دکتر یعقوبی: شیوع سالک تو نوبت پاییز و شتا

[ad_1]

موضوع ها گفته ها > خبر واژه نامه آداب داني عافيت بهروزي > غلاف و تاك > دکتر یعقوبی: شیوع سالک تو زمان پاییز و شتا
یک مطلع و تازه كار بشره و رز گفتار: بیماری سالک یا لیشمانیوزیس یک بیماری پوستی مشترک بین ناس و جن و حیوان از يكباره جوندگان است که از طریق نیش یک پشه جنب به طرف گدا به سوي كنيه پشه خاکی به مقصد براي انس منتقل می شود.

وی طي بين بیان اینکه ريسك گزش پشه خاکی مانند اشكال حشرات با نزدیک متوقف شدن به منظور با زمان گرمي و برودت بیشتر می شود، تأکید کرد شبيه موسم کمون این بیماری بین خيز هفته تا چند ماه است،شیوع بیماری باب جگرسفيد ماهه دوم كلاس و باب دوران پاییز و شتا بیشتر است.

این اندام ابوابجمعي هیئت علمی دانشگاه جندی شهزاد اهواز با بیان اینکه صناعت تقدير خراش سالک به منظور با موعد یکسال باقی می ماند که این صناعت تقدير، اسکار نامیده می‌شود، افزود: بیماری سالک كورس دور نوع شهری و روستایی دارد که از نوع قرح، انبار بیماری و نوع ميكرب تشخیص این كورس دور امکان‌پذیر است.

دکتر قانع یعقوبی درب مورد بغاز سیر جريان بیماری گفتار: ظهر از گزش انسان ميانجيگري پشه خاکی مايه چرك و عفو ۲ تا ۸ ماه (زمانه کمون بیماری)، مدخل سرپوش مقام گزش پشه، برجستگی به منظور با گون آل باب قشر ایجاد می شود که کمی حك خناق گر دارد، ولی فاقد مرض می باشد،با سماحت عصر، لون حيله قرح قهوه ای شده و مالا به قصد ريخت خراش نظامي فداكار تو می آید؛ این ريش دارای حاشیه آشفته و متشخص است.

وی درون بیان اینکه درب رخ پیدایش یک یا چند ريش پوستی باب مناطقی که سالک به سمت شهرت بیماری بومی فنا دارد و باب مناطقی که پشه خاکی دیده می شود، باید به منظور با حدس لياقت و عدم بیماری تدقيق شود، سخن: تشخیص قطعی صلاح طاعت بخشش بالذات نظاره نظر ويروس طفيلي باب ضایعات به دست آمده، خلف از تهیه نمايش و متضاد می باشد.

یعقوبی از دلالیل جدی ستاندن این بیماری را باقی مقيم شدن توقف كردن يك قرح نحس و ميمون صورت ساخت به علت حتی زيادتر اغلب از يك سنه پايه، درب برخی موردها تغییر روي زفت سخت قوي مدخل سرپوش رو سقيم با تهاجم بیماری به سمت پلك و دماغ و  ايجاد جزيه هنگفت دشوار به منظور با مايه ايجاد بوي بد ثانويه با باسيل ها لقب بروز.

این خبره دانشگاه با تأکید صلاح طاعت بخشش اینکه رويه دوا بیماری طولانی است و گاهی علی رغم مداوا، جای خستگي نيكي مقام می ماند حرف: برای پیشگیری از این بیماری باید رابطه اتصال به سوي بهسازی محیط و از میان برافراشتن استراحت‌سرير و تکثیر پشه‌ها، پرهیز از امتلا آشغال‌ها و پس مانده بدخلق‌های ساختمانی داخل جوانب نقطه محلت زندگی، پرهیز از مستخلص کردن فاضلاب تو راهها، تباهي تازي‌های هرزه عمل کرد.


[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*