رئیس همگي نيكويي و سيئه صدق تربت والدینش حاضر شد

[ad_1]

سرخه-رئیس همگي ایران اسلامی به طرف ذهن سالگرد درگذشت پدرش رسيده سرخه تو استان سمنان شد و ورا آنگاه از ادای حرمت به طرف مدفن والدین ذات، این شهر را ترک کرد.

به قصد اعلان گزارشگر نرمي، نيكويي روحانی صباح آدينه تو سفری غیر رسمی و بدون شناسايي پیشین مطلع استان سمنان شد.

رئیس همگي ایران اسلامی چهارسال پیش بابا و ۱۸ماه پیش نیز مامان ذات را از تباني غريو.

والدین دکتر روحانی درون وادی السلام شهر سهرخه به سمت خاک سپرده شده اند.

وی همچنین پیش از ترک سرخه به مقصد براي ماوا پدری و دیدار وابستگان و اغيار روال پس استان سمنان را ترک کرد.

[ad_2]