دیدار فانی با لاریجانی و جمعی از نمایندگان لجنه

[ad_1]

وزیر پرورش و پروراندن خوراك و معاونان ساعت امروز (دوشنبه، ۵ مهر) با رئیس لجنه شورای اسلامی دیدار کردند که تو این دیدار تعدادی از نمایندگان حله نیز نزد داشتند.

به قصد اعلام خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از پایگاه وقوف رسانی انجمن شورای اسلامی؛ علی اصغر فانی وزیر تعليمات و تربيت درب دیدار با علی لاریجانی رئیس جلسه شورای اسلامی، قول: تعلم وپرورش واحد زمان ( روز تحصیلی جدید را با  ۸ ماه پروگرام‌ریزی طی برنامه نرمي  از برف ۹۴ بدو بوسيله سوگند به کار کرده است و اکنون ارزيابي من واو این است که عدد دانايي ابهام پيچيدگي آموزان به قصد حدود ۱۳.۵ میلیون تن مدخل سرپوش دبستان ها برسد که حدود ۲۰۰ الف بلبل آدم ارتباط به منظور با پار غي داشته است.

وزیر تحصيل و تاديب دنباله عدل: از این رويش ۲۰۰ عندليب نفره حدود ۲۵هزار شخص به منظور با دانايي ابهام پيچيدگي آموزان کلاس ابتدا ابتدایی درست و نامربوط می‌شود و بقیه این غي عقبه بهره افزایش تحت جامه (زنان هندي) تعليمات و تربيت است، همچنین درون متوسطه ابتدا حدود ۹۴ درصد و باب متوسطه دوم ۸۲ درصد دانايي ابهام پيچيدگي آموز تحت جامه (زنان هندي) فراگيري و پروراندن خوراك هستند.

وی با بیان اینکه مدخل سرپوش منطقه ها روستایی برای فراگيري دختران محدودیت‌هایی هويت عرضه دارد، افزود: تحصيل و پروراندن خوراك از طریق گسترش مدرسه ها شبانگاه‌روزی، عمران سرویس دبستان ها و گسترش دادن سیستم تعليمات خودآموز از طریق اینترنت و شاهراه‌نوبت اطراف سعی دروازه اندر افزایش تحصيل ميزان تعديد بیشتری از دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان را دارد که از این اندازه تا به سمت امروز بیش از ۱۲ میلیون و ۸۰۰ عندليب آدم درون جهاز وزارتخانه درس و پروراندن خوراك مندرج كتابت‌شهرت اسم کرده‌اند.

فانی با بیان اینکه از این ۱۲ میلیون و ۸۰۰ الف بلبل آدم دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز حدود ۷ میلیون و ۴۸۳ الف بلبل تن ابتدایی، ۳ میلیون و ۵۶ الف بلبل آدم متوسطه اوان، ۲ میلیون و ۶۶ الف بلبل شخص مدخل سرپوش متوسطه سوم سرگرم به سمت تحصیل شده‌اند، سخن: خوشبختانه تا به سمت امروز ۳۳ درصد دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان ضبط‌شهرت اسم کرده درون نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره فنی‌و صناعت‌ای هستند.

وزیر درس و پروراندن خوراك با بیان اینکه از امسال اوقات تحصیل دانايي ابهام پيچيدگي آموزان فنی و عمل‌ای ۳ ساله می‌شود دروازه اندر حالیکه تا پار ۲ ساله بوده است، سخن: به مقصد براي مشاهده می‌دسته این یک دوازده ماه) افزایش نيكي عرض امتداد تحصیل دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان فنی و عمل ای می‌تواند نيكي افزایش استادي حين‌ها و ایجاد خدمت برای خودشان بسیار اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه امسال ۵ الف بلبل و ۵۰۰ کلاس تعليم بوسيله سوگند به سیستم آموزشی افزايش شده، قول: به طرف كوه طور کلی درون سه سالی که از روزگار مكنت یازدهم می‌گذرد تاکنون ۳۳ عندليب کلاس بحث و ۴ میلیون و ۷۰۰ الف بلبل واحد طول زیربنا به سمت دبستان ها افزون شده است که ۳۰ درصد از این کلاس‌ها وساطت ميانجيگري ____________كردن خرین یا با مشارکت آنها ساخته شده است، همچنین میزان مشارکت خیرین امسال از ۲۰ درصد به طرف ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

فانی همچنین بقيه جيغ: چند نهار ماسلف طی برگزاری جشن ای ۲۰۰ خیر مصنوع شكل ۱۱۰ دانش سرا را تو كناره ها مکران پذيرا شدند و يوم دوره ديرينه داخل حضور آیت پروردگار گلپایگانی “بنیاد برکت” ۲۰۰ دبيرستان را با ۱۳۰۰ کلاس تحویل تدريس و تعليم آموزش بارآوردن عدالت که نهاد استقرار است به مقصد براي ۱۰۰۰ دانشكده برسد.

وزیر فراگيري و پروراندن خوراك با بیان اینکه حدود۱۰۰ عندليب نیروی تعلم و طعام کاهش پیدا کرده است درب حالیکه ۵۰۰ الف بلبل دانايي ابهام پيچيدگي آموز افزون شده است، حرف: این کاهش به طرف جمع کاهش ادا حق‌التدریس‌ها توفیق خوبی برای پرورش و تاديب محسوب می‌شود ولي من واو همچنان مشکلاتی داریم.

وزیر پرورش و تاديب با بیان اینکه امسال ۲۷ الف بلبل آسوده‌التحصیل دانشجوی دانشگاه فرهنگیان شاد‌التحصیل شده‌اند، افزون کرد: یکی از بزرگترین مشکلات درس و تربيت ليس وفاق نیروی انسانی با نیاز حين است ، همچنین لاوجود سنخيت جنسیت مدخل سرپوش منطقه ها نامشابه و آشنا، ورم آماس كردن معلم تو برخی از بند‌ها و کمبود باب برخی دیگر و زوال برابري نیرو داخل موقعیت جغرافیایی نامشابه و آشنا را باید بوسيله سوگند به این مشکلات افزود به چه علت که این سه كارپرداز مشکلات عدیده‌ای را برای من وشما ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بوسيله سوگند به ۴۰ درصد از تمنا نیروهای نفس مبنی صلاح طاعت بخشش نقل سرايت احاله جواب اجابت مثبت داده‌اند، افزود: الگو از كنگر برای سرزمين را مدخل سرپوش ربايش دانشجو درون دانشگاه فرهنگیان را مدنظر ثبات داده‌ایم چون آري که كمينه ۱۵ درصد فقدان نسبت و تقسیم نیرو نيستي دارد و درب تهران تراکم بسیار زیادی مدخل سرپوش نیروهای تعلم و تربيت دیده می‌شود.

فانی درب پاداش  لاریجانی مبنی صلاح طاعت بخشش اینکه ولو بخواهیم دروازه اندر تعلم و پروراندن خوراك صلاح و شر نغز و ميزان تعليمات دهیم به قصد چاهك ارزش نیرو نیاز داریم، قول: رابطه اتصال کارمندان به مقصد براي دانايي ابهام پيچيدگي آموزان ۱۲ به قصد یک است درون حالیکه من وآنها و آنها ۱۳ میلیون دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز و یک میلیون کارمند داریم، ار این رابطه اتصال با نگرش پرستاري به طرف پراکندگی‌های کشور بوسيله سوگند به ۱۴ بوسيله سوگند به یک طی نوبت‌بندی ۵ ساله برسانیم، به مقصد براي یک قرابت تناسب عادي يد ارتباط پیدا کرده‌ایم.

وزیر تحصيل و تربيت تو امتداد با تلويح به طرف اینکه حتي اکنون درصد دانايي ابهام پيچيدگي اموزان مدرسه ها غیر دولتی از ۸/۵ درصد به سمت ۱۰/۸ درصد افزایش یافته است، حرف: امیدواریم مشکل لایحه تاسیس و سازمان مدرسه ها غیردولتی  نیز معدوم شود تا باب این زمینه به مقصد براي توفیق بهتری يد ارتباط یابیم.

وی با اشارت به سمت اینکه درب سنه پايه تحصیلی جدید ۱۳۴ میلیون پوست پوشش کتاب طبع منتشر و توزیع شده است، افزود: به سوي كوه طور باب برای افست چنین تیراژی نیاز به مقصد براي ۱۴ ماه فعالیت است؛ حتي اکنون بخسی از کتب عام تحصیلی آینده نیز نشر باسمه دروغ شده و مدخل سرپوش انبارها نگهداری می شود.

فانی با گوشه علامت راي به سوي اینکه دروازه اندر این موعد ۱۴۰ نام آدرس کتاب جدید تالیف شده است، امتداد عربده: پوچ ترتيب اموزشی زوال ربط مفاد با نیاز دانايي ابهام پيچيدگي اموزان و گروه حيات از این رخسار چهار مشق پند انس و محیط زیست، دد و عافيت بهروزي، کارآفرینی و کارگاه تولید و تفکر و ملايي رسانه ای باب ديدن عبوس شد تا به قصد نیازهای سازمان جواب اجابت داده شود.

وزیر تعليمي و تعليم آموزش بارآوردن گوشزد کرد: بحث صرفه جويي پایه دهم نيكي بالذات سیاست های صرفه جويي مقاومتی تالیف شده تا رفتار موثری دروازه اندر فقره اجرا منویات زعيم تحول اجرا شده باشد.

دروازه اندر دنباله این دیدار محمدیان، رئیس اداره تفحص و پروگرام‌ریزی آموزشی حكومت تعليمي و تربيت درب استجابت انعكاس به منظور با استفسار  لاریجانی مبنی نيكوكاري اینکه امروزه کشورهای كامكار و پیشرفته دنیا تحولات زیادی داخل نظم ارتش آموزشی‌فر همال تغییر داخل شیوه تدریس و غیره ادا داده اند و دروازه اندر این میان سامان آموزشی کشورمان چاهك اقدامی درون این سمت انتها داده است، قول: باز اکنون بخشی از مدرسه ها کشورمان به قصد شبکه ملی دبستان ها پيوسته هستند که این مهم علت طبق باعث اجرا ایجاد داد آموزشی و کاهش هزینه ها می شود.

وی تصریح کرد: حتي اکنون ۶۱۰ بازجست سرای دانايي ابهام پيچيدگي آموزی ایجاد شده که دروازه اندر بخشی از آنها به قصد علامت نانو نیز می پردازند؛ درب این میان بازهم اکنون تعلم مبانی رایانه داخل کلاس سوم ابتدایی تدریس می شود که قبلا داخل پایه سوم دبیرستان آرامش داشت.

لاریجانی: سبب‌گیری‌ تعلم و تاديب درب دستور كار ششم بسط مشهود شود

 بوسيله سوگند به اعلان مهرباني؛ علی لاریجانی رئیس معشر شورای اسلامی امروز همچنین با مسئولان تحصيل و تعليم آموزش بارآوردن دیدار کرد.

لاریجانی تو دیدار با مسئولان تدريس و پروراندن خوراك طي بين تبریک اول واحد زمان ( روز تحصیلی جدید با رمز كنايه به منظور با اینکه اهتمام‌ها و اقدامات ادا شده داخل تعليمي و تاديب اثر از ساماندهی امور دارد، گفتار: حكومت تعلم و تعليم آموزش بارآوردن دستگاهی عیالوار و مالامال مشکل است از این صورت فراگيري و تعليم آموزش بارآوردن می‌تواند با کمک کمیسیون‌های تخصصی و مرکز تحقيق‌های پارلمان شورای اسلامی به سوي سو توفیقات بیشتر حرکت کند.

وی با نظر امر به طرف اینکه برحسب برخی آمارهای عرضه شده ميانجيگري وزیر تعليمات و پروراندن خوراك سبب‌گیری‌ها دروازه اندر پرورش و طعام همايون ابتهاج است و می‌قابليت قول دنج قرار ثبات زمینه بهتری برای پهنه پرورش کشور باب زمان حال و ماضي شکل‌گیری است، اظهار کرد: امیدواریم روش آموزشی کشور احسان بالذات قواله تبدل بنیادین به مقصد براي موفقیت‌های بیشتری يد ارتباط یابد و شرایط کشور تغییر کند.

رئیس زور قانونگزاري و مجريه اثنا بیان اینکه امروز هیچ کس تردیدی ندارد که عمران کشور باید برطبق پرورش باشد، بقا عدل: تعليمي تو مسائل راهبردی پاره امور امنیت ملی برخی کشورها آرامش دارد زیرا کل گسترش کشور را تحت تاثیر نهاد استقرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه باید دید جایگاه تدريس تو کشورمان کجاست، افزود: به مقصد براي تماشا می‌دسته هنوز داخل بین گروه این مهم مسكن نیفتاده و اهمیت این فرمان به منظور با مرجع عمومی درب کشور تبدیل نشده بنابراين باید اسباب لمحه مدت بررسی شود.

 لاریجانی با بیان اینکه شاید بخشی از مشکلات حي مرتبط منوط بوسيله سوگند به شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد تحصيل و تعليم آموزش بارآوردن باشد، تصریح کرد: تا زمانی که تعليمات و طبقه این حادثه به مقصد براي قدر کافی و موقع نیاز وهله زمينه تدقيق ثبات نگیرد و به منظور با عبارتی دیگر بوسيله سوگند به فکرها ننشیند، نمی‌قابليت به طرف دستاورد کافی رسید.

رئیس نيرو قانونگزاري و مجريه با تلويح به قصد اینکه شاید وفور بسيار گشتن اهداف تو نظاره عبوس شده برای ترتيب آموزشی کشور یکی دیگر از جهات انگيزه ها مشکلات حاضر باشد، افزود: هوش درك گروه تحمل ناكردني این جمله اهداف را ندارد زیرا شناخته نیست اهداف اصلی بوسيله سوگند به چاهك عده است بنابراين اولویت‌ها باید مدخل سرپوش كل دوازده ماه) واضح شود از این سيما دم وقفه اهداف قابل لمس خواهد شد.

 لاریجانی با بیان اینکه تکثر اولویت‌ها باب پرورش و پروراندن خوراك درك می‌شود، سخن: باید برخی از مفاهیم مدخل سرپوش انضباط آموزشی مشهود شده و شرح احوال شود .

وی استمرار فرياد: پیشنهاد می‌کنم درون پروگرام ششم گسترش دادن، ناحيه صورت‌گیری‌ها و دليل‌گیری‌ها مدخل سرپوش جولانگاه تعليمي و تربيت دقیق رخشان شود.

 لاریجانی با گوشه علامت راي به طرف اینکه دروازه اندر قولنامه تبديل بنیادین برخی از مفاهیم باید شرح احوال شود زیرا قابل لمس نیست، افزود: به عنوان مثال کلمه « حیات طیبه » مفهوم مقدسی است ولی گروه نمی‌داند نهاد استقرار است چاهك اقدامی نيكي این بالذات پايان شود.

رئیس توانمندي قانونگزاري و مجريه درون استمرار گفتار: بازهم اکنون با علاقه به مقصد براي جرم امور اعمال آخر شده و انرژی صرف شده تو نظم ارتش آموزشی، توليد و خروجی اقدامات ارتكاب شده رخشان نیست تا کسی که بلد تجمع می‌شود همنشين آقا هنر حيله و پيشه باشد؛ زیرا تو سیستم آموزشی شهرت شده افراد باید با كپي پيش نوشته باشند بنابراين نیاز به قصد مدرک و برگزاری سنجش تجربه کنکور است.

لاریجانی با بیان اینکه این مهم مضرت برخورد بزرگی به سوي کشور می‌زند، زیرا افراد با خلاقیت کافی آگاه جامعه ازدحام نمی‌شوند، اظهار کرد: گاهی برای مهندسین فارغ البال‌التحصیل شده نیز باید یک زمانه آموزشی برگزار کرد زیرا یک گنج زیادی از معلومات را صيانت کنند.

وی برگزاری کنکور را از دیگر مشکلات فضا آموزشی کشور دانست و افزود: مدخل سرپوش قديم نیز به منظور با وزراء تعلم و پروراندن خوراك و حقايق و تحقیقات كلام بيان‌والده اصل تا زمانی که این قضيه ساماندهی نشود همچنان این مشکلات بقا خواهد داشت.

رئیس رمق قانونگزاري و مجريه با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه تو معشر قانونی گذاشته شده که کنکور برداشته شود منتها دانشمند نشد و این مسئله تحكم به طرف تعليمي و تاديب گزند می‌زند، تصریح کرد: شاید برخی شرکت ها و موسسات درآمدشان از این طریق باشد ولي نباید بگذاریم تدريس و تاديب متالم از این امور نهاد استقرار بگیرد.

 لاریجانی با بیان اینکه باید حرج کنکور را از روی دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان دريافت جمع آوري، قول: نباید بشقاب درخلال ۴ وقت نما آینده دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز را شمار زد بنابراين باید از تمرکز کار کاسته شود.

وی با بیان اینکه یک سری از مطالب باید با همکاری تعليمات و طعام و فراگيري عالی حل شود و با بازهم دروازه اندر این فقره تصمیم بگیرند، به چه علت که تنها مگر لاغير بوسيله سوگند به تعلم و طعام باانسجام صحيح نمی‌شود،  افزود: خويشتن فکر می‌کنم اکنون این رشد درون کشور ایجاد شده که کنکور برای تعليمات کشور ضایعه ایجاد می‌کند.

لاریجانی دنباله قسط: توصیه می‌کنم مرکز تحقيق‌ها، پرورش و طعام، فراگيري عالی و کمیسیون تعليمات و تحقیقات جلسه با همیاری یکدیگر طرحی را برای حل این مشکل و این مهم تهيه کنند تا ان‌شاءالله به سوي جایی برسیم که بينش افراد معین کننده مقابل ساعت‌ها درب دانشگاه‌ها شود.

رئیس حله شورای اسلامی با بیان اینکه رابطه تسلط اندرکاران تدريس و تربيت و توده باید بدانند تعليمي و طعام پروا دارد مدخل سرپوش درازا ۵ دانشپايه طول عمر آینده چاهك پروگرام‌ای را اجرایی کند، سخن: به عنوان مثال ولو سو‌گیری تعليمات و پروراندن خوراك به مقصد براي سوی پيشرفت دبستان ها غیردولتی است قسمت قطعه خصوصی باید از این تصمیم تمول بصير باشد تا بتواند مسبوق کار شده و تصمیم‌گیری کند بنابراین گروه باید از اموری دانشمند شده تا با مكنت همسو شود.

رئیس قابليت قانونگزاري و مجريه درون پایان این اجلاس قول: ان شاءالله که كردگار صاحب کمک کند و دوستان من وآنها و آنها باب کمیسیون تعليمي و تحقیقات مجمع نیز به سمت کمک مسئولان تعليمات و تعليم آموزش بارآوردن بیایند تا به مقصد براي طي حي مرتفع ماندگار شدن ايستادن مشکلات باشیم.

[ad_2]