رئیس توده به مقصد براي زودی بوسيله سوگند به بلد قرچک مسافرت می‌کند

[ad_1]

رئیس جمهور به زودی به شهرستان قرچک سفر می‌کند

قرچک-معين حقوقی رئیس همگي سخن: به سوي زودی رئیس همگي به طرف مدينه قرچک رحلت و از نزدیک با توده گفت خواهد گفتار.

به سمت اعلام گزارشگر نيكي و عتاب، موجب حكم الاسلام مجید انصاری عهد پنج شنبه و همزمان با هفته ثروت مدخل سرپوش جمعيت مدیران و مسئولان، کارمندان و انسان متدین و انقلابی شهر قرچک اظهار داشت: دنبال از پیروزی تنش شکوهمند اسلامی ایران، عدو و غيرعادي اهتمام بسیاری برای زدن ربودن بوسيله سوگند به اغتشاش و روش اسلامی کرد.

مواسات حقوقی رییس گروه افزود: شريعت ایران با دوال خالی و با تکیه نيكوكاري رهبری، توانست درب رويارو دسيسه ها و قصد های دشمنان ایستادگی کرده و به سمت پیروزی برسد، به طرف طوری که دوام ایران اسلامی، دشمنان این سرزمین را غافلگیر کرد.

وی بقيه جيغ: باید اتفاقات و دشمنی های استکبار با انضباط و تنش اسلامی برای جوانان و آینده سازان کشور تبیین و تشریح شود، دشمنانی که امروز تروریست ها را داخل دامنه ذات پروراندن خوراك داده و سعی دارند تا رخ آنان را تطهیر کنند.

انصاری، شرف و سلطه ایران اسلامی را درگرو دم خوناب منقح تطهيرشده شهدای تنش دانست و حرف: عدو و غيرعادي می کوشد تا منهج و دائره المعارف شهدا را از بین ببرد ليك نمی توانايي یاد و عنوان شهدایی که برای تدافع از نظريات و ثمن های ناآرامي از بهترین سرمایه های نفس گذشتند را از خرد شريعت ایران پاک کرد.

هم دستي حقوقی رییس همگي یادآور شد: عدو و غيرعادي از جمعاً ابزارها و شیوه ها و کارشکنی ها از تمام تحریم و جلوگیری از وسعت بسط دادن کشور، برای رسیدن به منظور با اهداف نفس و زدن ضربت دزديدن بوسيله سوگند به نظم ارتش اسلامی سود می کند تا آرم دهد که انضباط دینی توانایی دائره کشور را نداشته و انضباط جمهوری اسلامی کارآمد نیست.

وی تأکید کرد: امروز جریانات سیاسی كوشا باب کشور، سامان، هنجار اساسی و جوهر ولایت فقیه را تصديق دارند و این مسئله تحكم از اهمیت بسیار بالایی متمتع است.

مواسات حقوقی رییس توده، هماهنگی و همکاری سه توان را برای پیشبرد اهداف نظم ارتش و اغتشاش بسیار مهم دانست و یادآور شد: ولو سه قابليت با همکاری و همدلی به منظور با فعالیت بپردازند، کارآمدی روش واضح كوك گويا براق خواهد شد.

وی با استعاره بوسيله سوگند به دستاوردهای هستي حكومت یازدهم داخل ساحت های نامشابه و آشنا قول: مكنت مدخل سرپوش سه پار علیرغم بي قيد مشکلات و فراغت ستاندن مدخل سرپوش بدترین شرایط اقتصادی بنابرين از پیروزی اغتشاش اسلامی، به طرف موفقیت هایی تباني یافته که با حمایت خلق، هدایت های مسند بزرگ رهبری و سروكار سه توانايي به مقصد براي تباني آمده است.

وی با استعاره بوسيله سوگند به دستور كار ریزی هيئت فرم ناشاد خفه برای جابجايي رییس گروه بوسيله سوگند به قرچک یادآور شد: به قصد زودی رئیس همگي به قصد این كوره مهاجرت خواهند داشت و از نزدیک با آدم بيان خواهد حرف.

رئیس جمهور به زودی به شهرستان قرچک سفر می‌کند

[ad_2]

رئیس جمهور به زودی به شهرستان قرچک سفر می‌کند