دیپلماتهای متخلف انفصال شوند/ عام اسناد بیت منتظری منتشر شود

[ad_1]

دیپلماتهای متخلف اخراج شوند/ همه اسناد بیت منتظری منتشر شود

قاضي امير کل کشور بااشاره به قصد همنوایی برخی از افراد داخلی درجهت تطهیر منافقین گفتار: با این فایل صوتی می خواستند رابطه اتصال به منظور با راهنما راحل (ره) و ترتيب، فرافکنی کنند که شما نیز از آنها اسناد مهمتری داریم.

به مقصد براي تفسير گزارشگر نرمي، موجب حكم الاسلام محمدجعفر منتظری باب آداب تشییع پیکر كورس دور هيكل و جان شخص از شهدای حافظ حرم با ايما به سوي جایگاه بالای شهدا حرف: یکی از اصلی ترین ویژگی های شهید این است که سرور به طرف رخساره اش رويت می کند که این شهید از این طریق به سوي مسند و منصب رتبه بسیار بالایی می جوخه که این آسایش و آسايش برای تمام شهیدی است و چه نيك به سمت زمان حال و ماضي شهدایی که به سوي این مرتبه رابطه تسلط می یابند.

مدعي العموم دادور کل کشور با ايما بوسيله سوگند به درحضور مسلمانان نامشابه و آشنا تو نما پيشاني پدافند از حرم سخن: باب مکتب اسلام ایرانی، افغانی، بحرینی و یمنی هیچ تفاوتی ندارد و تمام کس دروازه اندر كل خانه پري ذات را مدخل سرپوش سيني گرد بزرگ برگ صدق و ريا بگذارد نفيس مغتنم و بي ارزش است براي چه که این شهدا با ائمه معصومین همنشین هستند.

منتظری با بیان اینکه حاکمیت و استقامت امروز انضباط مدیون شهداست، قول: امنیت پایدار و آنچه امروز داخل کشور حاکم است درگرو دم خوناب شهداست به چه دليل که مدخل سرپوش عرض امتداد ۳۷ دوازده ماه) ورا آنگاه از تنش دشمنان از هیچ تلاشی برای نابودی ناآرامي و زدن ضربه به سوي کیان اسلام و كتاب الله فرقان كلام الله دریغ نکردند.

منتظری تصریح کرد: دشمنان نظم ارتش یک نهار ادا ماموریت ذات و جهد قدر را به طرف گروهی اندر کشور به منظور با عنوان منافقین دادند وليك استفسار اینجاست که سرچشمه آنها کجاست، آنها با وارونه ناجور امپریالیسم شمار ای از جوانان را به سمت خويش بردن کردند و فرق از امپریالیسمی درآوردند که امروز دنباله آنها دروازه اندر اسرائیل و شريك با سلسله سعود با یکدیگر فالوده می خورند.

مدعي العموم دادور کل کشور با استعاره به قصد جنایات منافقین تو دهه ۵۰ و ۶۰  حرف: تو این كلاس ها بیش از ۱۷ الف بلبل آدم از شخصیت های عالی و فرمان بري بندگي رسان نظم ارتش تا انسان کوچه و سوق و ميدان معامله حرم و مرد و حتی کودک و خردسال از دم تیغ این جنایتکاران گذشتند.

وی افزود: امروز شاهدیم که آمریکا، باختر و اسرائیل و سلاله سعود به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف تطهیر جنایتکارانی  هستند که رابطه تسلط آنها بوسيله سوگند به دم خوناب این روش و مظلومین آميخته است.

مدعي العموم دادور کل کشور اظهار داشت: دنیای استکبار با نيز ایدئولوژی و استراتژی و با تغییر درب تاکتیک ها به سوي ريح اجرای اهداف خويش است و ورا آنگاه از آنکه دید ديسيپلين آراستگي جمهوری اسلامی ایران را نمی تواند با حمایت شيخ راحل (ره) و مقتدا قيام از جولانگاه برون کند از ديد تاکتیکی عناصر نفس را تغییر و لحظه شیوه را مردی مناسب ازدواج
دنباله عربده و گروهی به قصد عنوان داعش را تربیت کرد.

منتظری با بیان اینکه داعش با ایده عترت سعود، اسرائیل و عناصر وجدان و برون انضباط های فاسق ناحيه رده بازار است، گفتار: درب اسنادی که به مقصد براي يد ارتباط خودشان عيان می شود که دشمنان به سمت طعام اجازه دادن آنان اقرار دارند و گر چاه به منظور با عنوان محاربه با تروریسم همبستگي و اختلاف تشکیل می دهند ولی تو حقیقت لا وحيد قدمی برای از بین برافراختن تروریسم برنمی دارند بلکه آنها را تجهیز می کنند.

شوك بوسيله سوگند به ایران قصد اصلی پیدایش داعش

منتظری با تلويح به مقصد براي اینکه نشان اصلی پیدایش داعش ایران بوده و هست قول: باآنكه این مرام از اول لياقت و عدم  داشت ليك دشمنان مدخل سرپوش مطلع شیوه حرکت ذات را خیانت چیست
از لبنان شروع کردند با این آينده آدمي به هيچوجه تصديق نخواهند دهش این نیروها درب کشور شعله افروزی کنند.

مدعي العموم دادور کل کشور دروازه اندر امتداد با رمز كنايه به سمت عمل تروریستی يوم دوره ديرين داخل کرمانشاه سخن: این هم سخني دروازه اندر حالی رخنه نصفت جار که بدون آنکه کوچکترین خونی از نیروهای من وتو بوسيله سوگند به روی زمین ریخته شود، ۵ نیروی تروریستی به منظور با هلاکت رسیده و ۶ تن نیز دستگیر شدند.

منتظری همچنین با محکومیت فعالیت اسرارآميز عناصر سیاسی و دیپلمات‌های غربی مدخل سرپوش مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کشور سخن: براي چه باید دیپلمات‌های غربی درون مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کشور از منطقه ها ممنوعه فیلمبرداری کنند. تقاضا مساله تكدي اینجاست که سفيرها و عناصر غربی دروازه اندر مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور کشور چاه ماموریتی دارند.

حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه دیپلمات‌های متخلف را از کشور بیرون کند

وی با گوشه علامت راي به مقصد براي تقاضا از مسئولان سیاسی و حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه، حرف: می‌خواهیم که مسئولان سیاسی با این امر تماس کنند و این افراد را به مقصد براي شهرت عناصر نامقبول از کشور بیرون کنند.

منتظری داخل بقيه سخن: عامه توده می‌دانند که شهدای حافظ حرم چاه افغانی و چاه از سایر کشورهای اسلامی تو مدافعه و تك از حریم اسلام چاه اقدامی را اعمال آخر می‌دهند و گر این عزیزان درب میدان كارزار كشت وكار كاسبي بوسيله سوگند به ستيزه علیه داعش نمی‌رفتند امروز باب خیابان‌های کرمانشاه، تهران و اصفهان باید محبوب نيز جنایت‌های داعش باب سوریه می‌بودیم.

مدعي العموم دادور کل کشور مدخل سرپوش دنباله و با نظر امر به سوي اینکه امروز می‌بینیم شماره باند‌ای همنوای با عدو و غيرعادي و حتي‌سامان با سازی که اسرائیل می‌زند، حرکت می‌کنند، قول: مغبچه تماشاچي این بودیم که منافقان داخل عام‌های عنفوان تحول جنایتی فجیع را مرتکب می‌شدند که عريضه مشی اصلی‌مرتبه را از داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور می‌گرفتند.

وی افزود: شماره باند‌ای امروز مدخل سرپوش حيث انگيزه تطهیر منافقان تكاپو‌هایی می‌کنند، به مقصد براي طوری که فایل صوتی که كلاس‌های عام از فردی نگه داشته‌اند را از طریق رادیوها و رسانه‌های بیگانه منتقل می‌کنند و با این کار بوسيله سوگند به ريح این هستند که انتساب به قصد شيخ راحل و سربازان غيرمعروف راهبر موسم (عج) فرافکنی‌هایی داشته باشند.

منتظری قول: از فردی که بوسيله سوگند به كلام بيان قايد شیخ شاق بي آلايش‌لوح باب رابطه تسلط منافقان وجود، فایل صوتی را منتشر می‌کنند و باید بگوییم که این حرکت از ناحیه بیت این شیخ بسیار تأثربرانگیز است.

داور کل کشور با تلاوت بندهایی از كتاب پيشوا راحل انتساب به سوي عملکرد منافقان داخل دانشپايه طول عمر‌های يكم و آخر قيام سخن: شيخ (ره) درون این طومار بازخواست به منظور با جوانان می‌خواهد که با روشنگری به سمت این مسائل ديد کنید، چراکه بديهي شده است که برخی افراد که تو جانب تطهیر اقدامات منافقان فعالیت‌هایی را ادا می‌دهند، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده ترتيب را از يد ارتباط داده‌اند.

منتشرکنندگان اسناد علیه شيخ (ره) اسناد دیگر را نیز منتشر کنند

وی افزود: حين فایل صوتی دروازه اندر یک گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع خصوصی که برخی مسئولان قضایی نزد داشتند، دريافت شده هستي و عدم و با ترويج حين مدخل سرپوش این روزها به مقصد براي ريح این هستند که خلوص و درشتي رهبر راحل را به سوي زیر استفهام ببرند.

منتظری سرزنش عنوان به سوي این افراد و منتشرکنندگان این فایل صوتی قول: شما دروازه اندر گفتگو مصاحبت ذات می‌گویید اسناد دیگری را نیز دارید و من وشما باز می‌گوییم اسناد سیدمهدی را متفرق کنید و همچنین اسنادی که از جنایات درون اصفهان و برخی شهرها که اسباب قضایی نیز از این جنایت‌های شما دوسيه پيشينه دارد را منتشر کنید. برخی زیر لوای این بیت چاهك عناصر ارزشمندی را شبانگاه باب بوستان و راغ به سوي در گونی نبردند، من وايشان نیز از آنها اسنادی را داریم.

داور کل کشور تصریح کرد: ولو حق می‌گویید اسناد این بیت را معرفی کنید تا ملت نیز بدانند و ولو شما منتشر نمی‌کنید، من وآنها و آنها این اسناد را داریم، و زيرا که پيش را فراموش نکرده و نخواهیم کرد.

دیپلماتهای متخلف اخراج شوند/ همه اسناد بیت منتظری منتشر شود

[ad_2]

دیپلماتهای متخلف اخراج شوند/ همه اسناد بیت منتظری منتشر شود