رئیس بیمارستان آیت ايزد طالقانی اهواز: خودسوزی، یک معقد و سهل اجتماعی است که باید به مقصد براي لمحه مدت اداشده شود

[ad_1]

دکتر زهرا برجسته مولود رئیس بیمارستان اتفاقات سوختگی آیت ايزد طالقانی اهواز حرف: مدخل سرپوش میان مشکلات ریز ناپدرام گروه، كار خودسوزی نوع خط آنقدر چشمگیری ندارد. منتها این صعب هستي نفس دارد.
برجسته فرزند بقا نصفت جار: خودسوزی یک رويداد مرگبار آسیب رسان، دردناک و هزینه نيكوكاري از عنايت فردی و اجتماعی است. زیرا افرادی که خويشتن را می سوزانند بوسيله سوگند به سختی علاج می شوند و درتعقيب لمحه مدت گرفتار عارضه ها حوادث جسمی و روحی سنگینی می گردند.
رئیس بیمارستان آیت آفريدگار طالقانی اهواز افزود: محدودیت حرکتی و ضایعات پوستی از دیگر مواردی هستند که بدنبال خويشتن سوزی بوجود خواهد آمد. خودکشی از نوع خودسوزی یکی از معضلات عمومی می باشد که اصلی ترین كارپرداز لحظه عاطفه حس تنهایی، فقدان حمایت خانواده، پيوند ناكام، شرایط ناجور فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و شرایط اقلیمی  است که قربانیان اصلی این نوع منون زنان هستند.
برجسته فرزند گفتار: سيني احصائيه دلگير شده از بیماران خودسوزی ۸۰% آنها درون اول رسيد به طرف بیمارستان اظهار پشیمانی می کنند. این تو حالی است که ۷۰%  اوضاع خودسوزی به مقصد براي حتف منتهی می گردد که جای نگرانی بسیاری دارد و باید فضای فرهنگی گروه دليل سلوك با این پيچيده بصورت مقبول ميسر كسب گردد که باب این زمینه رسانه های تصویری و نوشتاری و غیره نگاره اثر بسزایی میتواند ایفا نمایند و باید كلاً مجاهدت کنیم تا بتوان کمیت و کیفیت محورهای آسیب شناسی و پیشگیری را ارتقاء معدلت.
بوسيله سوگند به كوه طور کلی با بررسی عوامل روانشناختی، شمار استقصا، سنین، وضعیت خانواده ها و … می طاقت باب سبب آگاهی و پیشگیری تو این حوزه رفتار کرد؛ درون این صوب و كجي مخدره زن سلطانی کارشناس امور روانی بیمارستان و مخدره زن خلفیان مسئول احصا بیمارستان مواردی درب فقره خودسوزی درب حوزه ذات تشریح نمودند:   
سلطانی، کارشناس امور روانی بیمارستان و کارشناس كاپيتان شور بیمارستان آیت ا… طالقانی به سوي امور روانشناختی این معقد و سهل پراخت و اظهار داشت: درصدی از بیماران بیمارستان آیت ا… طالقانی بیمارانی هستند که عمل به قصد خودسوزی نموده اند و زمینه اجرا این كردار می تواند مسائلی از بعدهای نامشابه و آشنا اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی باشد.
سلطانی حين بیان اینکه این بیماران تو روي جاندار ماندگار شدن گرفتار جبن و استرس شدید می شوند، نمی توانند با شرایط جدید کنار بیایند و با مشکلات عدیده ای درگیر خواهند شد، افزود: کارشناس امور روانی و روانپزشکان با نمايش رايزني های مناسبت نیاز بوسيله سوگند به بیماران، دوا درمان درمانی، متداول جان درمانی و ویزیت های هرروز ای که سيما می پذیرد می توانند به سوي بیماران کمک نمایند تا آنها بتوانند با مسائل درگیر شده، کنار بیایند.
وی بیان کرد: درب کنار این بیماران خانواده ها نیز باب موضوع شور فراغت می گیرند و باید و نبایدها به قصد آنها معرفت داده می شود تا جريان بهبودی بیمار تمام چاهك بهتر طی گردد.
کارشناس امور روانی بیمارستان آیت ا… طالقانی حرف: دروازه اندر کنار این خودسوزی ها، دیگر سوزی ها را نیز داریم که برای این پوست از بیماران رايزن حقوقی نیز رخسار می گیرد تا بیمار بتواند با استعمال از راهکارهای قانونی از حق خويشتن پدافند نماید.
وی لقب کرد: کنفرانس هایی نیز با عضو بیمارستان رخ می گیرد تا آنها نیز بتوانند مدخل سرپوش معادل پيش این بیماران و پرخاشگریها و بیخوابی ها و مسائل دیگری که ممکن است رفيق آنها باشند بهترین تماس را داشته باشند.
 خلفیان، مسئول احصائيه بیمارستان آیت ا… طالقانی  اظهار مظهر: شمار استقصا بیماران خودسوزی نیز همچون دیگر حساب حسابداري می شود و از عنايت حيث ها و بعدهای نامشابه و آشنا مناسبت بررسی فراغ می گیرد.
خلفیان سخن: داخل طی این سالها خودسوزی مدخل سرپوش آقایان چنانچه چاهك از خانمها کمتر بوده منتها بدبختانه دارای رشدی حدود ۲۰۰ درصد است داخل حالی که تو خانمها این نشو درون حدود ۷۰ درصد بوده است.
وی داخل رمز كنايه به طرف اینکه بیشترین فراوانی خودسوزی دروازه اندر بین سنین ۱۵ تا ۲۴ عام است، حرف: بدبختانه واقعه گزارش خودسوزی کاهش یافته به سوي طوری که باب شمار استقصا دانشپايه طول عمر ۹۳ چند مناسبت دروازه اندر سنین ۱۱ و ۱۲ عام نیز داشته ایم .
مسئول احصائيه بیمارستان آیت ا… طالقانی بیان کرد: احصا درون بین زنان مسكن حجره دار و آقایان بیکار بیش از افراد شاغل می باشد و این فنا فعل نیز می تواند عاملی برای این معقد و سهل باشد.
وی درون بیان این مساله که از استانهای باز كنار و حتی کشورهای همجوار نیز حالات خودسوزی احاله شده به مقصد براي بیمارستان داشته ایم حرف: درون استان خوزستان بیشترین احصا اعلام شده خودسوزی که به مقصد براي بیمارستان طالقانی احاله نموده اند تو دوروبر های شهر اهواز، شهر های کوچک و روستاها بوده است و بعد از استان خوزستان، استان ایلام بالاترین احصائيه را درب این مساله  داشته است.

روانه به قصد دوستان

asdf

شهرت اسم فرستنده:
ایمیل فرستنده:
عنوان گیرنده:
ایمیل گیرنده:

 

۰
۰