رئیس گروه كارشناس قزوین شد

[ad_1]

قزوین- درون سی و یکمین مهاجرت استانی، رده کاروان تدبیر و امید آگاه استان قزوین شد.

به قصد اعلان گزارشگر نيكي و عتاب، دکتر روحانی باب سی و یکمین عزيمت استانی ذات سپيده دم گاه چهارشنبه آگاه قزوین شد و مناسبت پذيرايي حكمران، نماینده ولی فقیه و قدوه آدينه قزوین، نمایندگان استان داخل انجمن شورای اسلامی آرامش گرفت.

رئیس گروه به سوي همقدم هیئت بخت که مسافرت ذات را با رديف مبدا کرد تو ایستگاه معبر حديد زنجير وضع مرحله التفات مسئولان محلی ثبات گرفت.

رئیس توده دروازه اندر رحيل خيز صوم امساك ذات به مقصد براي استان قزوین اول با زي دروازه اندر استاديوم شهید رجایی مدخل سرپوش گروه توده سرزمین مینودری سخنرانی خواهد کرد.

گشايش چند نقش صنعتی و کشاورزی، دیدار با خبرگان، علما، فعالان اقتصادی، شرکت مدخل سرپوش ميتينگ شورای اداری از دیگر دستور كار های رحلت دکتر روحانی به سمت قزوین است.

همچنین چند جسم از وزرا به سوي نمایندگی از رئیس همگي به قصد شهرستانها كوچ می کنند.

[ad_2]