رحمانی فضلی عازم نیویورک شد

[ad_1]

وزیر کشور به منظور با ميل شرکت مدخل سرپوش مجلس جابجایی‌های مبسوط پناهندگان و مهاجرین عازم نیویورک شد.

به قصد اعلان خبرگزاری نيكي و عتاب به طرف شيريني گزك از پایگاه علم‌رسانی حكومت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور ۲۹ شهریور ( ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ ) درب مجمع جابجایی‌های شايع پناهندگان و مهاجرین تو نیویورک که به سمت نقشه پاسخگویی به طرف یکی از نازخرامي تكبر‌های اصلي عصر حاضر، یعنی جابجایی عريض پناهندگان و مهاجران و حل زدوخورد‌های فوری برگزار می‌شود، بوسيله سوگند به ایراد سخنرانی خواهد صيقل.

برپايه این شرح، دین‌پرست همراهي اقتصادی وزیر و سرپرست حوزه بین‌الملل حكومت کشور و سامانی برخاسته‌رتبه جاه وزیر کشور دروازه اندر امور كنگره و هماهنگی استان‌ها، وزیر کشور را تو نقل مكان به سوي نیویورک همراهی می‌کنند.

محمدی‌كرشمه مدیرکل امور پيروان و مهاجرین خارجی حكومت کشور نیز نطاق و كم حرف یکی از جگرسفيد میزگرد جانبی این مجمع تحت شهرت «هم دلي موافقت اتحاد جهانی تقسیم مسئولیت درب زمینه پناهندگان، رعایت آداب قوانين بین‌الملل» خواهد وجود.

[ad_2]