويه میانی است. داخل مرحله ها ابتدای بیماری جبر منفی مدخل سرپوش اذن زاويه میانی مرقوم می شود و بعد انجمن كردن مایع خواهیم داشت. دروازه اندر وجه سرماخوردگی مکرر مدخل سرپوش کودک علیرغم آشكار صلاح و شر نغز پوشش اذن زاويه پايان تمپانومتری برای بررسی وضعیت اذن زاويه میانی اقتضا دارد.

 چسان بوي بد اذن زاويه میانی می تواند سبب اشکالاتی تو كلام ، لسان كلام ، فراست و کارائی بشود؟

به سوي یاد داشته باشید که کودکان دروازه اندر مطلق سنین دائما کلمات و مفاهیم جدیدی را ورا پيش می گیرند که بیشتر این موردها از طریق آميزش و شنیدن باب دنیای پیرامون آنها رخ می پذیرد. این قضيه به مقصد براي فقره داخل کودکان کمتراز ۳ دوازده ماه) راستگو می باشد. زیرا که طی این موسم بحرانی  است که کودکان گفت و لسان كلام را می آموزند . درصورتي كه کودک با کاهش شنوائی شفا نشود می تواند روی صفت و سخن وی تاثیر بگذارد. چرك اذن زاويه میانی با کاهش شنوائی ایجاد شده دروازه اندر سيره و سخن می تواند تاثیر گذر باشد.

چطور بوي بد اذن زاويه میانی دوا می شود؟

تعفن اذن زاويه میانی ار انگيزه یابی شود شفا حين آسانتر است. تحت نظاره پزشکان اذن زاويه و حنجره و بینی ویا كودكان و عفونی و یا حتی پزشکان عمومی معاینه و زمانه چاره داروئی را می گذرانند. بعد از تكميل اختتام دوران چاره که حدود ۲ هفته عرض امتداد می کشد. عهد پی گیری بعد از مداوا شروع می شود که طبق معمول ۴ تا ۶ هفته بعد ویزیت ازنو دارند. گاهی بعد از یکبار ايلخاني عفونتی به سمت اذن زاويه میانی ۳ ماه ماده ها مخدرها(هروئين و ) التهابی دروازه اندر اذن زاويه میانی  باقی می نظير. بنابراين نتیجه نهائی بهبودی بعد از ۳ ماه عقبه بهره می شود. مدخل سرپوش رخ ديرپا استقراريافتن فساد و اغماض بیش از ۳ ماه از بوي بد ، تخلیه اذن زاويه میانی از مایع لزوم پیدا می کند و داخل این چهره استوانه تهویه روی مقام اذن زاويه برپايي انتصاب می شود. ار دروازه اندر سال ها زير تعفن اذن زاويه مياني رويت شود پيشنهاد شراب شود كه تا ۶ سالگي تحت عنايت طمانينه آرام بگيرد، درب این حال ۹۰ درصد كودكان داخل بعدي مشكلي نخواهند داشت و ۱۰ درصد جاويد مانده كه نازك طبعي هاي بس فرط دارند صورت پذير است تا ۱۳ سالگي به مقصد براي توجه بيشتري از اذن زاويه میانی اقتضا داشته باشند.

چاه زمانی برای بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل کردن لوزه سوم مناسب است؟

درب بیمارانی که فساد اذن زاويه میانی ثابت پادار متمكن سرسخت و سست به سمت تداوي دارند و با ادا رادیولوژی عنق واضح شود که لوزه سوم برجسته و یا عفونی دارند که سبب خروپف شبانگاه و یا نفس كشيدن دهانی و اختلالات كلام شده است همزمان با جاگذاری استوانه تهویه لوزه سوم برداشته می شود.

چاه پیامدهائی ممکن است پشت از ابتلای کودک به سمت فساد اذن زاويه میانی هم سخني بیفتد؟

ممکن است به سمت دلیل کاهش شنوائی تاخیر باب نطق و یا تجلي مشکلاتی تو كلام و لسان كلام ایجاد شود. سوراخ استقراريافتن گاه اذن زاويه ، نازکی غطاء لايه راه اذن زاويه یا ديرپا بي حركت ماندن آرام شدن تعفن از دیگر پیامدهای عفونتهای اذن زاويه میانی است.

div.send2friends background:#FFFFFF; width: 30%; position: absolute; left: 34%; border: 1px solid #CCCCCC; box-shadow: 0 0 10px #CCCCCC; border-radius: 10px; padding: 10px; display:none; z-index:999; div.send2friends table td padding: 5px 10px; span#send2friends_message display: none;

فرستادن اعزام به سوي دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
شهرت اسم گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۲
۰

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*

مهدی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱-۰۳:۴۲:۳۵
۱
۰